Back to Top
 

Závěrečné zkoušky

V sou­la­du s usta­no­ve­ním škol­ské­ho záko­na č.561/2004 Sb. § 75 odst. 2 v plat­ném zně­ní a vyhláš­kou č. 47/2005 Sb., o ukon­čo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní na střed­ních ško­lách § 5, sta­no­vil ředi­tel ško­ly ter­mí­ny závě­reč­ných zkou­šek v tří­le­tých obo­rech vzdělání.


TERMÍNY ZKOUŠEK V PROSINCI 2023 (náhradní a opravný termín):


Obor 23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik):
písem­ná zkouška: 8. 12. 2023 od 8:00 hodinInformace ke konání závěrečné zkoušky: 

Závě­reč­nou zkouš­ku může konat žák, kte­rý úspěš­ně ukon­čil posled­ní (tře­tí) roč­ník stu­dia.
Téma­ta závě­reč­né zkouš­ky pře­bí­rá ško­la z jed­not­né­ho zadá­ní vypra­co­va­né­ho Národ­ním ústa­vem odbor­né­ho vzdě­lá­vá­ní. Tím je zajiš­tě­na objek­ti­vi­ta zkouš­ky a srov­na­tel­ná úro­veň na všech ško­lách v ČR.
Závě­reč­né zkouš­ky v řád­ném ter­mí­nu se kona­jí v červ­nu a sklá­da­jí se ze tří díl­čích čás­tí: písem­né, prak­tic­ké a úst­ní. Kon­krét­ní ter­mín koná­ní zkou­šek sta­no­ví ředi­tel ško­ly.
V pří­pa­dě neú­spě­chu mají žáci mož­nost konat oprav­nou zkouš­ku. Oprav­ná zkouš­ka se koná jen z té díl­čí čás­ti, ze kte­ré žák neu­spěl. Oprav­nou zkouš­ku může žák konat pou­ze dva­krát z kaž­dé díl­čí čás­ti, nej­poz­dě­ji do pěti let od ukon­če­ní posled­ní­ho roč­ní­ku stu­dia.
Oprav­né a náhrad­ní zkouš­ky se kona­jí zpra­vi­dla v září a v pro­sin­ci. Kon­krét­ní ter­mín koná­ní určí ředi­tel ško­ly.
K oprav­né zkouš­ce nebo zkouš­ce v náhrad­ním ter­mí­nu se musí žák písem­ně při­hlá­sit nejmé­ně měsíc předem.

K přihlášení k opravné zkoušce použijte následující formulář:

Při­hláš­ka k oprav­né (náhrad­ní) závě­reč­né zkoušce


Top