Back to Top
 

Závěrečné zkoušky

V sou­la­du s usta­no­ve­ním škol­ské­ho záko­na č.561/2004 Sb. § 75 odst. 2 v plat­ném zně­ní a vyhláš­kou č. 47/2005 Sb., o ukon­čo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní na střed­ních ško­lách § 5, sta­no­vil ředi­tel ško­ly ter­mí­ny závě­reč­ných zkou­šek v tří­le­tých obo­rech vzdělání.


Ve škol­ním roce 2020/21 jsou pod­mín­ky závě­reč­né zkouš­ky ve tří­le­tých obo­rech vzdě­lá­ní upra­ve­ny Opat­ře­ním obec­né pova­hy ze dne 29. led­na 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodat­kem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. úno­ra 2021 vyda­ným Minis­ter­stvem škol­ství, mlá­de­že a tělovýchovy.

Hlav­ní změ­ny jsou tyto:

Závě­reč­né zkouš­ky mohou konat žáci závě­reč­ných roč­ní­ků, kte­ří pro­spě­li ze všech povin­ných před­mě­tů v 1. polo­le­tí škol­ní­ho roku 2020/21 nej­poz­dě­ji do 31. 5. 2021 (v pří­pa­dě nut­nos­ti konat opra­vou zkouš­ku nebo náhrad­ní hodnocení).

Závě­reč­ná zkouš­ka ve škol­ním roce 2020/21 se ve všech obo­rech vzdě­lá­ní s výuč­ním lis­tem bude pro žáky závě­reč­ných roč­ní­ků kon­čí­cí stu­di­um sklá­dat pou­ze ze dvou díl­čích zkou­šek, a to z prak­tic­ké zkouš­ky a z úst­ní zkoušky.

Na ucha­ze­če, kte­ří budou konat oprav­nou nebo náhrad­ní zkouš­ku, se nevzta­hu­jí tyto úpra­vy orga­ni­za­ce závě­reč­né zkouš­ky. Ter­mín písem­né zkouš­ky jim bude určen až po při­hlá­še­ní k oprav­né zkoušce.

Podrob­né infor­ma­ce k orga­ni­za­ci závě­reč­né zkouš­ky najde­te v Poky­nu ředi­te­le č. 4/2021.


TERMÍNY ZKOUŠEK V ČERVNU 2021 (řádný termín + opravný termín):

Obor 23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik):
písem­ná zkouška: neko­ná se
prak­tic­ká zkouška: od 2. 6. do 3. 6. 2021 od 7:00 hodin
úst­ní zkouška: 14. 6. 2021 od 7:00 hodin

Obor 26-57-H/01 Autoelektrikář:
písem­ná zkouška: neko­ná se 
prak­tic­ká zkouška: 4. 6. 2021 od 7:00 hodin
úst­ní zkouška: 14. 6. 2021 od 8:00 hodin

Obor 26-51-H/01 Elek­tri­kář - den­ní studium:
písem­ná zkouška: neko­ná se
prak­tic­ká zkouška: od 3. 6. do 4. 6. 2021 od 7:00 hodin
úst­ní zkouška: 15. 6. 2021 od 7:00 hodin

Obor 26-51-H/01 Elek­tri­kář - dál­ko­vé studium:
písem­ná zkouška: neko­ná se
prak­tic­ká zkouška: od 7. 6. do 8. 6. 2021 od 7:00 hodin
úst­ní zkouška: 15. 6. 2021 od 10:00 hodin

Obor 41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů:
písem­ná zkouška: neko­ná se
prak­tic­ká zkouška: od 8. 6. do 10. 6. 2021 od 7:00 hodin
úst­ní zkouška: 17. 6. 2021 od 7:00 hodin

Obor 41-51-H/02 Včelař:
písem­ná zkouška: neko­ná se 
obha­j­by SOP: 11. 6. 2021 od 8:00 hodin
prak­tic­ká zkouška: 11. 6. 2021 od 8:00 hodin
úst­ní zkouška: 25. 6. 2021 od 8:00 hodin

Informace ke konání závěrečné zkoušky: 

Závě­reč­nou zkouš­ku může konat žák, kte­rý úspěš­ně ukon­čil posled­ní (tře­tí) roč­ník stu­dia. (ve škol­ním roce 2020/21 pokud pro­spěl v 1. polo­le­tí závě­reč­né­ho roč­ní­ku).
Téma­ta závě­reč­né zkouš­ky pře­bí­rá ško­la z jed­not­né­ho zadá­ní vypra­co­va­né­ho Národ­ním ústa­vem odbor­né­ho vzdě­lá­vá­ní. Tím je zajiš­tě­na objek­ti­vi­ta zkouš­ky a srov­na­tel­ná úro­veň na všech ško­lách v ČR.
Závě­reč­né zkouš­ky v řád­ném ter­mí­nu se kona­jí v červ­nu a sklá­da­jí se ze tří díl­čích čás­tí: písem­né, prak­tic­ké a úst­ní. Kon­krét­ní ter­mín koná­ní zkou­šek sta­no­ví ředi­tel ško­ly (ve škol­ním roce 2020/21 pou­ze z prak­tic­ké a úst­ní zkouš­ky).
V pří­pa­dě neú­spě­chu mají žáci mož­nost konat oprav­nou zkouš­ku. Oprav­ná zkouš­ka se koná jen z té díl­čí čás­ti, ze kte­ré žák neu­spěl. Oprav­nou zkouš­ku může žák konat pou­ze dva­krát z kaž­dé díl­čí čás­ti, nej­poz­dě­ji do pěti let od ukon­če­ní posled­ní­ho roč­ní­ku stu­dia.
Oprav­né a náhrad­ní zkouš­ky se kona­jí zpra­vi­dla v září a v pro­sin­ci. Kon­krét­ní ter­mín koná­ní určí ředi­tel ško­ly.
K oprav­né zkouš­ce nebo zkouš­ce v náhrad­ním ter­mí­nu se musí žák písem­ně při­hlá­sit nejmé­ně měsíc předem.

K přihlášení k opravné zkoušce použijte následující formulář:

Při­hláš­ka k oprav­né (náhrad­ní) závě­reč­né zkoušce


Top