Back to Top
 

EU peníze školám

Podpora inovativních metod a forem vzdělávání

projekt SOU Blatná v rámci programu EU peníze školám


Základní informace o projektu:

Název pro­jek­tu:  Pod­po­ra ino­va­tiv­ních metod a forem vzdělávání
Název pro­jek­tu anglicky  The sup­port of inno­va­ti­ve methods of education
Čís­lo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0988
Název ope­rač­ní­ho programu  OP Vzdě­lá­vá­ní pro konkurenceschopnost
Název oblas­ti podpory:  Zlep­še­ní pod­mí­nek pro vzdě­lá­vá­ní na střed­ních školách.
Název výzvy:  Žádost o finanč­ní pod­po­ru z OP VK - IP oblas­ti pod­po­ry 1.5 - unit costs
Datum zahá­je­ní rea­li­za­ce projektu:  1. 9. 2012
Před­po­klá­da­né datum ukon­če­ní projektu:  31. 8. 2014
Cel­ko­vá při­dě­le­ná výše finanč­ních prostředků:  998 482,00 Kč

Klíčové aktivity projektu:

Číslo a název aktivity:

IV/2 - Ino­va­ce a zkva­lit­ně­ní výu­ky smě­řu­jí­cí k roz­vo­ji mate­ma­tic­ké gra­mot­nos­ti žáků střed­ních škol

Název pod­po­ro­va­né aktivity:

Vytvá­ře­ní pod­mí­nek pro roz­voj zna­los­tí, schop­nos­tí a doved­nos­tí žáků v oblas­ti mate­ma­tic­ké gramotnosti.

Cíle a popis rea­li­za­ce klí­čo­vé aktivity:

Cílem akti­vi­ty je zvý­šit kva­li­tu výu­ky zamě­ře­né na roz­voj mate­ma­tic­ké gra­mot­nos­ti cíle­nou podporou
peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků při jejich pří­pra­vě na vyu­čo­va­cí hodinu.

V rám­ci akti­vi­ty byla pod­po­ře­na pří­pra­va peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků na vyu­čo­va­cí hodi­nu zamě­ře­nou na roz­voj mate­ma­tic­ké gra­mot­nos­ti, kte­rá může být záro­veň pro­po­je­na s roz­vo­jem odbor­ných kompetencí.
Tato pří­pra­va v sou­la­du s kuri­ku­lár­ní refor­mou zohled­ňu­je moder­ní tren­dy výu­ky a její rea­li­za­ce je zalo­že­na na ino­va­tiv­ních vyu­čo­va­cích meto­dách a for­mách práce.

Číslo a název aktivity:

I/2 - Ino­va­ce a zkva­lit­ně­ní výu­ky smě­řu­jí­cí k roz­vo­ji čte­nář­ské a infor­mač­ní gramotnosti

Název pod­po­ro­va­né aktivity:

Vytvá­ře­ní pod­mí­nek pro roz­voj zna­los­tí, schop­nos­tí a doved­nos­tí žáků v oblas­ti čte­nář­ské a infor­mač­ní gramotnosti.

Cíle a popis rea­li­za­ce klí­čo­vé aktivity:

Cílem akti­vi­ty je zvý­šit kva­li­tu výu­ky zamě­ře­né na roz­voj čte­nář­ské a infor­mač­ní gra­mot­nos­ti cíle­nou pod­po­rou peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků při jejich pří­pra­vě na vyu­čo­va­cí hodinu.

Akti­vi­ty pod­po­ru­je pří­pra­vu peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků na vyu­čo­va­cí hodi­nu zamě­ře­nou na roz­voj čte­nář­ské a infor­mač­ní gra­mot­nos­ti. Tato pří­pra­va  v sou­la­du s kuri­ku­lár­ní refor­mou zohled­ňu­je moder­ní tren­dy výu­ky a její rea­li­za­ce je zalo­že­na na ino­va­tiv­ních vyu­čo­va­cích meto­dách a for­mách práce.

Číslo a název aktivity:

II/2 - Ino­va­ce a zkva­lit­ně­ní výu­ky cizích jazy­ků na střed­ních školách

Název pod­po­ro­va­né aktivity:

Vytvá­ře­ní pod­mí­nek pro zvy­šo­vá­ní kva­li­ty výu­ky cizích jazy­ků na střed­ních školách.

Cíle a popis rea­li­za­ce klí­čo­vé aktivity:

Cílem akti­vi­ty je zvý­šit kva­li­tu výu­ky cizích jazy­ků cíle­nou pod­po­rou peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků při jejich pří­pra­vě na vyu­čo­va­cí hodi­nu a ově­řo­vá­ní ino­va­tiv­ních metod prá­ce, kte­ré jsou v sou­la­du s aktu­ál­ní­mi učeb­ní­mi doku­men­ty a mohou být pří­pad­ně násled­ně zapra­co­vá­ny do ŠVP. Žáci SŠ budou vzdě­lá­vá­ni v sou­la­du s moder­ní­mi tren­dy výu­ky, což pove­de ke zvý­še­ní jejich klí­čo­vých kom­pe­ten­cí v oblas­ti cizích jazyků.

V rám­ci akti­vi­ty je pod­po­ře­na ino­vo­va­ná pří­pra­va peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků na vyu­čo­va­cí hodi­nu zamě­ře­ná na zvy­šo­vá­ní zna­los­tí a doved­nos­tí žáků střed­ních škol ve vyu­ží­vá­ní cizích jazy­ků, pře­de­vším pak v odbor­ných před­mě­tech. Tato pří­pra­va v sou­la­du s kuri­ku­lár­ní refor­mou zohled­ňu­je moder­ní tren­dy výu­ky a její rea­li­za­ce je zalo­že­na na ino­va­tiv­ních vyu­čo­va­cích meto­dách a for­mách práce.

Číslo a název aktivity:

V/2 - Ino­va­ce a zkva­lit­ně­ní výu­ky smě­řu­jí­cí k roz­vo­ji odbor­ných kom­pe­ten­cí žáků střed­ních škol

Název pod­po­ro­va­né aktivity:

Pod­po­ra roz­vo­je odbor­ných kompetencí.

Cíle a popis rea­li­za­ce klí­čo­vé aktivity:

Cílem akti­vi­ty je zvý­šit kva­li­tu výu­ky zamě­ře­né na roz­voj odbor­ných kom­pe­ten­cí žáků pod­po­rou peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků při jejich pří­pra­vě na vyu­čo­va­cí hodinu.
V rám­ci akti­vi­ty je pod­po­ře­na pří­pra­va peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků na vyu­čo­va­cí hodi­nu zamě­ře­nou na roz­voj odbor­ných kom­pe­ten­cí ve střed­ním odbor­ném vzdě­lá­vá­ní. Pří­pra­va může být záro­veň pro­po­je­na s roz­vo­jem v oblas­ti vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí. Tato pří­pra­va  v sou­la­du s kuri­ku­lár­ní refor­mou zohled­ňu­je moder­ní tren­dy výu­ky a její rea­li­za­ce je zalo­že­na na ino­va­tiv­ních vyu­čo­va­cích meto­dách a for­mách práce.

Číslo a název aktivity:

V/1 - Prak­tic­ké vyučování

Název pod­po­ro­va­né aktivity:

Pod­po­ra roz­vo­je odbor­ných kompetencí.

Cíle a popis rea­li­za­ce klí­čo­vé aktivity:

Cílem je roz­ší­ře­ní hodin prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní u zaměst­na­va­te­lů pro žáky střed­ních škol.
Roz­ší­ře­ní hodin prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní  pro­bí­há for­mou zajiš­tě­ní nových míst pro prak­tic­ké vyu­čo­vá­ní nebo sní­že­ním počtu žáků ve stá­va­jí­cích sku­pi­nách. Tím se zlep­ší nabíd­ka a kva­li­ta prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní, kte­rá více odpo­ví­dá potře­bám diver­zi­fi­ka­ce, lépe vychá­zí vstříc indi­vi­du­ál­ním zájmům, nadá­ní a potře­bám žáků a pod­po­ru­je indi­vi­du­ál­ní pří­stup při vytvá­ře­ním men­ších sku­pin žáků při prak­tic­kém vyučování.

Číslo a název aktivity:

I/1 - Indi­vi­du­a­li­za­ce výu­ky pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty roz­vo­je čte­nář­ské a infor­mač­ní gra­mot­nos­ti žáků střed­ních škol.

Název pod­po­ro­va­né aktivity:

Vytvá­ře­ní pod­mí­nek pro roz­voj zna­los­tí, schop­nos­tí a doved­nos­tí žáků v oblas­ti čte­nář­ské a infor­mač­ní gramotnosti.

Cíle a popis rea­li­za­ce klí­čo­vé aktivity:

Cílem akti­vi­ty je vytvo­ře­ní pod­mí­nek pod­po­ru­jí­cích roz­voj indi­vi­du­ál­ních schop­nos­tí žáků, včet­ně žáků se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi a žáků nada­ných, v oblas­ti čte­nář­ské a infor­mač­ní gra­mot­nos­ti a to zejmé­na v násle­du­jí­cích oblas­tech tzv. funkč­ní­ho čte­ní: nalé­zá­ní infor­ma­cí v tex­tu, vyu­ži­tí infor­ma­cí z tex­tu (v odbor­ném vzdě­lá­vá­ní zejm.: vytvá­ře­ní a poro­zu­mě­ní pra­cov­ním návo­dům, nebo jejich vytvá­ře­ní), dále tvo­ři­vé uplat­ně­ní infor­ma­cí z tex­tu (např. pro řeše­ní pro­blé­mů nebo vytvá­ře­ní vlast­ních tex­tů) a poro­zu­mě­ní význa­mu, kon­tex­tu, hod­no­ce­ní tex­tu a infor­ma­cí atd.

Akti­vi­ta vytvá­ří nabíd­ku vzdě­lá­va­cích čin­nos­tí pro skupinu/y žáků (sku­pi­no­vá výu­ka, lite­rár­ní klub, tvo­ři­vá díl­na apod.), vychá­ze­jí­cí z jejich indi­vi­du­ál­ních potřeb, se zámě­rem tyto potře­by nadá­le roz­ví­jet. Sou­čas­ně s tím zajiš­ťu­je mate­ri­ál­ní pod­mín­ky pro navr­ho­va­né vzdě­lá­va­cí činnosti.
Žáci jsou děle­ni do sku­pin s ohle­dem na jejich indi­vi­du­ál­ní schop­nos­ti v oblas­ti čte­nář­ské a infor­mač­ní gra­mot­nos­ti, při­čemž vhod­ným kri­té­ri­em pro děle­ní může být i sku­teč­nost, že v rám­ci jed­né tří­dy jsou vzdě­lá­vá­ni žáci růz­ných obo­rů vzdělání.

Číslo a název aktivity:

IV/1 - Indi­vi­du­a­li­za­ce výu­ky pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty roz­vo­je mate­ma­tic­ké gra­mot­nos­ti žáků střed­ních škol.

Název pod­po­ro­va­né aktivity:

Vytvá­ře­ní pod­mí­nek pro roz­voj zna­los­tí, schop­nos­tí a doved­nos­tí žáků v oblas­ti mate­ma­tic­ké gramotnosti.

Cíle a popis rea­li­za­ce klí­čo­vé aktivity:

Cílem akti­vi­ty je vytvo­ře­ní pod­mí­nek pod­po­ru­jí­cích roz­voj indi­vi­du­ál­ních schop­nos­tí žáků, včet­ně žáků se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi a žáků nada­ných, v oblas­ti mate­ma­tic­ké gra­mot­nos­ti. V odbor­ném vzdě­lá­vá­ní je mož­né pod­po­řit spo­lu­prá­ci peda­go­gů mate­ma­ti­ky s peda­go­gy odbor­ných před­mě­tů, pří­pad­ně peda­go­gy odbor­né­ho výcviku.

V rám­ci akti­vi­ty je vytvo­ře­na nabíd­ka vzdě­lá­va­cích akti­vit pro skupinu/y žáků (např. for­mou sku­pi­no­vé výu­ky), vychá­ze­jí­cí z jejich indi­vi­du­ál­ních potřeb, se zámě­rem tyto potře­by nadá­le roz­ví­jet. Sou­čas­ně s tím jsou zajiš­tě­ny mate­ri­ál­ní pod­mín­ky pro navr­ho­va­né vzdě­lá­va­cí akti­vi­ty. Žáci se roz­dě­lu­jí do sku­pin s ohle­dem na jejich indi­vi­du­ál­ní schop­nos­ti v oblas­ti mate­ma­tic­ké gra­mot­nos­ti. Kri­té­ri­em pro děle­ní může být i sku­teč­nost, že v rám­ci jed­né tří­dy jsou vzdě­lá­vá­ni žáci růz­ných obo­rů vzdě­lá­ní. Budou roz­ví­je­ny a pod­po­ro­vá­ny indi­vi­du­ál­ní schop­nos­ti žáků v oblas­ti roz­vo­je mate­ma­tic­ké gramotnosti.

Top