• Přijímací řízení

    Přijímací řízení 2019

    Ředi­tel ško­ly vyhlásil 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2019/2020 Počet volných míst do druhého kola: Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um: 23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 9 míst 26-51-H/01 Elek­tri­kář: 4 místa… ...více...

  • Den otevřených úlů

    U příležitosti Světového dne včel pořádá SOU Blatná a PSNV-CZ Den otevřených úlů pátek 17.5. 10:00 – 12:00 sobota 18.5. 10:00 – 12:00 sraz zájemců na nádvoří před administrativní budovou učiliště Co pro vás připravíme a co uvidíte: živé včely… ...více...


Naši partneři - instituce, firmy