Back to Top
 

Absolventi

Na této strán­ce si může­te vyhle­dat jmé­na svých býva­lých spo­lu­žá­ků, nebo se jen podí­vat, kdo absol­vo­val střed­ní vzdě­lá­ní v našem učilišti.
V násle­du­jí­cím for­mu­lá­ři si zvol­te si para­me­t­ry, pod­le kte­rých chce­te vyhle­dá­vat. Pokud nechá­te pole prázd­ná, zna­me­ná to všech­ny mož­nos­ti bez ome­ze­ní. Stis­kem tla­čít­ka “Vybrat pod­le zadá­ní” zob­ra­zí­te výpis pod­le zvo­le­ných para­me­t­rů výběru.

Top