Back to Top
 
Školení EGD 2021

Školení elektrikářů

Na pře­lo­mu září a říj­na 2021absolvovali naši žáci obo­ru Elek­tri­kář zají­ma­vé tří­den­ní ško­le­ní v SOŠE Hlu­bo­ká, vede­né spe­ci­a­lis­ty fir­my EGD.

Cílem toho­to ško­le­ní bylo sezná­mit žáky s pra­cí na kabe­lech vel­kých prů­ře­zů se zamě­ře­ním na při­po­jo­vá­ní odběr­ných míst.

Žáci byli na úvod pro­ško­le­ni v oblas­ti BOZP, dále násle­do­va­la krát­ká teo­re­tic­ká výu­ka a po té byla umož­ně­na pro­hlíd­ka celé­ho are­á­lu SOŠE.

   Po pře­su­nu do mon­táž­ních dílen zača­la prak­tic­ká výuka:

   -odi­zo­lo­vá­ní kabelů

   -při­po­jo­vá­ní pojist­ko­vých a kabe­lo­vých skří­ní, včet­ně osa­zo­vá­ní nožo­vých pojistek

   -mon­táž kabe­lo­vých smrš­ťo­va­cích spojek 

   -zajiš­ťo­vá­ní a zkra­to­vá­ní sítí

   -vyhle­dá­vá­ní poruch pod­zem­ní­ho vedení

   -loka­li­za­ce a tra­so­vá­ní zem­ních kabelů 

   -ukáz­ka prá­ce na ven­kov­ní nei­zo­lo­va­né síti

Na závěr si moh­li žáci vyzkou­šet vyle­ze­ní na výu­ko­vý kovo­vý sto­žár pri­már­ní­ho vede­ní s kom­plet­ní zajiš­ťo­va­cí soupra­vou pro­ti pádu.

Celé ško­le­ní bylo žáky hod­no­ce­no vel­mi pozi­tiv­ně. Moh­li si vyzkou­šet čin­nos­ti a prá­ce na silo­vých roz­vo­dech napě­tí. Zájem všech zúčast­ně­ných škol i firem je v podob­ných akcích pokra­čo­vat i v násle­du­jí­cích letech.

chevron-right chevron-left
Top