Back to Top
 

Vzdělávací akce pro chovatele včel

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná ve spo­lu­prá­ci s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s., zajiš­ťu­je vzdě­lá­va­cí akce pro cho­va­te­le včel a vče­lař­ské krouž­ky. Na tyto akce je mož­né čer­pat dota­ce dle NV 148/2019 Sb. 

Elek­tro­nic­ký rezer­vač­ní sys­tém vzdě­lá­va­cích akcí pro organizátory
Dle naří­ze­ní vlá­dy 148/2019 Sb. je nut­ný elek­tro­nic­ký rezer­vač­ní sys­tém, dle kte­ré­ho vzdě­lá­va­cí akci zare­gis­tru­je orga­ni­zá­tor akce – mini­mál­ně jeden měsíc před zahá­je­ním. V pří­pa­dě změ­ny nebo zru­še­ní akce je orga­ni­zá­tor povi­nen mini­mál­ně tři dny pře­dem tuto změ­nu nahlá­sit – na email: vc.vzdelavani@soublatna.cz.

Seznam lek­to­rů vzdě­lá­va­cích akcí a vedou­cích vče­lař­ských kroužků

Podrob­né infor­ma­ce, týka­jí­cí se čer­pá­ní euro­do­ta­cí pro rok 2020/2021 (SZIF)

Poky­ny pro orga­ni­zá­to­ra vzdě­lá­va­cích akcí

Top