Back to Top
 

Automechanik

Automechanik

Mechanik opravář motorových vozidel

Kód auto­me­cha­nik 23-68-H/01
Den­ní stu­di­um / 3 roky

Absolvent získá

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním listem
Řidič­ské opráv­ně­ní sku­pi­ny B, C
Mož­nost výhod­né­ho zís­ká­ní svá­řeč­ské­ho průkazu

Uplatnění

Absol­ven­ti nalez­nou uplat­ně­ní v auto­o­prav­nách, nebo u pro­dej­ců vozi­del a kon­ce­si­o­ná­řů výrob­ců aut. Vyso­ká poptáv­ka je po řidi­čích a mecha­ni­cích náklad­ních auto­mo­bi­lů a ostat­ní doprav­ní tech­ni­ky. Širo­ké uplat­ně­ní pro­fe­se se nabí­zí v auto­mo­bi­lo­vém průmyslu.

Možnost dalšího vzdělávání

Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouškou.

Top