Back to Top
 

Historie

Milníky školy

2020Rekon­struk­ce admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy školy
2019Ote­vře­ní obo­ru 26-51-H/01 Elek­tri­kář v dál­ko­vé zkrá­ce­né for­mě vzdělávání
2018Rea­li­za­ce pro­jek­tu IROP - pří­stav­ba díl­ny odbor­né­ho výcvi­ku pro obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů, vyba­ve­ní dílen novou dia­gnos­tic­kou tech­ni­kou a obrá­bě­cí­mi stroji
2017Rekon­struk­ce povrchu nádvo­ří a par­ko­viš­tě v are­á­lu školy
2015Zapo­je­ní do pro­jek­tu “Roz­voj tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Jč kra­ji”, navá­zá­ní úzké spo­lu­prá­ce se základ­ní­mi ško­la­mi v regionu
2014Vytvo­ře­ní nové­ho logo­ty­pu ško­ly a pre­zen­tač­ních materiálů
2012Obno­va vyba­ve­ní počí­ta­čo­vé učebny
Spuš­tě­ní e-learningového por­tá­lu pro žáky
2011Ote­vře­ní učeb­ní­ho obo­ru Včelař
2010Rekon­struk­ce počí­ta­čo­vé sítě ško­ly, pro­po­je­ní budov optic­ký­mi kabely
Zavá­dě­ní inter­ak­tiv­ních tabu­lí do tříd
2009Zave­de­ní Škol­ních vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů do výu­ky obo­rů vzdělání
2008Inves­ti­ce do zaří­ze­ní pro dia­gnos­ti­ku pod­voz­ků vozidel
2004Inves­ti­ce do nové dia­gnos­ti­ky motorů
2003Ote­vře­ní sta­ni­ce pro měře­ní emisí
Vytvo­ře­ní prv­ní webo­vé pre­zen­ta­ce školy
2002Název ško­ly je změ­něn na Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671
2001Ško­la se stá­vá pří­spěv­ko­vou orga­ni­za­cí zři­zo­va­nou Jiho­čes­kým krajem
2000Pře­stav­ba objek­tu sta­ré kotel­ny na tělocvičnu
1998Ote­vře­ní obo­ru Autoelektrikář
1996Ote­vře­ní auto­ser­vi­su pro veřej­nost v are­á­lu školy
1995Roz­sáh­lá rekon­struk­ce škol­ní jídelny
1994-96Ply­no­fi­ka­ce ško­ly, výstav­ba lokál­ních ply­no­vých kotelen
1994Zru­še­ní Stře­dis­ka pra­cov­ní­ho vyu­čo­vá­ní Tes­la Blat­ná a nahra­ze­ní elek­tro­tech­nic­kých obo­rů výu­kou Elek­tri­kář se zamě­ře­ním na slaboproud
Ote­vře­ní obo­ru Insta­la­tér (výu­ka byla ukon­če­na v roce 2005)
Ote­vře­ní nástav­bo­vé­ho matu­rit­ní­ho obo­ru Pod­ni­ká­ní v tech­nic­kých povo­lá­ních, poz­dě­ji Pod­ni­ká­ní v obo­ru, dnes pou­ze Podnikání
1992Roz­ší­ře­ní učeb­ních obo­rů o Mecha­nik opra­vář pro moto­ro­vá vozi­dla (auto­me­cha­nik)
1991Ško­la se stá­vá pří­spěv­ko­vou orga­ni­za­cí zři­zo­va­nou Minis­ter­stvem země­děl­ství ČR
1988Ote­vře­ní Stře­dis­ka pra­cov­ní­ho vyu­čo­vá­ní Tes­la Blat­ná, k. p., zave­de­ní obo­rů Mecha­nik elek­tro­nic­kých zaří­ze­ní a Elek­tro­tech­nic­ká výroba
1977Ote­vře­ní pavi­ló­nu uče­ben a záze­mí pro tero­re­tic­ké vyučování
1974Ško­la ote­ví­rá čtyř­le­tý matu­rit­ní obor Ope­rá­tor země­děl­ské tech­ni­ky (výu­ka obo­ru byla ukon­če­na v roce 1994)
Název ško­ly je změ­něn na Střed­ní odbor­né uči­liš­tě země­děl­ské v Blatné,
zři­zo­va­tel VHJ STS a OZS Pra­ha 9 – Vinoř
1964Ote­vře­ní domo­va mládeže
1962Zalo­že­ní Odbor­né­ho uči­liš­tě Blat­ná při Stroj­ní trak­to­ro­vé sta­ni­ci Strakonice
Vzni­ká jed­na tří­da učeb­ní­ho obo­ru Opra­vář země­děl­ských strojů

Top