Back to Top
 

Aktuality z DM

PRVNÍ ODPOLEDNE NA DM

Domov mlá­de­že nastou­pi­lo 4.září 36 stu­den­tů, z toho 12 stu­den­tů prv­ních roč­ní­ků.  Odpo­led­ne jsme  věno­va­li sezna­mo­vá­ní se nejen s pro­stře­dím Domo­va mlá­de­že, ale i se star­ší­mi spo­lubyd­lí­cí­mi. Násled­ně pak byli všich­ni uby­to­va­ní řád­ně proškoleni.

BLATENSKÁ ROLNIČKA

6.9.2017 pro­bě­hl v Blat­né v Domo­vě pro seni­o­ry 13. roč­ník kul­tur­ní­ho a přá­tel­ské­ho setká­ní Bla­ten­ská rol­nič­ka. Zno­vu jsme byli oslo­ve­ni, zda by moh­li naši žáci pomo­ci. Chlap­ci se celý den sta­ra­li o seni­o­ry a tím samo­zřej­mě při­spě­li k poho­do­vé­mu prů­bě­hu akce.

SRDÍČKOVÉ DNY
Ve dnech 18. až 22.9. 2017 se zno­vu zúčast­ní tři dvo­ji­ce uby­to­va­ných stu­den­tů celo­re­pub­li­ko­vé cha­ri­ta­tiv­ní akce SRDÍČKOVÉ DNY. Chlap­ci se vyda­jí do ulic měs­ta a budou pro­dá­vat drob­né upo­mín­ko­vé před­mě­ty. Pení­ze za pro­da­né mag­net­ky a plas­to­vé pří­věs­ky  poslou­ží na nákup reha­bi­li­tač­ních a zdra­vot­nic­kých pomů­cek těž­ce nemoc­ným dětem.

 

 

 

 

 

 

Top