Back to Top
 

Informace pro studenty oboru Včelař

Váže­ní stu­den­ti, vče­la­ři,
zahá­je­ní a výu­ka je v měsí­ci září naplá­no­vá­no na pátek a sobo­tu 18 - 19. 9. (pátek: 9-16 h; sobo­ta 8-16 h).
Podrob­ný roz­vrh výu­ky je uve­den v při­lo­že­ných doku­men­tech níže.
1. kon­zul­ta­ce 09-2020 (1. roč­ník)
8. kon­zul­ta­ce 09-2020 (2. roč­ník)
Roz­vrh výu­ky 09-2020


Har­mo­no­gram stu­dia 2020-2022 (1. roč­ník)
Har­mo­no­gram stu­dia 2019-2021 (2. roč­ník)

Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém poča­sí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy ško­ly.

Moderní včelařvcelař - farmářpsnv


Top