Back to Top
 

Výchovné poradenství

Výchov­né pora­den­ství ve ško­le je koor­di­no­vá­no funk­cí výchov­né­ho porad­ce, řeše­no ve spo­lu­prá­ci s tříd­ním uči­te­lem žáka, jeho zákon­ným zástup­cem či kon­krét­ním vyu­ču­jí­cím dané­ho před­mě­tu. Zamě­řu­je se na vlast­ní výchov­né pora­den­ství a škol­ní meto­di­ku pre­ven­ce.

Pora­den­ská čin­nost:

  • kari­é­ro­vé pora­den­ství
  • kon­zul­tač­ní hodi­ny
  • koor­di­na­ci tvor­by IVP

Infor­mač­ní čin­nost:

  • nové peda­go­gic­ké dia­gnos­ti­ky
  • infor­ma­ce o čin­nos­ti ško­ly
  • infor­ma­ce o žácích v pora­den­ské péči

Kon­takt­ní úda­je:

 Výchov­ná porad­ky­ně
 PaedDr.Květa Pazder­ní­ko­vá
 Kon­zul­tač­ní hodi­ny  Pon­dě­lí 8.45-9.30 hod
 Čtvr­tek   11.35-12.45 hod
 Pozn.: mož­nost sjed­nat i jiný ter­mín
 Míst­nost  míst­nost výchov­né­ho porad­ce budo­va ško­ly
 Tele­fon, e-mail  383412329
pazdernikova@soublatna.cz

Ško­la posky­tu­je pora­den­ské služ­by na zákla­dě sou­hla­su zle­ti­lých žáků a zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků s jejich posky­to­vá­ním pora­den­ských slu­žeb. Sou­hlas / nesou­hlas je zjiš­ťo­ván na začát­ku stu­dia a může být během stu­dia změ­něn.

Základ­ní potřeb­né doku­men­ty:

  • Zprá­va z psy­cho­lo­gic­ké­ho vyšet­ře­ní - zaklá­dá mož­nost indi­vi­du­ál­ní prá­ce s žákem na zákla­dě jeho spe­ci­fic­kých vzdě­lá­va­cích potřeb a dle dopo­ru­če­ní psy­cho­lo­ga
  • Posu­dek k uzpů­so­be­ní pod­mí­nek pro koná­ní matu­rit­ní zkouš­ky - při­zná­vá uzpů­so­be­ní pod­mí­nek při matu­rit­ní zkouš­ce

Dokumenty a užitečné odkazy

Podrob­ně o výchov­ném pora­den­ství
Slov­nik poruch uče­ní a cho­vá­ní
---------------------------------------
Stu­di­um, zaměst­ná­ní:

Job­lun­go - inspi­ru­je­me ke kari­ér­ní změ­ně
Neflá­kám se - web pro všech­ny aktiv­ní lidi
Kam po matu­ri­tě
Info­ab­sol­vent - infor­mač­ní sys­tém o uplat­ně­ní absol­ven­tů škol na trhu prá­ce
Kom­plet­ní pře­hled vyso­kých škol a uni­ver­zit v Čes­ké repub­li­ce
Vyso­ké ško­ly - najdi si svou školu/
Jobs - Najdě­te si prá­ci, kte­rou bude­te milo­vat
Tutor - poma­tu­rit­ní stu­di­um jazy­ků
Sokra­tes - insti­tut vzdě­lá­vá­ní
AZ smart - pří­prav­né kur­zy
Stu­di­um v zahra­ni­čí
Alfa agen­cy - jazy­ko­vé kur­zy pro mlá­dež
Ef-czech - učte se jazyk v zahra­ni­čí
Joob­le - prá­ce v Čes­ké repub­li­ce
AirJ­obs - prá­ce, bri­gá­dy, vol­ná pra­cov­ní mís­ta v ČR


Top