Back to Top
 

Informace pro studenty oboru Včelař

Roz­vrh výu­ky 18. - 19. 6. 2021 
Har­mo­no­gram stu­dia 2020-2022 (1. ročník)
Har­mo­no­gram stu­dia 2019-2021 (2. ročník)
Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém počasí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy školy. 

Moderní včelařvcelař - farmářpsnv


Top