Back to Top
 

Výchovné poradenství

Výchov­né pora­den­ství ve ško­le je koor­di­no­vá­no funk­cí výchov­né­ho porad­ce, řeše­no ve spo­lu­prá­ci s tříd­ním uči­te­lem žáka, jeho zákon­ným zástup­cem či kon­krét­ním vyu­ču­jí­cím dané­ho před­mě­tu. Zamě­řu­je se na vlast­ní výchov­né pora­den­ství a škol­ní meto­di­ku prevence.

Pora­den­ská činnost:

  • kari­é­ro­vé poradenství
  • kon­zul­tač­ní hodiny
  • koor­di­na­ci tvor­by IVP

Infor­mač­ní činnost:

  • nové peda­go­gic­ké diagnostiky
  • infor­ma­ce o čin­nos­ti školy
  • infor­ma­ce o žácích v pora­den­ské péči

Kon­takt­ní údaje:

 Výchov­ná poradkyně
 Mgr. Naďa Hlínová
 Kon­zul­tač­ní hodiny  Pon­dě­lí 8.45-9.30 hod
 Čtvr­tek   11.35-12.45 hod
 Pozn.: mož­nost sjed­nat i jiný termín
 Místnost  kabi­net výchov­né­ho porad­ce pří­ze­mí DM
 Tele­fon, e-mail  383412328
hlinova@soublatna.cz

Ško­la posky­tu­je pora­den­ské služ­by na zákla­dě sou­hla­su zle­ti­lých žáků a zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků s jejich posky­to­vá­ním pora­den­ských slu­žeb. Sou­hlas / nesou­hlas je zjiš­ťo­ván na začát­ku stu­dia a může být během stu­dia změněn.

Základ­ní potřeb­né dokumenty:

  • Zprá­va z psy­cho­lo­gic­ké­ho vyšet­ře­ní - zaklá­dá mož­nost indi­vi­du­ál­ní prá­ce s žákem na zákla­dě jeho spe­ci­fic­kých vzdě­lá­va­cích potřeb a dle dopo­ru­če­ní psychologa
  • Posu­dek k uzpů­so­be­ní pod­mí­nek pro koná­ní matu­rit­ní zkouš­ky - při­zná­vá uzpů­so­be­ní pod­mí­nek při matu­rit­ní zkoušce

Dokumenty a užitečné odkazy

Podrob­ně o výchov­ném poradenství
Slov­nik poruch uče­ní a chování
---------------------------------------
Stu­di­um, zaměstnání:

Job­lun­go - inspi­ru­je­me ke kari­ér­ní změně
Neflá­kám se - web pro všech­ny aktiv­ní lidi
Kam po maturitě
Info­ab­sol­vent - infor­mač­ní sys­tém o uplat­ně­ní absol­ven­tů škol na trhu práce
Kom­plet­ní pře­hled vyso­kých škol a uni­ver­zit v Čes­ké republice
Vyso­ké ško­ly - najdi si svou školu/
Jobs - Najdě­te si prá­ci, kte­rou bude­te milovat
Tutor - poma­tu­rit­ní stu­di­um jazyků
Sokra­tes - insti­tut vzdělávání
AZ smart - pří­prav­né kurzy
Stu­di­um v zahraničí
Alfa agen­cy - jazy­ko­vé kur­zy pro mládež
Ef-czech - učte se jazyk v zahraničí
Joob­le - prá­ce v Čes­ké republice
AirJ­obs - prá­ce, bri­gá­dy, vol­ná pra­cov­ní mís­ta v ČR
Dob­rá prá­ce - pra­cov­ní mís­ta v Jiho­čes­kém kraji


Top