Back to Top
 

Informace pro studenty oboru Včelař

Roz­vrh výu­ky 13. - 14. 1. 2023

Infor­ma­ce k 5. kon­zul­ta­ci 1. roč­ní­ku 13. - 14. 11. 2023

Infor­ma­ce k 15. kon­zul­ta­ci 2. roč­ní­ku 13. - 14. 1. 2023

Har­mo­no­gram stu­dia 2022-2024 (1. ročník)

Har­mo­no­gram stu­dia 2021-2023 (2. ročník)


PLÁNOVANÉ TERMÍNY KONZULTACÍ 2022 - 2023


Září Říjen Lis­to­pad Pro­si­nec Leden
Pátek 9 - 16 hod  16 21 11 9 13
Sobo­ta 8 - 16 hod  17 22 12 10 14

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V ČERVNU 2023


Písem­ná zkouš­ka a obha­jo­by SOP 1. 6. 2023
Prak­tic­ká zkouška 2. 6. 2023
Úst­ní zkouška 9. 6. 2023

Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém počasí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy školy. 

Moderní včelařvcelař - farmářpsnv


Top