Back to Top
 

Záznam o činnosti zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ [PDF]
COOKIES - prohlášení pro návštěvníky webu [PDF]

Zpra­co­vá­ní osob­ních údajů
pod­le Obec­né­ho naří­ze­ní 2016/679 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES, tzv. GDPR 

Ško­la jako správ­ce osob­ních úda­jů zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je těch­to sub­jek­tů úda­jů: žáků, zákon­ných zástup­ců žáků a zaměstnanců. 

Ško­la vede Zázna­my o čin­nos­tech zpra­co­vá­ní, za kte­ré odpo­ví­dá, a to v písem­né i elek­tro­nic­ké podo­bě. Jsou k dis­po­zi­ci ve škole. 

Ško­la plní svou infor­mač­ní povin­nost správ­ce osob­ních úda­jů tím, že na webo­vých strán­kách má vyvě­še­né Infor­ma­ce o zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů.

Pou­ží­va­né práv­ní titu­ly pro zákon­nost zpra­co­vá­ní jsou: 

 • spl­ně­ní práv­ní povin­nos­ti správce
 • veřej­ný zájem správce
 • opráv­ně­ný zájem správce
 • spl­ně­ní smlouvy
 • ochra­na život­ně důle­ži­tých zájmů
 • sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů udě­le­ný sub­jek­tem údajů

Zpracovává-li ško­la osob­ní úda­je na zákla­du veřej­né­ho nebo opráv­ně­né­ho zájmu správ­ce, je mož­né vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní osob­ních údajů: 

 • zaslá­ním zprá­vy na e-mailovou adre­su: skola@soublatna.cz
 • zaslá­ním dopi­su na kon­takt­ní adre­su ško­ly: Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, U Sladov-ny 671, 388 16 Blatná

Zpracovává-li ško­la osob­ní úda­je na zákla­dě sou­hla­su sub­jek­tu úda­jů, je ten­to sou-hlas kdy­ko­liv odvolatelný: 

 • zaslá­ním zprá­vy na e-mailovou adre­su: skola@soublatna.cz
 • zaslá­ním dopi­su na kon­takt­ní adre­su ško­ly: Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, U Sladov-ny 671, 388 16 Blatná

Naří­ze­ní GDPR zavá­dí násle­du­jí­cí prá­va sub­jek­tu údajů:

 • prá­vo na pří­stup k osob­ním úda­jům, kte­ré správ­ce o sub­jek­tu úda­jů zpracová-vá (čl. 15);
 • prá­vo na opra­vu v pří­pa­dě vede­ní nepřes­ných či neú­pl­ných osob­ních úda­jů u správ­ce (čl. 16);
 • prá­vo na výmaz („prá­vo být zapo­me­nut“) v pří­pa­dě, že osob­ní úda­je nejsou potřeb­né pro daný účel nebo byly zpra­co­vá­vá­ny pro­ti­práv­ně (čl. 17);
 • prá­vo na ome­ze­ní zpra­co­vá­ní, pokud sub­jekt úda­jů popí­rá přes­nost úda­jů, zpra­co­vá­ní je pro­ti­práv­ní, správ­ce už úda­je nepo­tře­bu­je (čl. 18);
 • prá­vo na pře­no­si­tel­nost úda­jů jiné­mu správ­ci (čl. 20);
 • prá­vo vznést námit­ku v pří­pa­dě veřej­né­ho či opráv­ně­né­ho zájmu správ­ce (čl. 21);
 • prá­vo podat stíž­nost u dozo­ro­vé­ho orgá­nu (tzn. Úřa­du pro ochra­nu osob­ních úda­jů, Pplk. Socho­ra 27, Pra­ha 7), pokud se sub­jekt úda­jů domní­vá, že zpraco-váním jeho osob­ních úda­jů je poru­še­no naří­ze­ní GDPR (čl. 77).

Kon­takt­ní úda­je pově­řen­ce na ochra­nu osob­ních údajů:

Zaří­ze­ní pro dal­ší vzdě­lá­vá­ní peda­go­gic­kých pracovníků 
a Stře­dis­ko slu­žeb školám, 
Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Nema­nic­ká 7
gdpr@zvas.cz
tel. 608 057 836
kon­takt­ní mís­to a doru­čo­va­cí adresa: 
Komen­ské­ho 2235, 390 02 Tábor

Infor­ma­ce o zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, včet­ně pří­stu­pu k nim, je mož­né zís­kat po kon­tak­to­vá­ní oso­by správce:

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, U Sla­dov­ny 671, 388 16 Blatná
tele­fon 383 412 320, 383 412 322
e-mail skola@soublatna.cz

Top