Back to Top
 

Prevence kriminality 2018

Jihočeský krajV rám­ci dotač­ní­ho pro­gra­mu Pod­po­ra pre­ven­ce kri­mi­na­li­ty v Jiho­čes­kém kra­ji naše ško­la zís­ka­la finanč­ní pro­střed­ky na akce zamě­ře­né na pre­ven­ci pato­lo­gic­kých jevů chování. Název pro­jek­tu: Pod­po­ra pre­ven­ce kriminality
Název pro­gra­mu: Dotač­ní pro­gram Jiho­čes­ké­ho kraje
Před­mět podpory Pod­po­ra pro­gra­mů pre­ven­ce kri­mi­na­li­ty ve školství
Záměr pro­jek­tu: Pre­ven­ce kri­mi­na­li­ty je urče­na pro výchov­né pre­ven­tiv­ní akce s mlá­de­ží. Mla­dí lidé - žáci střed­ních škol - jsou náchyl­něj­ší k nega­tiv­ním pro­je­vům ve spo­leč­nos­ti. Mohou se uchý­lit k růz­ným nega­tiv­ním for­mím cho­vá­ní jako napří­klad agre­se, šika­na, nási­lí apod. V pro­jek­tu se pod vede­ním spe­ci­a­li­zo­va­ných lek­to­rů žáci zúčast­ní akti­vit, kte­ré mají za cíl vysvět­lit závaž­nost výše uve­de­ných jevů, jejich nega­tiv­ní dopa­dy na samot­né akté­ry i jejich okolí.
Před­po­klá­da­ný pří­nos projektu Sní­že­ní nega­tiv­ní­ho cho­vá­ní žáků ve ško­le i mimo školu
Způ­sob rea­li­za­ce projektu: Bese­dy, před­náš­ky a zážit­ko­vé akti­vi­ty rea­li­zo­va­né vybra­ný­mi lek­to­ry - odbor­ní­ky na danou problematiku
Ter­mín realizace: 01/2018 až 12/2018
Cel­ko­vá při­dě­le­ná výše finanč­ních prostředků: 24 200,- Kč
Cel­ko­vé uzna­tel­né výdaje: 27 000,- Kč


Realizace projektu

Rea­li­za­ce pro­jek­tu pro­bí­ha­la pod­le plá­nu. Cel­kem bylo zajiš­tě­no 27 hodin akti­vit pro žáky a uči­te­le ško­ly, kte­rých se zúčast­ni­lo 168 žáků.
Všech­ny plá­no­va­né cíle byly napl­ně­ny a je mož­né oče­ká­vat, že spl­ni­ly svůj účel.Top