Back to Top
 

Autoelektrikář

Autoelektrikář

Kód auto­elek­tri­kář 26-57-H/01
Den­ní stu­di­um / 3 roky

Absolvent získá

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním listem
Řidič­ské opráv­ně­ní sku­pi­ny B, C
Zaško­le­ní na obslu­hu dia­gnos­tic­ké­ho zaří­ze­ní pro osob­ní vozidla
Zaško­le­ní na obslu­hu emis­ní sta­ni­ce záže­ho­vých a vzně­to­vých motorů

Uplatnění

Absol­ven­ti nalez­nou uplat­ně­ní v auto­o­prav­nách, nebo u pro­dej­ců vozi­del a kon­ce­si­o­ná­řů výrob­ců aut. Vyso­ká poptáv­ka je po řidi­čích a mecha­ni­cích náklad­ních auto­mo­bi­lů a ostat­ní doprav­ní tech­ni­ky. Širo­ké uplat­ně­ní pro­fe­se se nabízí
v auto­mo­bi­lo­vém průmyslu.

Možnost dalšího vzdělávání

Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouškou.

Top