• Den otevřených dveří

    Nejbližší den otevřených dveří se v naší škole bude konat v úterý dne 22. ledna 2018 od 8 do 14 hodin. K návštěvě a prohlídce zveme nejen zájemce o studium a jejich rodiče, ale i všechny ostatní, kteří mají zájem… ...více...

  • Přijímací řízení

    Přijímací řízení 2019

    Váže­ní zájem­ci o stu­di­um, ředi­tel ško­ly sta­no­vil kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní ško­le a vyhlá­še­ní prv­ní­ho kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2019/2020 Do prv­ních roč­ní­ků bude při­jí­mán násle­du­jí­cí počet ucha­ze­čů: Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:… ...více...