Back to Top
 

Svářečská škola


svarecska-skola-03
Per­so­nál­ní zajištění:

vedou­cí svá­řeč­ské školy:
Bc. Sta­ni­slav Kučera
tele­fon 383 412 324
uči­tel teo­re­tic­ké­ho vyučování:
Ing. Miroslav Čapek
 tele­fon 383 412 327
instruk­tor svařování:
 Vla­di­mír Peršín
 tele­fon 383 412 336

Pře­hled slu­žeb zajiš­ťo­va­ných ve výu­ce svařování

Meto­da sva­řo­vá­ní, školení Počet hodin
Název Ozna­če­ní Teo­re­tic­ká výuka Prak­tic­ký výcvik Cel­kem
Sva­řo­vá­ní kyslíko-acetylénovým pla­me­nem a řezá­ní kyslíkem ZK 311 1.1 40 120 160
Sva­řo­vá­ní oba­le­nou elek­tro­dou elek­tric­kým obloukem ZK 111 1.1 40 120 160
Sva­řo­vá­ní taví­cí se elek­tro­dou v ochran­né atmosféře ZK 135 1.1 40 120 160
Zaško­lo­va­cí kurz pro svá­ře­cí dělníky ZP 311-2 1.1 8 16 24

 

Zajiš­tě­ní výu­ky sva­řo­vá­ní u jed­not­li­vých obo­rů vzdělání

Obor vzdě­lá­ní Roč­ník Meto­da svařování
Opra­vář země­děl­ských strojů 2. ZK 311 1.1
3. ZK 135 1.1
Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik) 3. ZK 135 1.1
ZP 311-2 1.1

 

Pod­mín­kou zařa­ze­ní do svá­řeč­ské­ho kur­zu je lékař­ské potvr­ze­ní zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti ke svařování.

Žáci absol­vu­jí teo­re­tic­kou výu­ku a prak­tic­ký výcvik v sou­la­du s učeb­ní­mi plá­ny a škol­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi pro­gra­my zdar­ma. Ostat­ní meto­dy sva­řo­vá­ní lze zís­kat za úplatu.

Výu­ka sva­řo­vá­ní je zajiš­ťo­vá­na za úpla­tu i pro veřejnost.

Bliž­ší infor­ma­ce na kon­takt­ních tele­fon­ních číslech.

Top