Back to Top
 
Přijímací řízení

Přijímací řízení 2024

VVý­sled­ky 1. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou uve­řej­ně­ny dne 15. 5. 2024 na ÚŘEDNÍ DESCE našich www strá­nek a v sys­té­mu elek­tro­nic­kých při­hlá­šek DIPSY.


Vzhle­dem k vyso­ké napl­ně­nos­ti obo­rů po prv­ním kole již nebu­de­me vyhla­šo­vat 2. kolo při­jí­ma­cí­ho řízení.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Orga­ni­za­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2024/25
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní - web MŠMT
Dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra k při­jí­ma­cí zkouš­ce pro obor Včelař


.….

Top