Back to Top
 

Uchazeč

Nabízené vzdělávání

SOU Blat­ná nabí­zí vzdě­lá­ní v tří­le­tých obo­rech zakon­če­ných závě­reč­nou zkouš­kou, a to Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik), Auto­elek­tri­kář, Elek­tri­kář a Opra­vář země­děl­ských strojů.
Zájem­ci o matu­rit­ní stu­di­um mohou pokra­čo­vat ve dvou­le­tém nástav­bo­vém stu­diu Pod­ni­ká­ní, kte­ré je zakon­če­né matu­rit­ní zkouškou.
Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um obo­ru Vče­lař je urče­né pro všech­ny, kte­ří mají zájem o chov včel.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Tříleté obory vzdělání

Do tří­le­tých obo­rů vzdě­lá­ní je mož­né při­jmout ucha­ze­če, kte­rý má ukon­če­nou povin­nou škol­ní docház­ku. To zna­me­ná, že úspěš­ně ukon­čil základ­ní ško­lu a zís­kal základ­ní vzdě­lá­ní, nebo ale­spoň 9 let navště­vo­vat základ­ní ško­lu. Při­jí­má­me i žáky, kte­ří vychá­zí z niž­ší­ho roč­ní­ku ZŠ, pokud spl­ní dal­ší pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho řízení.
Ucha­ze­či musí dále spl­ňo­vat pod­mín­ky zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti dané naří­ze­ním vlá­dy č. 689/2004 Sb. Zdra­vot­ní stav potvr­zu­je ošet­řu­jí­cí lékař ucha­ze­če na při­hláš­ce ke studiu.
Základ­ním kri­té­ri­em v při­jí­ma­cím říze­ní je pro­spěch ucha­ze­če za posled­ní 3 polo­le­tí základ­ní ško­ly. Znám­ky z hod­no­ce­ní na vysvěd­če­ní se pře­ve­dou na bodo­vé hod­no­ce­ní a pod­le zís­ka­né­ho počtu bodů se sta­no­ví pořa­dí ucha­ze­čů. Při vět­ším počtu ucha­ze­čů, než je nabíd­ka vol­ných míst pro obor vzdě­lá­ní, se při­jí­ma­jí jen ucha­ze­či, kte­ří se pod­le bodo­vé­ho hod­no­ce­ní umís­ti­li na před­ních místech.
Podrob­nos­ti a orga­ni­za­ci při­jí­ma­cí­ho říze­ní sta­no­ví ředi­tel ško­ly vždy do kon­ce měsí­ce led­na na násle­du­jí­cí škol­ní rok.
Při­hláš­ky ke vzdě­lá­vá­ní je nut­né doru­čit do SOU Blat­ná nej­poz­dě­ji do 1. března.

Nástavbové studium

Nástav­bo­vé stu­di­um je urče­no pro ucha­ze­če, kte­ří již absol­vo­va­li tří­le­té stu­di­um a úspěš­ně slo­ži­li závě­reč­nou zkouš­ku. Tuto sku­teč­nost musí dolo­žit nej­poz­dě­ji dnem nástu­pu do 1. roč­ní­ku před­lo­že­ním výuč­ní­ho lis­tu a vysvěd­če­ní o závě­reč­né zkoušce.
Pro stu­di­um není sta­no­ve­no žád­né zdra­vot­ní ome­ze­ní, nevy­ža­du­je­me potvr­ze­ní ošet­řu­jí­cí­ho lékaře.
Základ­ním kri­té­ri­em v při­jí­ma­cím říze­ní je úspěš­nost ucha­ze­če u jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky a pro­spěch za posled­ní 3 polo­le­tí před­cho­zí­ho stu­dia. Znám­ky z hod­no­ce­ní na vysvěd­če­ní se pře­ve­dou na bodo­vé hod­no­ce­ní a pod­le zís­ka­né­ho počtu bodů se sta­no­ví pořa­dí ucha­ze­čů. Při vět­ším počtu ucha­ze­čů, než je nabíd­ka vol­ných míst pro obor vzdě­lá­ní, se při­jí­ma­jí jen ucha­ze­či, kte­ří se pod­le bodo­vé­ho hod­no­ce­ní umís­ti­li na před­ních místech.
Podrob­nos­ti a orga­ni­za­ci při­jí­ma­cí­ho říze­ní sta­no­ví ředi­tel ško­ly vždy do kon­ce měsí­ce led­na na násle­du­jí­cí škol­ní rok.
Při­hláš­ky ke vzdě­lá­vá­ní je nut­né doru­čit do SOU Blat­ná nej­poz­dě­ji do 1. března.

Dálkové studium

Dál­ko­vé stu­di­um obo­ru Vče­lař je urče­no pro ucha­ze­če, kte­ří již mají ukon­če­né stře­do­škol­ské vzdě­lá­ní v jiném obo­ru - doklá­dá se výuč­ním lis­tem nebo matu­rit­ním vysvěd­če­ním. Tuto sku­teč­nost musí ucha­ze­či dolo­žit sou­čas­ně s podá­ním při­hláš­ky ke studiu.
Ucha­ze­či musí dále spl­ňo­vat pod­mín­ky zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti dané naří­ze­ním vlá­dy č. 689/2004 Sb. Zdra­vot­ní stav potvr­zu­je ošet­řu­jí­cí lékař ucha­ze­če na při­hláš­ce ke studiu.
Kri­té­ri­em v při­jí­ma­cím říze­ní je pro­spěch ucha­ze­če na matu­rit­ním vysvěd­če­ní nebo vysvěd­če­ní o závě­reč­né zkouš­ce z tří­le­té­ho stře­do­škol­ské­ho stu­dia, pří­pad­ně na posled­ním vysvěd­če­ní ze střed­ní ško­ly. Nepři­hlí­ží se k dal­ší­mu zís­ka­né­mu vzdě­lá­ní (vyš­ší odbor­né, vysokoškolské).
Dal­ším kri­te­ri­em je úspěš­nost při tes­tu u při­jí­ma­cí zkoušky.
Znám­ky z hod­no­ce­ní na vysvěd­če­ní a výsled­ky tes­tu se pře­ve­dou na bodo­vé hod­no­ce­ní a pod­le zís­ka­né­ho počtu bodů se sta­no­ví pořa­dí ucha­ze­čů. Při vět­ším počtu ucha­ze­čů, než je nabíd­ka vol­ných míst pro obor vzdě­lá­ní, se při­jí­ma­jí jen ucha­ze­či, kte­ří se pod­le bodo­vé­ho hod­no­ce­ní umís­ti­li na před­ních místech.
Podrob­nos­ti a orga­ni­za­ci při­jí­ma­cí­ho říze­ní sta­no­ví ředi­tel ško­ly vždy do kon­ce měsí­ce led­na na násle­du­jí­cí škol­ní rok.
Při­hláš­ky ke vzdě­lá­vá­ní je nut­né doru­čit do SOU Blat­ná nej­poz­dě­ji do 1. března.

Top