Back to Top
 

Autoškola


Auto­ško­la SOU Blat­ná zajiš­ťu­je výu­ku žáků ško­ly v sou­la­du se záko­nem č.247/2000 Sb., o zís­ká­vá­ní a zdo­ko­na­lo­vá­ní odbor­né způ­so­bi­los­ti k říze­ní moto­ro­vých vozi­del ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů a v sou­la­du s učeb­ní­mi doku­men­ty jed­not­li­vých obo­rů vzdělání.

Uči­te­lé autoškoly:

Ing. Mar­tin Hesoun

Vác­lav Martí­nek DiS.

Dušan Male­ček

tele­fon: 383 412 325

Základ­ní výu­ka a výcvik pro­vá­dě­né pro sku­pi­ny řidič­ské­ho oprávnění:

 • T - trak­to­ry a samo­jízd­né pra­cov­ní stro­je od 17 let věku
 • B - moto­ro­vá vozi­dla s maxi­mál­ní pří­pust­nou hmot­nos­tí do 3500 kg a s nej­vý­še 8 mís­ty k seze­ní kro­mě mís­ta řidi­če od 18 let věku
 • C - moto­ro­vá vozi­dla s maxi­mál­ní pří­pust­nou hmot­nos­tí nad 3500 kg, to je náklad­ní auto­mo­bi­ly s výjim­kou moto­ro­vých vozi­del urče­ných pro pře­pra­vu osob od 18 let věku

Výcvi­ko­vá vozidla:

Trak­tor Zetor Pro­xi­ma 90

Osob­ní auto­mo­bil RENAULT MEGANE, ŠKODA FABIA

Náklad­ní auto­mo­bil IVECO ML 120E 18, MAN TGL 12.220


Zajiš­tě­ní výu­ky a výcvi­ku řidi­čů u jed­not­li­vých obo­rů vzdělání:

Obor vzdě­lá­ní Roč­ník Sku­pi­na
ŘO
Teo­re­tic­ká výu­ka
[hod.]
Prak­tic­ký výcvik [hod.]
PV ŘV PV ÚV PV ZP Cel­kem
Opra­vář
země­děl­ských
stro­jů
2. T 44 21 8 4 33
3. B 36 28 2 4 34
C 38 18 4 4 26
Auto­me­cha­nik
Auto­elek­tri­kář
3. B 36 28 2 4 34
C 38 18 4 4 26

Vysvět­liv­ky:
PV – ŘV prak­tic­ký výcvik v říze­ní vozi­dla
PV – ÚV prak­tic­ký výcvik údrž­by vozi­dla
PV – ZP prak­tic­ký výcvik zdra­vot­nic­ké přípravy

Žáci mohou být zařa­ze­ni do řidič­ské­ho kur­zu pou­ze na zákla­dě před­lo­že­né „Žádosti o řidič­ské opráv­ně­ní“ dolo­že­né potvr­ze­ním léka­ře o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti k říze­ní moto­ro­vé­ho vozidla.

Žáci absol­vu­jí teo­re­tic­kou výu­ku a prak­tic­ký výcvik v sou­la­du s učeb­ní­mi plá­ny a škol­ský­mi vzdě­lá­va­cí­mi pro­gra­my zdarma.

Žada­tel o řidič­ské opráv­ně­ní se po ukon­če­ní výu­ky a výcvi­ku v auto­ško­le (v závě­ru škol­ní­ho roku) podro­bí zkouš­ce z odbor­né způ­so­bi­los­ti říze­ní moto­ro­vé­ho vozi­dla, kte­rá se sklá­dá ze zkoušky: 

 • a) z před­pi­sů o pro­vo­zu na pozem­ních komu­ni­ka­cích a zdra­vot­nic­ké pří­pra­vy (test)
 • b) ze zna­los­tí ovlá­dá­ní a údrž­by vozi­dla sku­pi­ny C
 • c) z prak­tic­ké jízdy s výcvi­ko­vým vozidlem

Zkouš­ky pro­vá­dí zku­šeb­ní komi­sař obec­ní­ho úřa­du obce s roz­ší­ře­nou působ­nos­tí (MěÚ Blatná).

Zdo­ko­na­lo­vá­ní odbor­né způ­so­bi­los­ti řidi­čů pro úče­ly pro­fes­ní způ­so­bi­los­ti řidičů

Cílem je zís­ká­ní prů­ka­zu pro­fes­ní způ­so­bi­los­ti řidi­če pro pří­sluš­nou sku­pi­nu
(žáci nezís­ká­va­jí v SOU).

Žáci SOU Blat­ná mohou řídit náklad­ní auto­mo­bil sku­pi­ny C (nad 7,5 t) v rám­ci své­ho obo­ru již od 18 let bez pro­fes­ní­ho průkazu.

Povin­nost vlast­nit pro­fes­ní prů­kaz se nevzta­hu­je na řidiče:

(Zákon č. 374 /2007 Sb., kte­rým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o zís­ká­vá­ní a zdo­ko­na­lo­vá­ní odbor­né způ­so­bi­los­ti k říze­ní moto­ro­vých vozi­del, § 64 odst. 3)

 • a) vozi­del, jejichž povo­le­ná rych­lost nepře­sa­hu­je 45 km.h-1
 • b) vozi­del pou­ží­va­ných ozbro­je­ný­mi sila­mi ČR, Poli­cií ČR, Cel­ní sprá­vou ČR a zpra­vo­daj­ský­mi služ­ba­mi ČR
 • c) vozi­del Hasič­ské­ho záchran­né­ho sbo­ru ČR a jed­no­tek dob­ro­vol­ných hasi­čů, zdra­vot­nic­ké záchran­né služ­by a Sprá­vy stát­ních hmot­ných rezerv
 • d) vozi­del pou­ží­va­ných při zabez­pe­čo­vá­ní civil­ní ochra­ny a báň­ské záchran­né služby
 • e) vozi­del ve zku­šeb­ním provozu
 • f) vozi­del pou­ží­va­ných při výcvi­ku pod­le čás­ti tře­tí a páté záko­na č. 247/2000 Sb. a při zkouš­kách pod­le čás­ti tře­tí a čtvr­té toho­to zákona
 • g) vozi­del pou­ží­va­ných při pře­pra­vě věcí, kte­ré řidič vyu­ži­je při výko­nu své závis­lé prá­ce nebo pod­ni­ká­ní, pokud říze­ní není hlav­ním před­mě­tem výko­nu závis­lé prá­ce nebo pod­ni­ká­ní řidiče
 • h) vozi­del pou­ží­va­ných pro vlast­ní potřeby
 • i) země­děl­ských a les­nic­kých traktorů
Top