• Elektrikář - dálkové studium

    Elektrikář (DS) Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním lis­tem Kód elek­tri­kář 26-51-H/01Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um / 2 roky Zkrá­ce­né stu­di­um pro absol­ven­ty obo­rů ukon­če­ných matu­rit­ní zkouš­kou nebo výuč­ním lis­tem - dál­ko­vá for­ma Nově ote­ví­rá­me od září 2019 Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná od září 2019 nově… ...více...

  • Přijímací řízení

    Přijímací řízení 2019

    Váže­ní zájem­ci o stu­di­um, ředi­tel ško­ly sta­no­vil kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní ško­le a vyhlá­še­ní prv­ní­ho kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2019/2020 Do prv­ních roč­ní­ků bude při­jí­mán násle­du­jí­cí počet ucha­ze­čů: Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:… ...více...