Back to Top
 

Informace pro studenty oboru Včelař

Roz­vrh výu­ky 8. - 9. 12. 2023

Infor­ma­ce ke 4. kon­zul­ta­ci 1. roč­ní­ku 8. - 9. 12. 2023

Infor­ma­ce ke 14. kon­zul­ta­ci 2. roč­ní­ku 8. - 9. 12. 2023

Har­mo­no­gram stu­dia 2023-2025 (1. ročník)

Har­mo­no­gram stu­dia 2022-2024 (2. ročník)


PLÁNOVANÉ TERMÍNY KONZULTACÍ 2023 - 24


Září Říjen Lis­to­pad Pro­si­nec Leden Únor Bře­zen Duben Kvě­ten Čer­ven
Pátek 9 - 16 hod  22 20 10 8 19 16 15 19 17 14
Sobo­ta 8 - 16 hod  23 21 11 9 20 17 16 20 18 15

Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém počasí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy školy. 

Moderní včelař PSNV


Top