Back to Top
 

Prohlášení o přístupnosti

SOU Blat­ná se zava­zu­je ke zpří­stup­ně­ní obsa­hu svých inter­ne­to­vých strá­nek v sou­la­du se záko­nem č. 99/2019 Sb., o pří­stup­nos­ti inter­ne­to­vých strá­nek a mobil­ních apli­ka­cí a o změ­ně záko­na č. 365/2000 Sb., o infor­mač­ních sys­té­mech veřej­né sprá­vy a o změ­ně někte­rých dal­ších záko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, kte­ré pro­vá­dě­jí směr­ni­ci Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto pro­hlá­še­ní o pří­stup­nos­ti se vzta­hu­je na inter­ne­to­vé strán­ky soublatna.cz.

Stav souladu

Tyto webo­vé strán­ky jsou čás­teč­ně v sou­la­du se záko­nem č. 99/2019 Sb., ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, z důvo­du nesou­la­du nebo výji­mek uve­de­ných níže.

Nepřístupný obsah

Níže uve­de­ný obsah není přístupný:

  1. z důvo­du nesou­la­du se záko­nem č. 99/2019 Sb., ve zně­ní poz­děj­ších předpisů;
    • Odka­zy na náhle­do­vých foto­gra­fi­ích ve foto­ga­le­ri­ích nema­jí tex­to­vý popis, pro­to­že obráz­ky nema­jí uve­de­ný alter­na­tiv­ní text (kri­té­ria 1.1.1 a 2.4.4 stan­dar­du WCAG 2.1). Vzhle­dem k množ­ství foto­gra­fií a kapa­ci­tám pro­vo­zo­va­te­le webu by dopl­ně­ní smys­lu­pl­né­ho alter­na­tiv­ní text ke všem foto­gra­fi­ím způ­so­bi­lo nepři­mě­ře­nou zátěž (pod­le § 7 zákona) 
  2. jeli­kož nespa­dá do oblas­ti působ­nos­ti plat­ných práv­ních předpisů;
    • Videa na inter­ne­to­vých strán­kách neob­sa­hu­jí ani titul­ky ani audio popis či alter­na­ti­vu (kri­té­ria 1.2.1 a 1.2.2 stan­dar­du WCAG 2.1), na zákla­dě výjim­ky pod­le § 13 odstav­ce 4 záko­na č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto pro­hlá­še­ní bylo vypra­co­vá­no dne 16.7.2020.

Pro­hlá­še­ní bylo vypra­co­vá­no posou­ze­ním pro­ve­de­ným tře­tí stra­nou – zpra­co­va­te­lem těch­to inter­ne­to­vých stránek.

Při posu­zo­vá­ní se sle­do­va­la sho­da s kri­té­rii uve­de­ný­mi v Meto­dic­kém poky­nu k záko­nu č. 99/2019 Sb., ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů a stan­dar­du Web Con­tent Acces­si­bi­li­ty Gui­de­li­nes – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše námě­ty či infor­ma­ce o pro­blé­mech při zob­ra­zo­vá­ní strá­nek, stej­ně jako dota­zy, návrhy nebo při­po­mín­ky týka­jí­cí se obsa­hu webu či důvod­né­ho pode­zře­ní, že webo­vá strán­ka nespl­ňu­je poža­dav­ky záko­na č. 99/2019 Sb., ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, včet­ně mož­nos­ti podat pod­nět vůči pří­sluš­ným stát­ním orgá­nům, může­te psát na adre­su: info@soublatna.cz

Kon­takt na oso­bu odpo­věd­nou za pří­stup­nost strá­nek a za zpra­co­vá­ní žádos­tí zasla­ných pro­střed­nic­tvím mecha­nis­mu zpět­né vazby:

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná,
U Sla­dov­ny 671
388 16 Blat­ná
email: info@soublatna.cz

Postup pro prosazování práva

V pří­pa­dě neu­spo­ko­ji­vé odpo­vě­di na zpět­nou vazbu dle před­cho­zí­ho odstav­ce, může­te kon­tak­to­vat pří­sluš­ný orgán pro pro­sa­zo­vá­ní práva:

Minis­ter­stvo vni­t­ra, odbor eGo­ver­n­men­tu 
náměs­tí Hrdi­nů 1634/3, 140 21 Pra­ha 4 
email: pristupnost@mvcr.cz

Top