Back to Top
 

PEKLO JMÉNEM DAKAR

Beseda věnovaná motoristickému sportu

30. květ­na 2022 uspo­řá­da­la naše ško­la ve spo­lu­prá­ci s Měs­tem Blat­ná vel­mi zají­ma­vou bese­du věno­va­nou moto­ris­tic­ké­mu spor­tu. Akce se usku­teč­ni­la v sále Komu­nit­ní­ho cen­t­ra a mimo žáků SOU se zůčast­ni­li i zájem­ci ze základ­ních škol.

Jeli­kož na ten­to rok při­pa­dá i význam­né jubi­le­um - 60. výro­čí zalo­že­ní Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né, při­po­me­nul v úvo­du ředi­tel ško­ly Miroslav Čapek his­to­rii vzni­ku a vývoj uči­liš­tě od počát­ku až do dneš­ní doby.

Poté již pat­ři­lo pódi­um hos­tům. Zástup­ce fir­my VALTRA, p. Fraus, si při­pra­vil videa a repor­táž z tes­to­vá­ní nej­rych­lej­ší­ho trak­to­ru na svě­tě, zapsa­né­ho do Gui­ne­so­vy kni­hy rekordů. 

Své závod­ní týmy a tech­ni­ku před­sta­vi­li dva absol­ven­ti uči­liš­tě. Byli to Milan Šťast­ný, moto­kro­so­vý jez­dec a šéf týmu Vegan Motor­sport a Lukáš Krej­čí, mis­tr Čes­ké repub­li­ky v drif­tingu. Oba vel­mi pou­ta­vě a bez­pro­střed­ně popi­so­va­li svou život­ní ces­tu, kte­rá je při­ved­la k závo­dě­ní, i své zážit­ky, zku­še­nos­ti a dal­ší plá­ny do budoucna.

Ve dru­hé čás­ti pro­gra­mu vystou­pil Petr Lusk, reno­mo­va­ný foto­graf moto­ris­tic­ké­ho spor­tu, kte­rý pat­ří mezi svě­to­vou špič­ku v této pro­fe­si. Při­ne­sl mno­ho foto­gra­fií a pří­bě­hů z posled­ní­ho DAKARU i dal­ších závo­dů. Jeho fot­ky a pou­ta­vé podá­ní vlast­ních zážit­ků a pří­bě­hů pří­tom­né tak za zabra­lo, že se pro­gram pro­tá­hl dlou­ho nad původ­ně vyhra­že­ný čas. Nikdo toho ale nelitoval. 

chevron-right chevron-left

Top