Back to Top
 

StravováníJídel­ní­ček na násle­du­jí­cí obdo­bí (PDF)


Ikuch infor­ma­ce (PDF)


Infor­ma­ce o stra­vo­vá­ní (PDF)

Referentka stravování:

Jit­ka Bam­ba­so­vá, tel. 383412320 e-mail: bambasova@soublatna.cz

Vedoucí kuchyně:

Len­ka Taitlo­vá, tel. 383412339
  • v jídel­ně SOU Blat­ná se stra­vu­je při­bliž­ně 160 stráv­ní­ků, (žáci a zaměst­nan­ci školy)
  • stráv­ní­ci mají dle jídel­níč­ku v urči­té dny u obě­da mož­nost výbě­ru pří­lo­hy (změ­nu si sami navo­lí na ter­mi­ná­lu ve škol­ní jídelně)
  • v jídel­ně je zave­den bez­stra­ven­ko­vý sys­tém - bez­kon­takt­ní klí­čen­ky (čipy)
  • stra­va se odhla­šu­je nej­poz­dě­ji den pře­dem do 13 hodin (osob­ně na ter­mi­ná­lu ve škol­ní jídel­ně, v apli­ka­ci IKUCH, pří­pad­ně tele­fo­nic­ky nebo e-mailem)
  • úhra­dy stra­vy žáků se pro­vá­dí měsíč­ně trva­lým pří­ka­zem z účtu rodi­čů na účet SOU Blatná
  • dal­ší infor­ma­ce o škol­ní jídel­ně na tele­fo­nu 383412320

Cena stravy pro žáky
(platné od 1. 9. 2022 )

Oběd:   40,- Kč
Celo­den­ní stra­va:     100,- Kč

Top