Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, při­jme uči­te­le odbor­né­ho výcvi­ku. Nápl­ní prá­ce bude prak­tic­ká výu­ka žáků - opra­vy trak­to­rů a země­děl­ské techniky.

Kva­li­fi­kač­ní předpoklady:

SŠ tech­nic­ké­ho smě­ru (mini­mál­ně s výuč­ním lis­tem), pra­xe v tech­nic­ky zamě­ře­ném obo­ru, řidič­ský prů­kaz mini­mál­ně B+T, svá­řeč­ský průkaz.

Výho­dou je odbor­ná kva­li­fi­ka­ce peda­go­gic­ké­ho pra­cov­ní­ka pod­le § 9 záko­na č. 563/2004 Sb. o peda­go­gic­kých pra­cov­ní­cích (uči­tel odbor­né­ho výcvi­ku), pří­pad­ně ocho­ta si tuto kva­li­fi­ka­ci doplnit.

Nástup je mož­ný v ter­mí­nu dle doho­dy. Pra­cov­ní poměr bude uza­vřen na dobu urči­tou 1 rok s mož­nos­tí pro­dlou­že­ní na dobu neurčitou.

Pra­cov­ní doba 40 hodin týd­ně, jed­no­směn­ný provoz.

Zaměst­na­nec­ké výhody: 

8 týd­nů dovo­le­né v době let­ních a vánoč­ních prázd­nin, pří­spěv­ky z FKSP na dovo­le­nou,  pen­zij­ní pojiš­tě­ní a další.

Infor­ma­ce podá p. Sta­ni­slav Kuče­ra, kucera@soublatna.cz, tel. 383 412 324, 773 444 561