Back to Top
 

Historie

Milníky školy

2015Rede­sign webo­vých strá­nek ško­ly
2014Vytvo­ře­ní nové­ho logo­ty­pu ško­ly a pre­zen­tač­ních mate­ri­á­lů
2012Obno­va vyba­ve­ní počí­ta­čo­vé učeb­ny
Spuš­tě­ní e-learningového por­tá­lu pro žáky
2011Ote­vře­ní učeb­ní­ho obo­ru Vče­lař
2010Rekon­struk­ce počí­ta­čo­vé sítě ško­ly, pro­po­je­ní budov optic­ký­mi kabe­ly
Zavá­dě­ní inter­ak­tiv­ních tabu­lí do tříd
2009Zave­de­ní Škol­ních vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů do výu­ky obo­rů vzdě­lá­ní
2008Inves­ti­ce do zaří­ze­ní pro dia­gnos­ti­ku pod­voz­ků vozi­del
2004Inves­ti­ce do nové dia­gnos­ti­ky moto­rů
2003Ote­vře­ní sta­ni­ce pro měře­ní emi­sí
Vytvo­ře­ní prv­ní webo­vé pre­zen­ta­ce ško­ly
2002Název ško­ly je změ­něn na Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671
2001Ško­la se stá­vá pří­spěv­ko­vou orga­ni­za­cí zři­zo­va­nou Jiho­čes­kým kra­jem
1998Ote­vře­ní obo­ru Auto­elek­tri­kář
1996Ote­vře­ní auto­ser­vi­su pro veřej­nost v are­á­lu ško­ly
1994Zru­še­ní Stře­dis­ka pra­cov­ní­ho vyu­čo­vá­ní Tes­la Blat­ná a nahra­ze­ní elek­tro­tech­nic­kých obo­rů výu­kou Elek­tri­kář se zamě­ře­ním na sla­bo­proud
Ote­vře­ní obo­ru Insta­la­tér (výu­ka byla ukon­če­na v roce 2005)
Ote­vře­ní nástav­bo­vé­ho matu­rit­ní­ho obo­ru Pod­ni­ká­ní v tech­nic­kých povo­lá­ních, poz­dě­ji Pod­ni­ká­ní v obo­ru, dnes pou­ze Pod­ni­ká­ní
1992Roz­ší­ře­ní učeb­ních obo­rů o Mecha­nik opra­vář pro moto­ro­vá vozi­dla (auto­me­cha­nik)
1991Ško­la se stá­vá pří­spěv­ko­vou orga­ni­za­cí zři­zo­va­nou Minis­ter­stvem země­děl­ství ČR
1988Ote­vře­ní Stře­dis­ka pra­cov­ní­ho vyu­čo­vá­ní Tes­la Blat­ná, k. p., zave­de­ní obo­rů Mecha­nik elek­tro­nic­kých zaří­ze­ní a Elek­tro­tech­nic­ká výro­ba
1974Ško­la ote­ví­rá čtyř­le­tý matu­rit­ní obor Ope­rá­tor země­děl­ské tech­ni­ky (výu­ka obo­ru byla ukon­če­na v roce 1994)
Název ško­ly je změ­něn na Střed­ní odbor­né uči­liš­tě země­děl­ské v Blat­né,
zři­zo­va­tel VHJ STS a OZS Pra­ha 9 – Vinoř
1962Zalo­že­ní Odbor­né­ho uči­liš­tě Blat­ná při Stroj­ní trak­to­ro­vé sta­ni­ci Stra­ko­ni­ce
Vzni­ká jed­na tří­da učeb­ní­ho obo­ru Opra­vář země­děl­ských stro­jů

 

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE A ÚPRAVY

2008Ener­ge­tic­ký audit
2007Rekon­struk­ce pod­la­hy sálu tělo­cvič­ny
2006Rekon­struk­ce vytá­pě­ní a rekon­struk­ce sva­řov­ny
2003Rekon­struk­ce ven­kov­ní­ho hřiš­tě s umě­lým povr­chem
2000Rekon­struk­ce objek­tu sta­ré kotel­ny na tělo­cvič­nu
1995Rekon­struk­ce škol­ní jídel­ny
1994-96Ply­no­fi­ka­ce ško­ly, výstav­ba lokál­ních kote­len
1977Ote­vře­ní pavi­ló­nu uče­ben a záze­mí pro tero­re­tic­ké vyu­čo­vá­ní
1964Ote­vře­ní domo­va mlá­de­že

Top