Back to Top
 

Informace pro studenty oboru Včelař

Výuka online
V ter­mí­nu plá­no­va­né kon­zul­ta­ce 16. a 17. 4. 2021 bude rea­li­zo­vá­na distanč­ní výu­ka, s roz­vrhem pod­le harmonogramu. 


Roz­vrh výu­ky 116. - 17. dub­na 2021 (distanč­ní výuka)
Har­mo­no­gram stu­dia 2020-2022 (1. ročník)
Har­mo­no­gram stu­dia 2019-2021 (2. ročník)
Žádá­me stu­den­ty dál­ko­vé­ho stu­dia, aby na teo­re­tic­ké výu­ce v učeb­nách ško­ly pou­ží­va­li pře­zův­ky, zejmé­na při nepří­z­ni­vém počasí.
K dis­po­zi­ci je šat­na v pří­ze­mí admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy školy. 

Moderní včelařvcelař - farmářpsnv


Top