Back to Top
 

Rozvoj tech. vzdělávání v Jihočeském kraji

Základní informace o projektu

 Název projektu:  Roz­voj tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Jiho­čes­kém kraji
 Regis­trač­ní číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007
 Ter­mín rea­li­za­ce projektu:  28. 8. 2013 – 30. 6. 2015
 Výše finanč­ní­ho pří­spěv­ku pro naši školu:  8 683 542,94 Kč

Cílem pro­jek­tu „Roz­voj tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Jiho­čes­kém kra­ji“ je sys­te­ma­tic­ká inves­tič­ní a meto­dic­ká pod­po­ra při zajiš­ťo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní v tech­nic­kých obo­rech, a to kon­krét­ně na 15 střed­ních a odbor­ných ško­lách a uči­liš­tích kraje. 

Specifickým cílem je:

 • zkva­lit­ně­ní výu­ko­vé­ho záze­mí zejmé­na tech­nic­kých obo­rů, roz­ší­ře­ní pří­stro­jo­vé a tech­no­lo­gic­ké základ­ny poří­ze­ním nové­ho vyba­ve­ní uče­ben a dílen a nových ICT tech­no­lo­gií a SW urče­ných pro tech­nic­kou prá­ci a labo­ra­tor­ní cvičení
 • sezná­me­ní s nej­mo­der­něj­ší­mi pra­cov­ní­mi postu­py uží­va­ný­mi v praxi
 • efek­tiv­ní vyu­ží­vá­ní moder­ni­zo­va­ných výu­ko­vých pro­stor v prá­ci s žáky
 • vyu­ži­tí nových metod a forem prá­ce v tech­nic­kém vzdělávání
 • zin­ten­zív­ně­ní spo­lu­prá­ce s míst­ní­mi a regi­o­nál­ní­mi pod­ni­ky for­mou zapo­je­ní odbor­ní­ků z pra­xe do pří­mé výuky
 • zvý­še­ní jazy­ko­vé vyba­ve­nos­ti žáků v tech­nic­kých oborech
 • pod­ní­ce­ní zájmu žáků střed­ních i základ­ních škol o tech­nic­ké obo­ry a popu­la­ri­za­ce tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní, a to zapo­je­ním samot­ných žáků do rea­li­za­ce akti­vit pro­jek­tu a zvý­še­ním podí­lu prak­tic­kých čin­nos­tí žáků ve výu­ce tech­nic­kých předmětů.

Hlav­ním výstu­pem pro­jek­tu bude vyu­ži­tí moder­ni­zo­va­ných výu­ko­vých pro­stor pro výu­ku a vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty zamě­ře­né na žáky střed­ních i základ­ních škol. 

Akti­vi­ty pro­jek­tu jsou tedy zamě­ře­né zejmé­na na zkva­lit­ně­ní výu­ko­vé­ho záze­mí střed­ních škol, roz­voj růz­ných forem vzdě­lá­vá­ní - včet­ně vol­no­ča­so­vých akti­vit - urče­ných pro žáky základ­ních a střed­ních škol a dále na pod­po­ru spo­lu­prá­ce se zaměst­na­va­te­li a vyso­ký­mi ško­la­mi jako nosi­te­li tech­nic­ké­ho know-how.
Dlou­ho­do­bým zámě­rem pro­jek­tu je nastar­to­vá­ní pozi­tiv­ních změn v tech­nic­kém vzdě­lá­vá­ní, kte­ré pove­dou ke zvý­še­ní zájmu žáků o stu­di­um v tech­nic­kých obo­rech a k jeho zkvalitnění.
Pro­jekt, zahr­nu­jí­cí pod­po­ru výu­ky tech­nic­kých obo­rů, včet­ně zapo­je­ní základ­ních škol do toho­to pro­ce­su, je sou­čás­tí stra­te­gic­kých kon­cep­cí Jiho­čes­ké­ho kra­je (Dlou­ho­do­bý záměr vzdě­lá­vá­ní a roz­vo­je vzdě­lá­va­cí sou­sta­vy Jiho­čes­ké­ho kra­je, Stra­te­gie roz­vo­je škol­ství Jiho­čes­ké­ho kra­je v hori­zon­tu do roku 2020).

Hlav­ní cílo­vou sku­pi­nou pro­jek­tu jsou žáci cel­kem 15 part­ner­ských střed­ních škol, navště­vu­jí­cí tech­nic­ké (resp. pří­ro­do­věd­né) obo­ry a žáci 96 základ­ních škol, kte­ré budou pří­mo zapo­je­ny do vybra­ných klí­čo­vých aktivit.
Maxi­mál­ní výše finanč­ní­ho pří­spěv­ku na uve­de­ný pro­jekt byla sta­no­ve­na na 137 348 023,70 Kč. 

Seznam partnerů-škol zapojených do projektu

 1. Vyš­ší odbor­ná ško­la, Střed­ní prů­mys­lo­vá ško­la auto­mo­bil­ní a tech­nic­ká, Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Sku­her­ské­ho 3
 2. Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671
 3. Střed­ní ško­la, Čes­ké Vele­ni­ce, Revo­luč­ní 220
 4. Střed­ní ško­la tech­nic­ká a obchod­ní, Dači­ce, Stro­jí­ren­ská 304
 5. Střed­ní odbor­ná ško­la elek­tro­tech­nic­ká, Cen­t­rum odbor­né pří­pra­vy, Hlu­bo­ká nad Vlta­vou, Zvo­le­nov­ská 537
 6. Střed­ní odbor­ná ško­la a Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Jin­dři­chův Hra­dec, Jáchy­mo­va 478
 7. Střed­ní odbor­ná ško­la a Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Milev­sko, Čs. armá­dy 777
 8. Střed­ní odbor­ná ško­la a Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Písek, Komen­ské­ho 86
 9. Vyš­ší odbor­ná ško­la, Střed­ní ško­la, Cen­t­rum odbor­né pří­pra­vy, Sezi­mo­vo Ústí, Budě­jo­vic­ká 421
 10. Vyš­ší odbor­ná ško­la, Střed­ní prů­mys­lo­vá ško­la a Střed­ní odbor­ná ško­la řeme­sel a slu­žeb, Stra­ko­ni­ce, Zvo­len­ská 934
 11. Střed­ní ško­la spo­jů a infor­ma­ti­ky, Tábor, Byd­lin­ské­ho 2474
 12. Střed­ní prů­mys­lo­vá ško­la stroj­ní a sta­veb­ní, Tábor, Komen­ské­ho 1670
 13. Střed­ní odbor­ná ško­la a Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Trho­vé Svi­ny, Škol­ní 709
 14. Střed­ní odbor­ná ško­la stroj­ní a elek­tro­tech­nic­ká, Vele­šín, U Hřiš­tě 527
 15. Střed­ní ško­la, Vim­perk, Neru­do­va 267

Top