Back to Top
 

IROP výzva 32

Základní informace o projektu
„Obnova vybavení odborných učeben a výstavba nové odborné učebny na SOU Blatná“

Pro­jekt „Obno­va vyba­ve­ní odbor­ných uče­ben a výstav­ba nové odbor­né učeb­ny na SOU Blat­ná“ byl před­lo­žen v rám­ci 32. výzvy Inte­gro­va­né­ho regi­o­nál­ní­ho ope­rač­ní­ho pro­gra­mu „Infrastruk­tu­ra střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol“ v pri­o­rit­ní ose 2: Zkva­lit­ně­ní veřej­ných slu­žeb a pod­mí­nek živo­ta pro oby­va­te­le regionů.

Pro­jek­tu, jehož cel­ko­vé nákla­dy činí 11 815 744,97Kč, z toho způ­so­bi­lé nákla­dy 11 597 944,97 Kč, byla při­zná­na dota­ce ve výši 85 % způ­so­bi­lých výda­jů, tj. 9 858 253,22Kč.

Fyzic­ká rea­li­za­ce pro­jek­tu byla ze stra­ny SOU Blat­ná zahá­je­na dne 27. 9. 2016, s cílem dokon­čit pro­jekt nej­poz­dě­ji do 30. 11. 2018.

Pro­jekt je zamě­řen na zís­ká­vá­ní a roz­voj klí­čo­vých kom­pe­ten­cí, kon­krét­ně prá­ce s digi­tál­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi, oblast pří­rod­ních věd a tech­nic­kých a řeme­sl­ných obo­rů. Díky osvo­je­ní si těch­to klí­čo­vých schop­nos­tí bude zajiš­tě­na reál­ná uplat­ni­tel­nost stu­den­tů na trhu práce.

Hlav­ním cílem pro­jek­tu je zkva­lit­ně­ní výu­ky odbor­ných před­mě­tů a odbor­né­ho výcvi­ku na SOU Blat­ná. To bude zajiš­tě­no skr­ze poří­ze­ní nové­ho vyba­ve­ní odbor­ných pra­co­višť, rekon­struk­cí sou­čas­né sva­řov­ny a výstav­bou nové odbor­né učeb­ny. Vyba­ve­ní poři­zo­va­né v rám­ci pro­jek­tu výu­ku zkva­lit­ní a význam­ně pozved­ne moti­va­ci stu­den­tů ke stu­diu klí­čo­vých kom­pe­ten­cí, kte­ré jsou reál­ně uplat­ni­tel­né v jejich budou­cím pro­fes­ním životě. 

Spe­ci­fic­ký­mi cíli pro­jek­tu jsou:
• moder­ni­za­ce odbor­ných pro­stor a vyba­ve­ní vč. zapo­je­ní nových výu­ko­vých metod,
• vytvo­ře­ní pro­stře­dí vhod­ných pro teo­re­tic­kou a zejmé­na pak prak­tic­kou výuku,
• zvý­še­ní vyu­ží­vá­ní moder­ních tech­no­lo­gií při výuce,
• zvý­še­ní zájmu o stu­di­um pří­rod­ních věd a tech­nic­kých a řeme­sl­ných oborů,
• roz­voj schop­nos­ti prá­ce s digi­tál­ní­mi technologiemi,
• zkva­lit­ně­ní pří­pra­vy stu­den­tů na jejich budou­cí pro­fes­ní život,
• zlep­še­ní uplat­ni­tel­nos­ti stu­den­tů na trhu práce,
• při­blí­že­ní výu­ky poža­dav­kům trhu prá­ce a pra­xe pro­střed­nic­tvím spolupráce
s poten­ci­ál­ním zaměstnavatelem,
• moti­va­ce žáků part­ner­ských ZŠ k zájmu o odbor­né stu­di­um s vaz­bou na klí­čo­vé kom­pe­ten­ce pří­rod­ní vědy, prá­ce s digi­tál­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi a tech­nic­ké a řeme­sl­né obory,
• zkva­lit­ně­ní ven­kov­ní­ho prostranství,
• zajiš­tě­ní a zlep­še­ní vnitř­ní konek­ti­vi­ty školy. 

Pro­jekt „Obno­va vyba­ve­ní odbor­ných uče­ben a výstav­ba nové odbor­né učeb­ny na SOU Blat­ná“ je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.


Top