Back to Top
 

Ukliďme svět - ukliďme Česko

Dne  3. 4. 2019 jsme se stu­den­ty Domo­va mlá­de­že SOU Blat­ná v rám­ci celo­svě­to­vé akce „ Ukliď­me svět, ukliď­me Čes­ko“ vyra­zi­li vyčis­tit, od pohá­ze­ných odpad­ků,  pře­dem vyti­po­va­nou tra­su  a zlik­vi­do­vat čer­né sklád­ky. Tra­sa ved­la oko­lo ryb­ní­ků Topi­čů, Řito­ví­zů, ČOV, vrchů Janov­ských a Kátl­per­ku a kon­tri­buč­ní sýp­ky.  Na téměř dese­ti­ki­lo­me­t­ro­vé tra­se bylo posbí­rá­no cca 170 kg odpa­du a zlik­vi­do­va­li jsme dvě čer­né sklád­ky. Veš­ke­rý posbí­ra­ný odpad je již vytří­děn a odve­zen do sběr­né­ho dvo­ra v Blat­né. Krás­ný a pro­slu­ně­ný den jsme pak zakon­či­li opé­ká­ním špe­káč­ku v are­á­lu ško­ly.  Dal­ší podob­ná akce pro­běh­la v are­á­lu ško­ly a při­lehlém oko­lí. V prů­bě­hu týd­ne od 8.4. pokra­čo­va­ly úkli­dy i v těch­to místech. 

Děku­ji všem, kte­ří mi pomá­ha­li. Zde­na Brau­no­vá – vychovatelka.


chevron-right chevron-left
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019
Top