Back to Top
 

Informace pro studenty oboru Včelař

Roz­vrh výu­ky 19. - 20. 4. 2024

Infor­ma­ce k 8. kon­zul­ta­ci 1. roč­ní­ku 19. - 20. 4. 2024

Infor­ma­ce k 18. kon­zul­ta­ci 2. roč­ní­ku 19. - 20. 4. 2024

Voli­tel­ný odbor­ný výcvik 2024 - pro 1. roč­ník studia

Har­mo­no­gram stu­dia 2023-2025 (1. ročník)

Har­mo­no­gram stu­dia 2022-2024 (2. ročník)


Závě­reč­né zkouš­ky 2. ročníku:

písem­ná zkouš­ka a obha­jo­ba SOP: 6. 6. 2024

prak­tic­ká zkouš­ka: 7. 6. 2024

úst­ní zkouš­ka: 21. 6. 2024

Poky­ny pro zpra­co­vá­ní samo­stat­né odbor­né práce

Vzor úvod­ní stra­ny SOP


PLÁNOVANÉ TERMÍNY KONZULTACÍ 2023 - 24


Září Říjen Lis­to­pad Pro­si­nec Leden Únor Bře­zen Duben Kvě­ten Čer­ven
Pátek 9 - 16 hod  22 20 10 8 19 16 15 19 17 14
Sobo­ta 8 - 16 hod  23 21 11 9 20 17 16 20 18 15

Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém počasí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy školy. 

Moderní včelař PSNV


Top