Back to Top
 

Domov mládeže

Domov mládeže při SOU Blatná zajišťuje ubytování žáků SOU ze vzdálenějších míst

Uby­to­vá­ní je zajiš­tě­no ve dvou­lůž­ko­vých poko­jích. Na kaž­dém ze dvou pater je soci­ál­ní zaří­ze­ní, klu­bov­na a kuchyňka.
Uby­to­va­ní žáci mohou ve svém vol­ném čase ke spor­tov­ní a zájmo­vé čin­nos­ti vyu­ží­vat ješ­tě tato zaří­ze­ní učiliště:

  • posi­lov­nu
  • tělo­cvič­nu
  • ven­kov­ní hřiš­tě s umě­lým povrchem
  • her­ny s kuleč­ní­kem, elek­tro­nic­ký­mi šip­ka­mi a stol­ním fotbálkem
  • kni­hov­nu
  • na klu­bov­ny si půj­čo­vat video,DVD a CD pře­hrá­va­če, MP3 a WMA-nosiče

Cena ubytování je 800,-Kč měsíčně.
Celodenní strava (snídaně, oběd, večeře) stojí 1 700,-Kč měsíčně.

Top