Back to Top
 

Informace pro studenty oboru Včelař

TESTOVÁNÍ NA COVID-19
Vzhle­dem ke zvý­še­né­mu výsky­tu covid pozi­tiv­ních žáků a zaměst­nan­ců ve ško­le jsou zave­de­na přís­něj­ší reži­mo­vá opatření.
V pátek 14. 1. 2022 budou anti­gen­ní­mi tes­ty tes­to­vá­ni všich­ni žáci a zaměst­nan­ci ško­ly bez výjim­ky - tedy i očko­va­ní a po pro­dě­lá­ní nemoci.
Pro účast­ní­ky dál­ko­vé­ho stu­dia bude tes­to­vá­ní zajiš­tě­no u vstu­pu do admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy, vstup bude umož­něn až po nega­tiv­ním výsled­ku tes­tu. Tes­ty budou k dis­po­zi­ci na místě.
V pří­pa­dě pozi­tiv­ní­ho výsled­ku tes­tu se nesmí dotyč­ná oso­ba dále zdr­žo­vat ve ško­le, bude nahlá­še­na na KHS a má povin­nost podro­bit se PCR tes­tu.

Ve ško­le jsou zajiš­tě­na sta­no­ve­ná hygi­e­nic­ká opat­ře­ní. V kaž­dě budo­vě je u vstu­pu k dis­po­zi­ci dez­in­fek­ce na ruce. Učeb­ny jsou pra­vi­del­ně přes noc dez­in­fi­ko­vá­ny ozó­nem. V učeb­nách obo­ru Vče­lař je insta­lo­vá­no aktiv­ní auto­ma­tic­ké větrání.
Při pohy­bu uvnitř budov ve spo­leč­ných pro­sto­rách je sta­no­ve­no pou­ží­vat ochra­nu dýcha­cích cest - respi­rá­tor FFP2.
Dal­ší opat­ře­ní jsou na osob­ní zod­po­věd­nos­ti kaž­dé­ho z nás. Pokud se necí­tí­te zce­la zdrá­vi, máte pří­zna­ky respi­rač­ní­ho one­moc­ně­ní, pat­ří­te do ohro­že­né sku­pi­ny nebo máte zvý­še­né oba­vy z mož­nos­ti náka­zy, účast na kon­zul­ta­ci ten­to­krát radě­ji vyne­chej­te. Základ­ní stu­dij­ní mate­ri­á­ly poskyt­nou vyu­ču­jí­cí v Goo­gle Classroom. 

Roz­vrh výu­ky 14. - 15. 1. 2022 

Infor­ma­ce k 5. kon­zul­ta­ci 14. - 15. 1. 2022 pro 1. r

Infor­ma­ce k 15. kon­zul­ta­ci 14. - 15. 1. 2022 pro 2. ročník

Har­mo­no­gram stu­dia 2020-2022 (2. ročník)

Har­mo­no­gram stu­dia 2021-2023 (1. ročník)


Ter­mí­ny závě­reč­ných zkou­šek v jar­ním obdo­bí 2022:

Písem­ná zkouš­ka: 2. 6. 2022 (dopo­led­ne)

Obha­jo­ba SOP: 2. 6. 2022 (odpo­led­ne)

Prak­tic­ká zkouš­ka: 3. 6. 2022

Úst­ní zkouš­ka: 10. 6. 2022

Přes­né časy zkou­šek budou ješ­tě upřesněny.


Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém počasí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy školy. 

Moderní včelařvcelař - farmářpsnv


Top