Back to Top
 

EDUROAM

Připojení do EDUROAM

na Střední odborné učiliště, U Sladovny 671, Blatná


Hlav­ní myš­len­kou toho­to pro­jek­tu je transpa­rent­ní pou­ží­vá­ní pro­po­je­ných sítí v rám­ci TERENA mobi­li­ty TF. Síť edu­ro­am si kla­de za cíl při­po­je­ní stu­den­tů k inter­ne­tu nezá­vis­le na jejich aktu­ál­ní pozi­ci. V pra­xi to vypa­dá tak, že pokud jste v dosa­hu něja­ké WiFi sítě spa­da­jí­cí pod edu­ro­am (a to ne jen ten čes­ký), tak se může­te při­po­jit a při­hlá­sit hes­lem od své domov­ské organizace.

Přihlášení studentů a učitelů naší školy k síti EDUROAM:

Jste-li uči­te­lem či stu­den­tem naší ško­ly, pro při­po­je­ní k síti edu­ro­am uží­vej­te při­hla­šo­va­cí úda­je v násle­du­jí­cí formě:

iden­ti­fi­ká­tor Wi-Fi sítě (SSID): edu­ro­am
při­hla­šo­va­cí jmé­no: uzi­va­tel@soublatna.cz
hes­lo pro při­hlá­še­ní: vaše hes­lo pro při­hlá­še­ní do škol­ní sítě

kde uži­va­tel je vaše při­hla­šo­va­cí jmé­no do škol­ní sítě.

Pří­klad: Jestli­že se běž­ně do škol­ní sítě při­hla­šu­je­te s uži­va­tel­ským jmé­nem novakfr a hes­lem TghZLOV4KwSn3HvP, do sítě edu­ro­am se při­hlá­sí­te jako uži­va­tel novakfr@soublatna.cz a pou­ži­je­te stej­né heslo.

Pro při­hlá­še­ní zaří­ze­ní s OS Andro­id pou­žij­te ten­to návod. Domé­na naší ško­ly je soublatna.cz.

Poznám­ka: při­hla­šo­va­cí jmé­no na prv­ní pohled při­po­mí­ná e-mailovou adre­su, nicmé­ně o e-mailovou adre­su se nejed­ná! Jde jen o jed­no­znač­ný iden­ti­fi­ká­tor uži­va­te­le v roz­leh­lé struk­tu­ře edu­ro­a­mu. Sym­bo­lu zavi­náč se zde uží­vá k oddě­le­ní iden­ti­fi­ká­to­ru (tzv. real­mu) jed­not­li­vých sub­jek­tů při­po­je­ných do sítě. Náš realm je v síti ozna­čen soublatna.cz.

Důraz­ně upo­zor­ňu­je­me: Chraň­te si své při­hla­šo­va­cí úda­je! Za jaké­ko­liv jejich zne­u­ži­tí, i v rám­ci sítě edu­ro­am, je zod­po­věd­ný drži­tel dané­ho účtu!

Připojení k síti EDUROAM:

Celá síť pou­ží­vá WPA-EAP (PEAP-MSCHAPv2) s AES šif­ro­vá­ním a stan­dard 802.1x pro při­hla­šo­vá­ní (při­hla­šo­vá­ní přes webo­vý for­mu­lář není pod­po­ro­vá­no) a je šíře­na pod SSID edu­ro­am.

K samot­né­mu při­po­je­ní potře­bu­je­te zaří­ze­ní pod­po­ru­jí­cí bez­drá­to­vou síťo­vou komu­ni­ka­ci s pod­po­rou WPA, dále potře­bu­je­te mít při­hla­šo­va­cí jmé­no, hes­lo své domov­ské orga­ni­za­ce a koře­no­vý cer­ti­fi­kát CESNET PKI (národ­ní koor­di­ná­tor toho­to pro­jek­tu). (pří­mý odkaz na koře­no­vý cer­ti­fi­kát CA).

Pokryté lokality

Síť edu­ro­am je dosa­ži­tel­ná v budo­vách ško­ly a dílen.
K síti edu­ro­am se může­te při­po­jit se stej­ný­mi pří­stu­po­vý­mi kódy ve všech jejích pří­poj­ných místech.

Pokud se vyskyt­ly něja­ké chy­bič­ky, neo­tá­lej­te a kon­tak­tuj­te admi­nis­trá­to­ra EDU­RO­A­Mu na naší ško­le capek(a)soublatna.cz.
Edu­ro­am® je regis­tro­va­nou ochran­nou znám­kou spo­leč­nos­ti TERENA

Top