Back to Top
 

Elektrikář (DS)

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním listem

Kód elek­tri­kář 26-51-H/01
Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um / 2 roky

Zkrá­ce­né stu­di­um pro absol­ven­ty obo­rů ukon­če­ných matu­rit­ní zkouš­kou nebo výuč­ním lis­tem - dál­ko­vá forma

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná od září 2019 nabí­zí obor 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ v dál­ko­vé zkrá­ce­né for­mě vzdě­lá­vá­ní. Stu­di­um je urče­no pro zájem­ce, kte­ří již zís­ka­li střed­ní vzdě­lá­ní v jakém­ko­liv jiném obo­ru. Tuto sku­teč­nost musí ucha­ze­či dolo­žit výuč­ním lis­tem či matu­rit­ním vysvědčením.

Výu­ka odbor­ných před­mě­tů pro­bí­há 1x týd­ně (odpo­led­ne od 14 do 20 hodin), po dobu 2 roky, cel­ko­vý roz­sah výu­ky je sta­no­ven na 200 až 220 hodin roč­ně. Mír­ně vět­ší časo­vá dota­ce je věno­vá­na odbor­né­mu výcvi­ku na díl­ně a men­ší část budou tvo­řit kon­zul­ta­ce v učeb­ně s podí­lem samo­stu­dia. Cílem je při­pra­vit stu­den­ty na závě­reč­né zkouš­ky totož­né jako mají absol­ven­ti den­ní­ho stu­dia. Po úspěš­ném absol­vo­vá­ní obdr­ží absol­ven­ti výuč­ní list v obo­ru a osvěd­če­ní pod­le vyhláš­ky č. 50/78 Sb. § 5.

Podrob­né infor­ma­ce jsou uve­de­ny ve ško­ním vzdě­lá­va­cím pro­gra­mu.

Top