Back to Top
 
Přijímací řízení

Přijímací řízení 2024

Váže­ní zájem­ci o studium, 

v letoš­ním roce bude při­jí­ma­cí říze­ní pro­bí­hat pod­le nových zákon­ných pra­vi­del, kte­rá byla schvá­le­na až před kon­cem minu­lé­ho roku (škol­ský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláš­ka o při­jí­ma­cím říze­ní).
Základ­ní infor­ma­ce jsou již nyní uve­řej­ně­ny na webo­vé strán­ce https://www.prihlaskynastredni.cz/.

Nej­dů­le­ži­těj­ší změny: 

při­hláš­ky se budou podá­vat před­nost­ně elek­tro­nic­ky pomo­cí vebo­vé apli­ka­ce DIPSY

jsou vydá­ny nové for­mu­lá­ře při­hlá­šek a potvr­ze­ní lékaře 

Při­hláš­ky je nut­né podat v obdo­bí od 1. do 20. úno­ra 2024.

Předpokládaný počet žáků přijímaných do 1. ročníku

Obo­ry s výuč­ním lis­tem, tří­le­té stu­di­um, den­ní for­ma vzdělání
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozidel 24
26-51-H/01 Elek­tri­kář 10
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář 10
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů 30
Obor s matu­rit­ní zkouš­kou, dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um, den­ní for­ma vzdělání
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní 30
Obor s výuč­ním lis­tem, dvou­le­té zkrá­ce­né stu­di­um, dál­ko­vá for­ma vzdělání
41-51-H/02 Vče­lař 25

Dokumenty k přijímacímu řízení

Orga­ni­za­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2024/25
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní - web MŠMT
Dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra k při­jí­ma­cí zkouš­ce pro obor Včelař


.….

Top