Back to Top
 

Informace pro studenty oboru Včelař

Roz­vrh výu­ky 12. - 13. 5. 2023

Infor­ma­ce k 9. kon­zul­ta­ci 1. roč­ní­ku 12. - 13. 5. 2023

Infor­ma­ce k 19. kon­zul­ta­ci 2. roč­ní­ku 12. - 13. 5. 2023

Roz­vrh voli­tel­né pra­xe pro 1. ročník

Har­mo­no­gram stu­dia 2022-2024 (1. ročník)

Har­mo­no­gram stu­dia 2021-2023 (2. ročník)


PLÁNOVANÉ TERMÍNY KONZULTACÍ 2023


Čer­ven Září Říjen Lis­to­pad Pro­si­nec
Pátek 9 - 16 hod  16 22 20 10 8
Sobo­ta 8 - 16 hod  17 23 21 11 9

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V ČERVNU 2023


Písem­ná zkouš­ka a obha­jo­by SOP 1. 6. 2023
Prak­tic­ká zkouška 2. 6. 2023
Úst­ní zkouška 9. 6. 2023

Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém počasí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy školy. 

Moderní včelař PSNV


Top