Back to Top
 

Elektrikář (DS)

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním listem

Kód elek­tri­kář 26-51-H/01
Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um / 2 roky

Zkrá­ce­né stu­di­um pro absol­ven­ty obo­rů ukon­če­ných matu­rit­ní zkouš­kou nebo výuč­ním lis­tem - dál­ko­vá forma

Váže­ní stu­den­ti,
od stře­dy 25. lis­to­pa­du je čás­teč­ně obno­ve­na pre­zenč­ní výu­ka ve ško­le. Pre­zenč­ním způ­so­bem - osob­ně pří­tomni ve ško­le se budou vzdě­lá­vat všich­ni žáci závě­reč­ných roč­ní­ků. Vaše výu­ka dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru elek­tri­kář (2. ED) tedy začne pod­le roz­pi­su až v pro­sin­ci 1. 12. 2020, 14.00 hodin a to odbor­ným výcvikem. 
Úpl­ný roz­vrh kon­zul­ta­cí obo­ru elek­tri­kář dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um škol­ní rok 2020 – 2021, 2.ročník, je k dis­po­zi­ci v pro­stře­dí Goo­gle Apps – dál­ko­vé stu­di­um elektrikář. 

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná od září 2019 nově ote­ví­rá obor 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ v dál­ko­vé for­mě vzdě­lá­vá­ní. Stu­di­um je urče­no pro zájem­ce, kte­ří již zís­ka­li střed­ní vzdě­lá­ní v jakém­ko­liv jiném obo­ru. Tuto sku­teč­nost musí ucha­ze­či dolo­žit výuč­ním lis­tem či matu­rit­ním vysvědčením.

Výu­ka odbor­ných před­mě­tů bude pro­bí­hat 1x týd­ně (odpo­led­ne od 14 do 20 hodin), po dobu 2 roky, cel­ko­vý roz­sah výu­ky je sta­no­ven na 200 až 220 hodin roč­ně. Mír­ně vět­ší časo­vá dota­ce bude věno­vá­na odbor­né­mu výcvi­ku na díl­ně a men­ší část budou tvo­řit kon­zul­ta­ce v učeb­ně s podí­lem samo­stu­dia. Cílem je při­pra­vit stu­den­ty na závě­reč­né zkouš­ky totož­né jako mají absol­ven­ti den­ní­ho stu­dia. Po úspěš­ném absol­vo­vá­ní obdr­ží absol­ven­ti výuč­ní list v obo­ru a osvěd­če­ní pod­le vyhláš­ky č. 50/78 Sb. § 5.

Vzdě­lá­ní v obo­ru Elek­tri­kář dosud posky­to­va­lo uči­liš­tě pou­ze v den­ní for­mě vzdě­lá­ní pro žáky vychá­ze­jí­cí ze základ­ních škol. Počty absol­ven­tů ale v žád­ném pří­pa­dě nepo­sta­ču­jí potře­bám pra­xe. Ze stra­ny zaměst­na­va­te­lů je po odbor­ní­cích s tím­to vzdě­lá­ním enorm­ní poptáv­ka. Při­tom se potře­ba kva­li­fi­ko­va­ných elek­tri­ká­řů do budouc­na bude dále zvy­šo­vat, zejmé­na s nastu­pu­jí­cím roz­vo­jem elek­tro­mo­bi­lů. Při opra­vách těch­to vozi­del budou muset mít mecha­ni­ci i elek­tro­tech­nic­ké vzdě­lá­ní, pro­to­že budou pra­co­vat na elek­tric­kých zaří­ze­ních s nebez­peč­ným napětím.

Z toho­to důvo­du požá­da­la ško­la o mož­nost posky­to­vat obor i v dál­ko­vé for­mě. Žádost byla pod­po­ře­na Kraj­ským úřa­dem v Čes­kých Budě­jo­vi­cích a schvá­le­na Minis­ter­stvem škol­ství. Nabíd­ka je urče­na dospě­lým zájem­cům, pro kte­ré již není reál­né absol­vo­vat den­ní stu­di­um.  Zejmé­na pro ně nabí­zí ško­la mož­nost dopl­nit si vzdě­lá­ní v elek­tro­tech­ni­ce dál­ko­vou for­mou, hlav­ně v sou­vis­los­ti s potře­bou zís­kat osvěd­če­ní pod­le vyhláš­ky č. 50/78 Sb. o odbor­né způ­so­bi­los­ti v elektrotechnice.

Bliž­ší infor­ma­ce poskyt­nou pra­cov­ní­ci vede­ní školy.

Top