Back to Top
 

Letní včelařská škola

Vče­lař­ské zákla­dy v pěti dnech

Nový for­mát Let­ní ško­ly nástav­ko­vé­ho vče­la­ře­ní Jar­ní LŠNV+ Blat­ná 2023 je určen začí­na­jí­cím včelařům.

Blok I: 1 . - 2. dub­na 2023: V naší moder­ní učeb­ně se teo­re­tic­ky sezná­mí­te s jed­not­li­vý­mi vče­lař­ský­mi téma­ty, kte­ré dopl­ní­me i prak­tic­ký­mi ukáz­ka­mi v labo­ra­to­ři. Stej­ně tak zahá­jí­me v díl­ně i prak­tic­ké pří­prav­né vče­lař­ské práce.

Blok II: 6. – 8. květ­na 2023: V dru­hé čás­ti kur­zu se bude­me věno­vat inten­ziv­ně­ji prak­tic­kým vče­lař­ským doved­nos­tem. Navští­ví­me včel­ni­ci i medár­nu. Před­ve­de­me vám, jak pečo­vat o jed­not­li­vá včel­stva, jak vytvá­řet odděl­ky, stej­ně tak i jak odcho­vá­vat a při­dá­vat vče­lí mat­ky. Před­sta­ví­me Vám pro­ces zís­ká­vá­ní medu a dal­ších vče­lích pro­duk­tů a vysvět­lí­me dal­ší sezón­ní úkony.

Výu­ka pro­bí­há ve Střed­ním odbor­ném uči­liš­ti Blat­ná (okr. Stra­ko­ni­ce), U Sla­dov­ny 671, 388 01 Blat­ná.

Odbor­ným garan­tem výu­ky je SOU Blat­ná a Pra­cov­ní spo­leč­nost nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s.

Cena pěti­den­ní­ho kur­zu je 4 000 Kč. Zahr­nu­je stu­dij­ní mate­ri­á­ly včet­ně učeb­ni­ce Vče­lař­ství I–IV. V ceně není uby­to­vá­ní a strav­né (to si účast­ní­ci zajiš­ťu­jí indi­vi­du­ál­ně). Podrob­nos­ti včet­ně roz­vr­hu výu­ky a dopo­ru­če­ný­mi vari­an­ta­mi uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní zašleme.

Závaz­né při­hláš­ky zasí­lej­te na adre­su: petr.texl@psnv.cz

Top