Back to Top
 

Svářečská škola


svarecska-skola-03
Per­so­nál­ní zajiš­tě­ní:

vedou­cí svá­řeč­ské ško­ly:
Bc. Sta­ni­slav Kuče­ra
tele­fon 383 412 324
uči­tel teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní:
Ing. Miroslav Čapek
 tele­fon 383 412 327
instruk­tor sva­řo­vá­ní:
 Vla­di­mír Per­šín
 tele­fon 383 412 336

Pře­hled slu­žeb zajiš­ťo­va­ných ve výu­ce sva­řo­vá­ní

Meto­da sva­řo­vá­ní, ško­le­ní Počet hodin
Název Ozna­če­ní Teo­re­tic­ká výu­ka Prak­tic­ký výcvik Cel­kem
Sva­řo­vá­ní kyslíko-acetylénovým pla­me­nem a řezá­ní kys­lí­kem ZK 311 1.1 40 120 160
Sva­řo­vá­ní oba­le­nou elek­tro­dou elek­tric­kým oblou­kem ZK 111 1.1 40 120 160
Sva­řo­vá­ní taví­cí se elek­tro­dou v ochran­né atmo­sfé­ře ZK 135 1.1 40 120 160
Zaško­lo­va­cí kurz pro svá­ře­cí děl­ní­ky ZP 311-2 1.1 8 16 24

 

Zajiš­tě­ní výu­ky sva­řo­vá­ní u jed­not­li­vých obo­rů vzdě­lá­ní

Obor vzdě­lá­ní Roč­ník Meto­da sva­řo­vá­ní
Opra­vář země­děl­ských stro­jů 2. ZK 311 1.1
3. ZK 135 1.1
Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik) 3. ZK 135 1.1
ZP 311-2 1.1

 

Pod­mín­kou zařa­ze­ní do svá­řeč­ské­ho kur­zu je lékař­ské potvr­ze­ní zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti ke sva­řo­vá­ní.

Žáci absol­vu­jí teo­re­tic­kou výu­ku a prak­tic­ký výcvik v sou­la­du s učeb­ní­mi plá­ny a škol­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi pro­gra­my zdar­ma. Ostat­ní meto­dy sva­řo­vá­ní lze zís­kat za úpla­tu.

Výu­ka sva­řo­vá­ní je zajiš­ťo­vá­na za úpla­tu i pro veřej­nost.

Bliž­ší infor­ma­ce na kon­takt­ních tele­fon­ních čís­lech.

Top