Back to Top
 

Praxe elektrikářů

Žákům obo­ru Elek­tri­kář se naskyt­la mož­nost prak­tic­ké výu­ky pří­mo u zákaz­ní­ka. Jed­na­lo se o mon­táž nové elek­tro­in­sta­la­ce byto­vé­ho jádra na síd­liš­ti 1. Máje ve Strakonicích.

Tuto pří­le­ži­tost všich­ni rádi vyu­ži­li a vyzkou­še­li si prá­ci elek­tri­ká­ře v reál­ném pro­stře­dí. Celá elek­tro­in­sta­la­ce byla sku­pi­nou žáků pod vede­ním uči­te­le odbor­né­ho výcvi­ku p. Ale­xan­de­ra Miš­ka pro­ve­de­na ve třech dnech.

Dne 15. 2. 2022 byla pro­ve­de­na pří­pra­va pro novou elek­tro­in­sta­la­ci. Jed­na­lo se o vyse­ká­ní kapes pro elek­tro­in­sta­lač­ní kra­bi­ce a vyse­ká­ní drá­žek pro kabe­ly. Násle­du­jí­cí den byla pro­ve­de­na hru­bá elek­tro­in­sta­la­ce, při­sádro­vá­ní kra­bic, polo­že­ní kabe­lů a koneč­né přesádrování.

Násled­ně po dokon­če­ní zed­nic­kých pra­cí dne 8. 3. 2022 byla dokon­če­na kom­ple­ta­ce celé elek­tro­in­sta­la­ce. Pro­ved­lo se osa­ze­ní vypí­na­čů, zásu­vek, nástěn­ných sví­ti­del a vesta­vě­ných sví­ti­del do pod­hle­dů. S tou­to kom­ple­ta­cí byla záro­veň pro­ve­de­na výmě­na hlav­ní­ho byto­vé­ho roz­vadě­če, včet­ně nových jis­tí­cích modulů.

U dokon­če­ní pra­cí byl pří­to­men zákaz­ník, kte­rý stu­den­ty pochvá­lil za dob­ře odve­de­nou prá­ci. Dovo­lí­me si cito­vat jeho auten­tic­ký komentář:

Hele klu­ci, moc dík, zvlád­li jste to super a pře­kva­pi­lo mě, jak v poho­dě jste. Měl jsem o stu­den­tech učňá­ku hor­ší míně­ní, když si teda vzpo­me­nu na sebe ;-). … Dík  
 

chevron-right chevron-left

Top