Back to Top
 

Obědy pro jihočeské děti

Naše ško­la je zapo­je­na do pro­gra­mu “Obě­dy pro jiho­čes­ké děti”.

Cílem dotač­ní­ho pro­gra­mu je pod­po­ra škol­ní­ho stra­vo­vá­ní v mateř­ských, základ­ních a střed­ních ško­lách v Jiho­čes­kém kra­ji. Díky této pod­po­ře bude mož­né zlep­šit pod­mín­ky pro řád­ný prů­běh škol­ní docház­ky žáků a záro­veň také před­chá­zet jejich pří­pad­né­mu soci­ál­ní­mu vyloučení.

Více o tom­to pro­jek­tu najde­te na https://obedy.kraj-jihocesky.cz/Top