Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Informace pro studenty oboru Včelař

Informace pro studenty oboru Včelař

Váže­ní stu­den­ti, vče­la­ři,

v pří­lo­hách uvá­dí­me instruk­ce k páteč­ní a sobot­ní výu­ce v Blat­né. Dlou­ho jsme se nevi­dě­li, část výu­ky bude pře­mís­tě­na do II. roč­ní­ku. Tato posled­ní výu­ka ve škol­ním roce bude také tro­chu jiná, bude­te roz­dě­le­ni do sku­pin po 15 lidech do dvou tříd. Bude­me se více věno­vat prak­tic­ké zoo­tech­ni­ce, cho­vu matek, tvor­bě odděl­ků a medobra­ní - věcem, kte­ré jsou nyní aktu­ál­ní a pro chov a zdra­ví včel důle­ži­té.

V rám­ci stu­dia máte také 24 hodin voli­tel­né pra­xe buď v mís­tě byd­liš­tě u vče­la­ře (se kte­rým si tuto pra­xi domlu­ví­te) nebo ve ško­le v Blat­né. V Blat­né Vám nabí­zí­me zatím 3 ter­mí­ny – vždy v sobo­tu – dal­ší o prázd­ni­nách upřes­ní­me. Při výu­ce ten­to víkend dosta­ne­te Záznam­ník pro voli­tel­nou exter­ní pra­xi. Mís­ta voli­tel­né pra­xe lze i kom­bi­no­vat (vče­lař – SOU).

Pře­ji hez­ké dny a nashle­da­nou v Blat­né u včel.

Za rea­li­zač­ní tým: Petr Texl

Pro pří­tom­nost ve ško­le v květ­nu a červ­nu 2020 je nut­né pode­psat při­lo­že­né čest­né pro­hlá­še­ní před nástu­pem do ško­ly:
Čest­né pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho one­moc­ně­ní
Pokud pat­ří­te do rizi­ko­vé sku­pi­ny sta­no­ve­né Minis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví, zvaž­te pří­pad­ná rizi­ka spo­je­ná s účas­tí na výu­ce.

7. kon­zul­ta­ce 1. roč­ník 12. - 13. 6. 2020

Roz­vrh výu­ky 12. - 13. 6. 2020

Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém poča­sí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy ško­ly.

Moderní včelařvcelař - farmářpsnv