Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Kontakty

Kontakty


vedení školy      správní úsek      učitelé teoretického vyučování     
učitelé odborného výcviku      vychovatelé DM

Poš­tov­ní adre­sa: Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná,
U Sla­dov­ny 671
388 16 Blat­ná
Dato­vá schrán­ka: vediwt5
Infor­mač­ní e-mail info@soublatna.cz
Iden­ti­fi­kač­ní čís­lo orga­ni­za­ce: 00668079
DIČ: CZ00668079
Zři­zo­va­tel: Jiho­čes­ký kraj
U zim­ní­ho sta­di­o­nu 1952/2
370 76 Čes­ké Budě­jo­vi­ce
odbor škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy

Pra­co­viš­tě
Tele­fon­ní ústřed­na 383 412 320
Škol­ní auto­ser­vis 383 412 335
Opra­vy země­děl­ské tech­ni­ky 383 412 336
Díl­na elek­tro 383 412 331
Domov mlá­de­že 383 412 332
Škol­ní kuchy­ně 383 412 339

Vede­ní ško­ly
Ing. Miroslav Čapek
ředi­tel ško­ly
383 412 322
capek@soublatna.cz
Ing. Arnošt Kabát
zástup­ce ředi­te­le pro teo­re­tic­ké vyu­čo­vá­ní

383 412 327
kabat@soublatna.cz

Bc. Sta­ni­slav Kuče­ra
zástup­ce ředi­te­le pro odbor­ný výcvik
383 412 324
kucera@soublatna.cz
Jaro­sla­va Havel­ko­vá
vedou­cí správ­ní­ho úseku
383 412 321
havelkova@soublatna.cz

Správ­ní úsek
Jit­ka Bam­ba­so­vá
skla­do­vá účet­ní, stra­vo­vá­ní
383 412 320
bambasova@soublatna.cz
Hana Vohryz­ko­vá
účet­ní, poklad­na
383 412 323
vohryzkova@soublatna.cz

Uči­te­lé teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní
Jaro­slav Bez­no­ska
odbor­né tech­nic­ké před­mě­ty
383 412 326
beznoska@soublatna.cz
RNDr. Aleš Drob­ník
odbor­né před­mě­ty
383 412 330
drobnik@soublatna.cz
Ing. Zby­něk Hof­man
odbor­né tech­nic­ké před­mě­ty
383 412 326
hofman@soublatna.cz
Mgr. Dag­mar Hrou­do­vá
vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí před­mě­ty
383 412 337
hroudova@soublatna.cz
Mgr. Jana Kořá­no­vá
vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí před­mě­ty
383 412 334
koranova@soublatna.cz
Mgr. Kate­ři­na Libá
vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí před­mě­ty
383 412 329
liba@soublatna.cz
Paed­Dr. Kvě­ta Pazder­ní­ko­vá
vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí před­mě­ty,
výchov­né pora­den­ství
383 412 329
pazdernikova@soublatna.cz
Mgr. Zdeň­ka Pisin­ge­ro­vá
vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí před­mě­ty
383 412 337
pisingerova@soublatna.cz
Ing. Lubo­mír Pro­kop
mate­ma­ti­ka, odbor­né eko­no­mic­ké před­mě­ty
383 412 334
prokop@soublatna.cz
Ing. Lucie Teš­ko­vá
mate­ma­ti­ka, odbor­né eko­no­mic­ké před­mě­ty
383 412 334
teskova@soublatna.cz
Ing. Vác­lav Žíla
odbor­né před­mě­ty
383 412 330
zila@soublatna.cz

Uči­te­lé odbor­né­ho výcvi­ku
Pavel Bou­še
auto­ško­la
383 412 325
bouse@soublatna.cz
Petr Braun
opra­vy auto­mo­bi­lů, tech­nic­ká dia­gnos­ti­ka
383 412 335
braun@soublatna.cz
Jiří Ďuri­án
elek­tro
383 412 331
durian@soublatna.cz
Vác­lav Fuš­čič
opra­vy trak­to­rů
383 412 336
fuscic@soublatna.cz
Emil Havel­ka
auto­ško­la
383 412 325
havelka@soublatna.cz
Jiří Hlí­na
opra­vy osob­ních auto­mo­bi­lů
383 412 335
hlina@soublatna.cz
Ing. Oldřich Kní­že
opra­vy země­děl­ské tech­ni­ky
383 412 336
Vác­lav Lap­ka
stroj­ní obrá­bě­ní
383 412 336
lapka@soublatna.cz
Vla­di­mír Per­šín
svá­řeč­ská ško­la
383 412 336
persin@soublatna.cz
Petr Schmid
elek­tro
383 412 331
schmid@soublatna.cz
Miroslav Slu­ka
ruč­ní obrá­bě­ní
383 412 336

Vycho­va­tel­ky domo­va mlá­de­že
Zde­na Brau­no­vá
vycho­va­tel­ka
383 412 332
braunova@soublatna.cz
Mar­ti­na Čej­ko­vá
vycho­va­tel­ka
383 412 332
cejkova@soublatna.cz