Back to Top
 

60 let školy - Den moderní techniky

V září 2022 jsme si při­po­mně­li pro naši ško­lu význam­né výro­čí - 60 let od její­ho založení.

Při té pří­le­ži­tos­ti se sešli býva­lí absol­ven­ti, sou­čas­ní žáci, part­ne­ři z firem a insti­tu­cí a všich­ni dal­ší pří­z­niv­ci, aby se setka­li, podí­va­li se, co se ve ško­le změ­ni­lo, zavzpo­mí­na­li na roky strá­ve­né ve škol­ních lavi­cích a díl­nách a také aby se sezná­mi­li s nový­mi stro­ji a tech­no­lo­gi­e­mi, a při­po­mně­li si ty, jejichž nej­slav­něj­ší doba již minula.

chevron-right chevron-left

A k vidě­ní toho bylo oprav­du hod­ně. Nej­no­věj­ší země­děl­skou tech­ni­ku při­vez­ly fir­my Agro­zet Raži­ce, Liva Před­sla­vi­ce a Strom Lná­ře. His­to­ric­ké trak­to­ry a auto­mo­bi­ly zapůj­či­li sou­kro­mí sbě­ra­te­lé, vět­ši­nou absol­ven­ti a zaměst­nan­ci ško­ly. Par­ta nad­šen­ců před­ved­la malotrak­to­ry posta­ve­né pro terén­ní závo­dy. Se svým výrob­ním pro­gra­mem se pre­zen­to­va­ly bla­ten­ské fir­my Vishay a Lei­fhe­it, stá­nek s pro­pa­ga­cí posta­vil Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky a Armá­da ČR. Pro­fe­si­o­nál­ní nářa­dí a dílen­ské vyba­ve­ní před­vá­dě­li BP Ser­vi­ce Blat­ná se svý­mi part­ne­ry a AD Tech­nik Praha.

Na své si při­šli i pří­z­niv­ci motor­spor­tu. K vidě­ní byly moto­kro­so­vé závod­ní motor­ky Mila­na Šťast­né­ho a drif­to­va­cí spe­ci­ál Luká­še Krej­čí­ho. Ti před­ved­li na nádvo­ří úchvat­nou show s adre­na­li­no­vým zážit­kem a pachem spá­le­ných pne­u­ma­tik. Svě­to­vě pro­slu­lý foto­graf Petr Lusk při­ve­zl svůj dakar­ský spe­ci­ál, se kte­rým pro­jel celý letoš­ní závod.

Zájem­ci se moh­li podrob­ně sezná­mit a vyzkou­šet si jízdu s osob­ní­mi vozy z nabíd­ky auto­mo­bil­ky Ško­da, kte­ré vysta­vo­val pro­dej­ce Auto Šev­čík Stra­ko­ni­ce. Zejmé­na elek­tro­mo­bil ENYAQ byl stře­dem zájmu a po celou dobu se prak­tic­ky nezastavil.

Hasi­či Blat­ná při­je­li se svou tech­ni­kou a před­ved­li vyprošťe­ní zra­ně­ných z hava­ro­va­né­ho auto­mo­bi­lu. Měst­ská poli­cie při­pra­vi­la ukáz­ku měře­ní rych­los­ti pře­nos­ným radarem.

O skvě­lé občer­stve­ní pro všech­ny pří­tom­né se posta­ra­li učni obo­ru kuchař-číšník ze Střed­ní odbor­né ško­ly řeme­sel a slu­žeb Strakonice.

Děku­je­me všem, kte­ří se akce v naší ško­le zúčast­ni­li jako vysta­vo­va­te­lé, akté­ři nebo jako divá­ci a návštěv­ní­ci. Všich­ni při­spě­li k nád­her­né atmo­sfé­ře, kte­rá na akci po oba dva dny pano­va­la. Urči­tě bude­me dlou­ho a rádi vzpomínat. 

Top