Dne 12. úno­ra 2019 pro­běh­la odbor­ná exkur­ze stu­den­tů Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né ve fir­mě TESLA BLATNÁ, a.s. Exkur­zi zpro­střed­ko­va­la po domluvě s vede­ním fir­my vedou­cí per­so­nál­ní­ho úseku paní Mar­gi­ta Ozaňá­ko­vá. Exkur­ze se zúčast­ni­li stu­den­ti tříd 1. E, 2. E a 3. E obo­ru Elek­tri­kář ze SOU Blat­ná s peda­go­gic­kým dopro­vo­dem.

Paní Ozaňá­ko­vá nás uví­ta­la v zase­da­cí míst­nos­ti. Při­pra­vi­la nám struč­nou pre­zen­ta­ci o fir­mě TESLA BLATNÁ, a.s. od zalo­že­ní po sou­čas­nost a při­blí­ži­la výrob­ní pro­gram fir­my. Zmí­ni­la nej­no­věj­ší pro­jek­ty, kte­ré se rea­li­zu­jí ve Výzkumně-vývojové labo­ra­to­ři pro sen­zo­ry a inte­gro­va­né sen­zo­ro­vé sítě, kte­rou tato spo­leč­nost vybu­do­va­la. Např. sen­zor vykli­ze­ní želez­nič­ní­ho pře­jez­du, kte­rý dete­ku­je pře­káž­ku na kole­jích želez­nič­ní­ho pře­jez­du a včas pře­dá­vá infor­ma­ci, že pře­jezd není vol­ný. Nebo pro­jekt Smart City, kde TESLA BLATNÁ, a.s. dodá­vá sen­zo­ry škod­li­vých ply­nů v ovzdu­ší, tep­lo­ty, tla­ku, pra­chu. Pro­hléd­li jsme si hasič­skou uni­for­mu se zabu­do­va­ný­mi sen­zo­ry a vyhod­no­co­va­cí jed­not­ku pro veli­te­le zása­hu. Nako­nec paní Ozaňá­ko­vá stu­den­tům sdě­li­la dopo­ru­če­ní, jak se úspěš­ně uchá­zet o zaměst­ná­ní, co uvá­dět v živo­to­pi­su a moti­vač­ním dopi­su. To oce­ni­li zvláš­tě stu­den­ti 3. roč­ní­ku obo­ru Elek­tri­kář. Ti, kte­ří nepů­jdou na nástav­bo­vé stu­di­um Pod­ni­ká­ní na SOU Blat­ná, se již letos budou uchá­zet o zaměst­ná­ní.

Pak jsme se roz­dě­li­li na 2 sku­pi­ny. Tech­no­lo­go­vé na SMT mon­tá­žích pan Ros­ti­slav Voná­šek a pan Jiří Diviš nám uká­za­li např. tech­no­lo­gic­ké pra­co­viš­tě SMT pro povr­cho­vou mon­táž, kla­sic­kou a smí­še­nou mon­táž, páje­ní dvo­ji­tou vlnou, funkč­ní tes­to­vá­ní. Klu­kům se líbil pro­voz osa­zo­va­cí­ho auto­ma­tu s odbě­rem SMD sou­čás­tek z pás­ků.

Nako­nec nás tech­no­log na rezisto­rech pan Petr Pěč pro­ve­dl pra­co­viš­těm na výro­bu rezisto­rů. Stu­den­ti vidě­li jed­not­li­vé tech­no­lo­gic­ké kro­ky při výro­bě drá­to­vých rezisto­rů v hli­ní­ko­vém pouz­d­ru, viz obr.

Vel­mi děku­je­me paní Ozaňá­ko­vé, panu Vonáš­ko­vi, Divi­šo­vi a Pěčo­vi za per­fekt­ní výklad a strá­ve­ný čas, pra­cov­ní­kům fir­my TESLA BLATNÁ, a.s. za vstříc­nou atmo­sfé­ru a vede­ní fir­my za to, že exkur­zi umož­ni­lo. Stu­den­ti se sezná­mi­li v pra­xi s tech­no­lo­gi­e­mi, o kte­rých se učí a se kte­rý­mi se set­ka­jí u závě­reč­ných zkou­šek. Též děku­je­me dal­ším pra­cov­ní­kům, že nám do výu­ky na SOU Blat­ná shro­máž­di­li a daro­va­li vzor­ky výrob­ků, kte­ré nepro­šly tech­nic­kou kon­t­ro­lou.

Bylo pro nás zají­ma­vé vidět prá­ci šikov­ných čes­kých rukou a to, že se ve fir­mě TESLA BLATNÁ, a.s. vyví­jí nebo udr­žu­jí nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie a v pěk­ném pro­stře­dí zaměst­ná­va­jí pra­cov­ní­ci od děl­nic­kých pro­fe­sí po odbor­né tech­nic­ké a vyso­ko­škol­ské pra­cov­ní­ky.

SOU Blat­ná, foto http://www.tesla-blatna.eu