Back to Top
 

Informace pro studenty oboru Včelař

Har­mo­no­gram stu­dia 2022-2024 (1. ročník)

Har­mo­no­gram stu­dia 2021-2023 (2. ročník)

Voli­tel­né ter­mí­ny odbor­né­ho výcviku 


PLÁNOVANÉ TERMÍNY KONZULTACÍ 2022 - 2023


Září Říjen Lis­to­pad Pro­si­nec Leden
Pátek 9 - 16 hod  16 21 11 9 13
Sobo­ta 8 - 16 hod  17 22 12 10 14

Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém počasí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy školy. 

Moderní včelařvcelař - farmářpsnv


Top