Back to Top
 

Šablony 2017

Základní informace o projektu

Název pro­gra­mu: Ope­rač­ní pro­gram Výzkum, vývoj a zdělávání
Regis­trač­ní číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007056
Ter­mín rea­li­za­ce projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Výše finanč­ní­ho pří­spěv­ku pro naši školu: 607 242 Kč

Projekt je zaměřen na následující témata:

 • per­so­nál­ní podpora,
 • osob­nost­ně pro­fes­ní roz­voj pedagogů,
 • spo­leč­né vzdě­lá­vá­ní žáků a studentů,
 • pod­po­ra extra­ku­ri­ku­lár­ních aktivit,

Specifickým cílem je:

1. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

 • Zvý­še­ní kva­li­ty vzdě­lá­vá­ní a odbor­né pří­pra­vy včet­ně posí­le­ní jejich rele­van­ce pro trh práce

2. Zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

 • Sdí­le­ní zku­še­nos­tí peda­go­gů z růz­ných škol pro­střed­nic­tvím vzá­jem­ných návštěv
 • Zapo­je­ní odbor­ní­ka z pra­xe do výu­ky na SŠ
 • Vzá­jem­ná spo­lu­prá­ce peda­go­gů SŠ – Poly­tech­nic­ké vzdělávání
 • Dou­čo­vá­ní žáků SŠ ohro­že­ných škol­ním neúspěchem
 • Vzdě­lá­vá­ní peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků SŠ

3. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

 • Vzdě­lá­vá­ní peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků SŠ zamě­ře­né na inkluzi

Akti­vi­ty pro­jek­tu pozi­tiv­ně při­spí­va­jí k posi­lo­vá­ní rov­ných pří­le­ži­tos­tí a nedis­kri­mi­na­ce pod­po­rou spo­leč­né­ho vzdě­lá­vá­ní žáků a stu­den­tů v pro­stře­dí čes­ké­ho škol­ství, a to pro­střed­nic­tvím pod­po­ry peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků ško­ly. Umož­ní roz­ví­jet moti­vu­jí­cí kul­tu­ru uče­ní zamě­ře­nou na maxi­mál­ní úspěch pro kaž­dé­ho žáka, stu­den­ta i uči­te­le a pod­po­ří trva­lý peda­go­gic­ký roz­voj celé ško­ly. Uči­te­lé zapo­je­ni do akti­vit pro­jek­tu zís­ka­jí doved­nos­ti pro nové meto­dy prá­ce, kte­ré jim umož­ní efek­tiv­ně­ji pra­co­vat s hete­ro­gen­ní sku­pi­nou žáků a stu­den­tů a nedis­kri­mi­no­vat je. Cílem pro­jek­tu je zvy­šo­vá­ní kolek­tiv­ní schop­nos­ti zlep­šo­vat výsled­ky žáků a stu­den­tů, sou­čas­ně sni­žo­vá­ní nerov­nos­tí a pod­po­ra pro­fes­ních spo­le­čen­ství pedagogů.


Top