• Studenti SOU Blatná navštívili firmu TESLA BLATNÁ, a.s.

    Dne 12. února 2019 proběhla odborná exkurze studentů Středního odborného učiliště v Blatné ve firmě TESLA BLATNÁ, a.s. Exkurzi zprostředkovala po domluvě s vedením firmy vedoucí personálního úseku paní Margita Ozaňáková. Exkurze se zúčastnili studenti tříd 1. E, 2. E a 3. E oboru Elektrikář… ...více...

  • Přijímací řízení

    Přijímací řízení 2019

    Váže­ní zájem­ci o stu­di­um, ředi­tel ško­ly sta­no­vil kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní ško­le a vyhlá­še­ní prv­ní­ho kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2019/2020 Do prv­ních roč­ní­ků bude při­jí­mán násle­du­jí­cí počet ucha­ze­čů: Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:… ...více...