Back to Top
 

Elektrikář

Elektrikář

Kód elek­tri­kář 26-51-H/01
Den­ní stu­di­um / 3 roky

Absolvent získá

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním lis­tem získá
Osvěd­če­ní pro prá­ci na elek­tric­kých zaří­ze­ních pod­le vyhláš­ky č.50/78 Sb.
Osvěd­če­ní od spe­ci­a­li­zo­va­né fir­my pro mon­táž elek­tro­nic­ké­ho zabezpečení
Mož­nost výhod­né­ho zís­ká­ní řidič­ské­ho opráv­ně­ní sku­pi­ny B, C

Uplatnění

Absol­ven­ti nalez­nou uplat­ně­ní v obo­ru spo­třeb­ní elek­tro­ni­ky, prů­mys­lo­vé auto­ma­ti­za­ce, zabez­pe­čo­va­cí tech­ni­ky. Mohou pra­co­vat v elek­tro­tech­nic­kém prů­mys­lu, stej­ně tak jako elek­tri­ká­ři a elek­tro­mon­té­ři v sou­sta­vě do 1 000 V.

Možnost dalšího vzdělávání

Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouškou.

Top