Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Informace pro studenty oboru Včelař

Informace pro studenty oboru Včelař

Informace pro studenty dálkového studia oboru Včelař

Prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho obo­ru Vče­lař je naplá­no­va­ná na 20. a 21. 9. 2019.
Zahá­je­ní pro­běh­ne v pátek 20. 9. 2019 v 9:00 hodin.

10. kon­zul­ta­ce 1. roč­ník 14. - 15. 6. 2019

Roz­vrh výu­ky 14. - 15. 6. 2019

Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém poča­sí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy ško­ly.

Moderní včelařvcelař - farmářpsnv