Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, při­jme uči­te­le teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní. Nápl­ní prá­ce bude výu­ka před­mě­tů Mate­ma­ti­ka, Fyzi­ka, Elektrotechnika.

Kva­li­fi­kač­ní předpoklady:

VŠ tech­nic­ké­ho smě­ru, nebo peda­go­gic­ké stu­di­um Mate­ma­ti­ka + Fyzika.

Před­nost budou mít ucha­ze­či se zna­lost­mi z elek­tro­tech­ni­ky a s osvěd­če­ním pra­cov­ní­ka v elek­tro­tech­ni­ce pod­le záko­na č. 250/2021 Sb. (dří­ve vyhláš­ka č. 50/78).

Výho­dou je odbor­ná kva­li­fi­ka­ce peda­go­gic­ké­ho pra­cov­ní­ka pod­le § 9 záko­na č. 563/2004 Sb. o peda­go­gic­kých pra­cov­ní­cích (uči­tel SŠ), pří­pad­ně ocho­ta si tuto kva­li­fi­ka­ci doplnit.

Pra­cov­ní poměr bude uza­vřen na dobu urči­tou 1 rok od 1. 9. 2024 s mož­nos­tí pro­dlou­že­ní na dobu neurčitou.

Pra­cov­ní doba 40 hodin týd­ně, jed­no­směn­ný provoz.

Zaměst­na­nec­ké výhody: 

8 týd­nů dovo­le­né v době let­ních a vánoč­ních prázd­nin, pří­spěv­ky z FKSP na dovo­le­nou,  pen­zij­ní pojiš­tě­ní a další.

Infor­ma­ce podá Miroslav Čapek, capek@soublatna.cz, tel. 383 412 322, 608 600 240