Back to Top
 

Využití e-learningu

Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí

projekt SOU Blatná v rámci programu OPVK


Základní informace o projektu:

Název pro­jek­tu:  Vyu­ži­tí e-learningu k roz­vo­ji klí­čo­vých kompetencí
Zkrá­ce­ný název projektu:  Roz­voj klí­čo­vých kompetencí
Název pro­jek­tu anglicky  E-learning uti­li­zati­on to deve­lop key competencies
Čís­lo projektu:  CZ.1.07/1.1.10/03.0021
Název ope­rač­ní­ho programu  OP Vzdě­lá­vá­ní pro konkurenceschopnost
Název oblas­ti podpory:  Zvy­šo­vá­ní kva­li­ty ve vzdělávání
Název výzvy:  03 - Jiho­čes­ký kraj - výzva č.3 pro GP - oblast pod­po­ry 1.1
Kód pri­o­rit­ní­ho tématu:  72
Název pri­o­rit­ní­ho tématu:  Navr­ho­vá­ní, zavá­dě­ní a pro­vá­dě­ní refo­rem sys­té­mů vzdě­lá­vá­ní a odbor­né pří­pra­vy s cílem roz­ví­jet zaměst­na­tel­nost, zvy­šo­vá­ní význa­mu základ­ní­ho a odbor­né­ho vzdě­lá­vá­ní a odbor­né pří­pra­vy na trhu prá­ce a neu­stá­lé zlep­šo­vá­ní doved­nos­tí vzdě­lá­va­cích pra­cov­ní­ků s ohle­dem na ino­va­ce a zna­lost­ní ekonomiku
Datum zahá­je­ní rea­li­za­ce projektu:  1. 3. 2011
Před­po­klá­da­né datum ukon­če­ní projektu:  30. 6. 2012
Cel­ko­vá při­dě­le­ná výše finanč­ních prostředků:  1 510 272,58 Kč

Popis projektu:

Pro­jekt je zavá­děn s cílem zkva­lit­nit výu­ku roz­ší­ře­ním vyu­ží­vá­ní moder­ních vzdě­lá­va­cích metod a infor­mač­ních tech­no­lo­gií. Tím se výu­ka sta­ne pro žáky při­taž­li­věj­ší a zají­ma­věj­ší. Uči­te­lům umož­ní ten­to sys­tém obo­ha­tit výu­ku mul­ti­me­di­ál­ní­mi prv­ky (ani­ma­ce, audio-video nahráv­ky, gra­fy, pre­zen­ta­ce,…) a o zpět­no­va­zeb­ní prv­ky (e-kurzy, e-testy, anke­ty, cvi­če­ní, e-úkoly,…). Vzhle­dem k vyso­ké úrov­ní zna­los­tí ovlá­dá­ní IC tech­no­lo­gií mla­dou gene­ra­cí je před­po­klad, že ten­to styl výu­ky bude pro žáky pod­stat­ně bliž­ší než kla­sic­ké postu­py. Sou­čas­ně ten­to způ­sob umož­ní vzá­jem­nou kom­bi­na­ci růz­ných forem vzdě­lá­vá­ní. Uve­de­né meto­dy je mož­né pou­žít i pro výu­ku nepří­tom­ných žáků (např. dlou­ho­do­bě nemoc­ných nebo dál­ko­vě stu­du­jí­cích, s indi­vi­du­ál­ním výu­ko­vým plá­nem a podobně.)

Cíle a výstupy projektu:

1) roz­voj ICT pro­stře­dí školy
Vytvo­ře­ní e-learningového pro­stře­dí pro inter­ak­tiv­ní výu­ku. Toho­to cíle bude dosa­že­no kom­plex­ní inte­gra­cí hard­wa­ro­vých a soft­wa­ro­vých kom­po­nent, kte­ré nyní ško­la vlast­ní a dále v rám­ci pro­jek­tu poří­dí na zákla­dě pro­ve­de­né ana­lý­zy sou­čas­né­ho ICT pro­stře­dí školy.

2) vybu­do­vá­ní roz­sáh­lé data­bá­ze e-learningových stu­dij­ních materiálů
Bude vytvo­ře­no 20 sad stu­dij­ních mate­ri­á­lů (pro 20 výu­ko­vých před­mě­tů). Tyto pro­gra­my budou slou­žit pro vyu­ži­tí při výu­ce a jako dopl­něk tiš­tě­ných učeb­nic. Pro žáky i peda­go­gy budou rov­něž pří­stup­né on-line přes internet.

3) zave­de­ní e-learningových výu­ko­vých pro­střed­ků do výu­ky a do ŠVP
V této eta­pě pro­běh­ne ploš­né zave­de­ní nových ICT pro­střed­ků do výu­ky. Sou­čás­tí bude eva­lu­a­ce dosa­že­ných výsled­ků a ino­va­ce škol­ních vzdě­lá­va­cích programů.

Zdůvodnění potřebnosti:

Ško­la dlou­ho­do­bě řeší pro­ble­ma­ti­ku zabez­pe­čit vyš­ší efek­tiv­nost výu­ky a při­ná­šet při výu­ce infor­ma­ce způ­so­bem, kte­rý bude pro žáky lépe při­ja­tel­ný a atrak­tiv­něj­ší. Na začát­ku škol­ní­ho roku 2009/2010 pro­běh­lo dotaz­ní­ko­vé šet­ře­ní mezi žáky a uči­te­li, ze kte­ré­ho vyply­nu­lo, že tyto sku­pi­ny mají vel­ký zájem o zapo­je­ní moder­ních prv­ků do výu­ky (mul­ti­me­di­ál­ní a inter­ak­tiv­ní tech­ni­ka, e-learningová výu­ka). Zají­ma­vé poje­tí, vyu­ží­vá­ní ani­ma­cí, video a audio nahrá­vek, zpět­no­va­zeb­ních prv­ků, úko­lů a cvi­če­ní, se kte­rý­mi se počí­tá v rám­ci toho­to pro­jek­tu, pod­ně­cu­je žáky k aktiv­ní­mu zapo­je­ní do výu­ky, vta­hu­je je do vyu­čo­va­né pro­ble­ma­ti­ky a díky zapo­je­ní více smys­lů zvy­šu­je zapa­ma­to­vá­ní učiva.
V sou­čas­né infor­mač­ní spo­leč­nos­ti je nezbyt­ným prv­kem pro dosa­že­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti zna­lost a pře­de­vším aktiv­ní vyu­ží­vá­ní moder­ních infor­mač­ních tech­no­lo­gií. Toto se žáci i uči­te­lé při­ro­ze­ně nau­čí vyu­ži­tím elek­tro­nic­kých mate­ri­á­lů a metod v rám­ci výu­ky. Zís­ka­né zna­los­ti a doved­nos­ti budou pro žáky důle­ži­té pře­de­vším pro dal­ší nava­zu­jí­cí stu­di­um či pro zvý­še­ní jejich kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti na trhu práce.

Top