Back to Top
 
Přijímací řízení

Přijímací řízení 2023

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
dne 12. 5. 2023 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly dru­hé kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků pro škol­ní rok 2023/24.

Počet vol­ných míst do jed­not­li­vých oborů:


Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní studium:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik) 10
26-51-H/01 Elek­tri­kář 6
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář 5
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů 5
Dvou­le­té zkrá­ce­né stu­di­um zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, dál­ko­vá forma:
26-51-H/01 Elek­tri­kář 5

Podrob­né infor­ma­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní jsou uve­de­na v tom­to doku­me­tu.

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 26. květ­na 2023.

Výsled­ko­vé lis­ti­ny při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou zve­řej­ňo­vá­ny postup­ně po ukon­če­ní jed­not­li­vých kol
v sek­ci DOKUMENTY na úřed­ní des­ce.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a poky­ny k vypl­ně­ní
Dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra k při­jí­ma­cí zkouš­ce pro obor Včelař


.….

Top