Back to Top
 

Podnikání

Podnikání

Studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů SOU

Druh stu­dia: nástav­bo­vé, dvou­le­té, den­ní
Dosa­že­ný stu­peň vzdě­lá­ní: střed­ní odbor­né s matu­ri­tou
Způ­sob ukon­če­ní a cer­ti­fi­ka­ce: matu­rit­ní zkouš­ka, vysvěd­če­ní o matu­rit­ní zkoušce

Charakteristika studia :

Vzdě­lá­va­cí pro­gram umož­ňu­je roz­ší­řit a dopl­nit vše­o­bec­né a odbor­né vědo­mos­ti a inte­lek­tu­ál­ní doved­nos­ti absol­ven­tům tří­le­tých učeb­ních obo­rů potřeb­né pro výkon stře­do­škol­ských čin­nos­tí eko­no­mic­ké­ho zamě­ře­ní a pro samo­stat­né pod­ni­ká­ní. Pří­pra­va je smě­řo­vá­na do tří základ­ních oblas­tí - roz­voj osob­nos­ti žáka, pří­pra­va pro život v občan­ské spo­leč­nos­ti a pří­pra­va pro pra­cov­ní uplatnění.

Odbor­né vzdě­lá­ní vytvá­ří před­po­kla­dy k zís­ká­ní kom­pe­ten­cí potřeb­ných k úspěš­né­mu zvlád­nu­tí pod­ni­ka­tel­ských akti­vit. V prů­bě­hu pří­pra­vy je kla­den důraz na roz­voj schop­nos­tí apli­ko­vat poznatky a doved­nos­ti z eko­no­mi­ky pod­ni­ku, účet­nic­tví, písem­né a elek­tro­nic­ké komu­ni­ka­ce, prá­va, manage­men­tu a mar­ke­tingu a psy­cho­lo­gie na kon­krét­ní situ­a­ce v pod­ni­ku. Důraz je také kla­den na zvlád­nu­tí komu­ni­ka­ce s vyu­ži­tím pro­střed­ků infor­mač­ní tech­ni­ky a na prá­ci s informacemi.

Sou­čás­tí stu­dia je dvou­tý­den­ní pra­xe v prv­ním roč­ní­ku stu­dia s cílem zís­ká­ní zku­še­nos­tí z pro­vo­zu fir­my nebo malé organizace

V cizím jazy­ce se vyu­ču­je jazyk němec­ký nebo anglický.

Možnosti uplatnění absolventů:

Po ukon­če­ní stu­dia jsou absol­ven­ti při­pra­ve­ni vyko­ná­vat provozně-ekonomické, obchod­ní, mar­ke­tingo­vé a tech­nic­ko­hos­po­dář­ské funk­ce na niž­ší a střed­ní úrov­ni nebo po zís­ká­ní pro­voz­ní pra­xe ve vyu­če­ném obo­ru samo­stat­ně podnikat.

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absol­ven­ti, kte­ří úspěš­ně vyko­na­jí matu­rit­ní zkouš­ku, se mohou uchá­zet o stu­di­um na vyš­ších odbor­ných ško­lách a na vyso­kých ško­lách pod­le plat­ných předpisů.

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Spo­leč­ná část

(stát­ní)

Čes­ký jazyk a lite­ra­tu­ra (didak­tic­ký test)
Voli­tel­ně 1 z před­mě­tů:
Němec­ký jazyk (didak­tic­ký test)
Ang­lic­ký jazyk (didak­tic­ký test)
Mate­ma­ti­ka (didak­tic­ký test)

Pro­fi­lo­vá část 

(škol­ní)

Čes­ký jazyk a lite­ra­tu­ra (písem­ná prá­ce, úst­ní zkouška)
Voli­tel­ně (stej­ný před­mět jako ve spo­leč­né čás­ti):
Němec­ký jazyk (písem­ná prá­ce, úst­ní zkouš­ka)
Ang­lic­ký jazyk (písem­ná prá­ce, úst­ní zkouška)
Vypra­co­vá­ní matu­rit­ní prá­ce a její obha­jo­ba před komisí
Prak­tic­ká zkouš­ka z odbor­ných před­mě­tů (účet­nic­tví a zpra­co­vá­ní doku­men­tů na PC)
Úst­ní zkouš­ka z odbor­ných eko­no­mic­kých předmětů
Nepo­vin­ná zkouš­ka pro­fi­lo­vé části
Zákla­dy spo­le­čen­ských věd
úst­ní zkouška
obsa­hu­je téma­tic­ké cel­ky z před­mě­tů Občan­ská nau­ka a Prak­tic­ká filozofie

Dal­ší infor­ma­ce k matu­rit­ní zkoušce


Top