Back to Top
 

Záznam o činnosti zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ [PDF]

Jmé­no a kon­takt­ní úda­je: Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671
adre­sa: U Sla­dov­ny 671, 388 16 Blat­ná
ředi­tel: Ing. Miroslav Čapek
IČO: 00668079
Posta­ve­ní pří­jem­ce osob­ních úda­jů: správ­ce
Pově­ře­nec pro ochra­nu osob­ních úda­jů
- sdí­le­ný pově­ře­nec:
Zaří­ze­ní pro dal­ší vzdě­lá­vá­ní peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků a Stře­dis­ko
slu­žeb ško­lám, Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Nema­nic­ká 7
tel.: +420 608 057 836
e-mail: gdpr@zvas.cz
kon­takt­ní mís­to a doru­čo­va­cí adre­sa: Komen­ské­ho 2235, 390 02 Tábor
pra­cov­ní doba: 7 - 16 hod
Práv­ní základ pro zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů: veřej­ný zájem - ško­la
Kate­go­rie dotče­ných osob­ních úda­jů: obec­né, orga­ni­zač­ní:
zaměst­nan­ci - jmé­no a pří­jme­ní, datum naro­ze­ní, rod­né čís­lo, stát­ní
občan­ství, mís­to naro­ze­ní, byd­liš­tě, tele­fon, email, úda­je o dětech
zaměst­nan­ců;
žáci - jmé­no a pří­jme­ní, rod­né čís­lo, stát­ní občan­ství, mís­to
naro­ze­ní, mís­to trva­lé­ho poby­tu,
kon­takt­ní úda­je o zákon­ných zástup­cích žáků;
zvlášt­ní kate­go­rie (cit­li­vé):
výše mzdy zaměst­nan­ců;
úda­je o cho­vá­ní žáků, kázeň­ských opat­ře­ních žáků, zne­vý­hod­ně­ní žáků,
mimo­řád­ném nadá­ní žáků, pod­půr­ných opat­ře­ních žáků;
Kate­go­rie sub­jek­tů osob­ních úda­jů: zaměst­nan­ci; žáci
Kate­go­rie pří­jem­ců osob­ních úda­jů: účet­ní PaM;
sprá­va soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní;
zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny;
zaměst­nan­ci;
Pře­dá­ní osob­ních úda­jů do tře­tí země ne
Doba ulo­že­ní osob­ních úda­jů - kri­té­ria pro výmaz: spi­so­vý řád - skar­tač­ní plán (min. 3 - max. 45 let)
Zdro­je osob­ních úda­jů: zaměst­nan­ci; žáci (stu­den­ti)
Auto­ma­ti­zo­va­né roz­ho­do­vá­ní: ne
Povin­nost poskyt­nu­tí osob­ních úda­jů
- práv­ní pod­kla­dy:
záko­ník prá­ce;
záko­ny o daních, zdra­vot­ním pojiš­tě­ní a soci­ál­ním zabez­pe­če­ní;
zákon o spi­so­vé služ­bě;
zákon o účet­nic­tví;
kyber­ne­tic­ký zákon;
škol­ský zákon a vyhláš­ky; zákon o peda­go­gic­kých pra­cov­ní­cích;
správ­ní řád
Důsled­ky nepo­skyt­nu­tí osob­ních úda­jů: nemož­nost plnit zákon­nou povin­nost
Účel zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů: per­so­nál­ní agen­da, evi­den­ce ucha­ze­čů
mzdo­vá agen­daškol­ní mat­ri­ka a povin­ná doku­men­ta­ce škol
inklu­ze
při­jí­ma­cí říze­ní
škol­ská rada
agen­da BOZ a BOZP, PO
spi­so­vá služ­ba
admi­nis­tra­ce webo­vých strá­nek, IT
škol­ní infor­mač­ní sys­tém
smlou­va o zajiš­tě­ní odbor­né pra­xe
evi­den­ce stra­vo­vá­ní, docház­ky - čipy
pra­xe žáků - hlav­ní čin­nost
kur­zy sva­řo­vá­ní, auto­ško­la - doplň­ko­vá čin­nost
kame­ro­vý sys­tém
adap­tač­ní a spor­tov­ní kur­zy
Tech­nic­ká a orga­ni­zač­ní bez­peč­nost­ní
opat­ře­ní:
fyzic­ká bez­peč­nost
pro­ces­ní bez­peč­nost
elek­tro­nic­ká bez­peč­nost
Za správ­nost zod­po­ví­dá: pově­ře­nec pro ochra­nu osob­ních úda­jů
Plat­nost od: 25. květ­na 2018
Top