Back to Top
 

Informace pro studenty oboru Včelař

Roz­vrh výu­ky onli­ne 13. - 14. 11. 2020
Výuka online


Har­mo­no­gram stu­dia 2020-2022 (1. roč­ník)
Har­mo­no­gram stu­dia 2019-2021 (2. roč­ník)

Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém poča­sí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy ško­ly.

Moderní včelařvcelař - farmářpsnv


Top