Back to Top
 

Kontakty


vedení školy      správní úsek      učitelé teoretického vyučování     
učitelé odborného výcviku      vychovatelé DM

Poš­tov­ní adresa: Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná,
U Sla­dov­ny 671
388 16 Blatná
Dato­vá schránka: vediwt5
Infor­mač­ní e-mail info@soublatna.cz
Iden­ti­fi­kač­ní čís­lo organizace: 00668079
DIČ: CZ00668079
Zři­zo­va­tel: Jiho­čes­ký kraj
U zim­ní­ho sta­di­o­nu 1952/2
370 76 Čes­ké Budě­jo­vi­ce
odbor škol­ství, mlá­de­že a tělovýchovy
Pra­co­viš­tě
Tele­fon­ní ústřed­na, odhláš­ky stravování
383 412 320
Škol­ní autoservis 383 412 335
Opra­vy země­děl­ské techniky 383 412 336
Díl­na elektro 383 412 331
Domov mlá­de­že 383 412 332
Škol­ní kuchyně 383 412 339

Vede­ní školy
Ing. Miroslav Čapek
ředi­tel školy

383 412 322
capek@soublatna.cz

Ing. Arnošt Kabát
zástup­ce ředi­te­le pro teo­re­tic­ké vyučování

383 412 327
kabat@soublatna.cz

Bc. Sta­ni­slav Kučera
zástup­ce ředi­te­le pro odbor­ný výcvik

383 412 324
kucera@soublatna.cz

Jaro­sla­va Havelková
vedou­cí správ­ní­ho úseku

383 412 321
havelkova@soublatna.cz

Správ­ní úsek
Jit­ka Bambasová
evi­den­ce žáků, skla­do­vá účet­ní, stravování

383 412 320
bambasova@soublatna.cz

Eva Navrá­ti­lo­vá DiS.
účet­ní, pokladna

383 412 323
navratilova@soublatna.cz

Uči­te­lé teo­re­tic­ké­ho vyučování
RNDr. Aleš Drobník
odbor­né elek­tro­tech­nic­ké předměty

383 412 330
drobnik@soublatna.cz

Mgr. Naďa Hlínová
vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí předměty
výchov­né poradenství

383 412 328
hlinova@soublatna.cz

Ing. Zby­něk Hofman
odbor­né tech­nic­ké předměty

383 412 326
hofman@soublatna.cz

Mgr. Jana Kořánová
vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí předměty

383 412 334
koranova@soublatna.cz

Bc. Tomáš Kouřim
odbor­né tech­nic­ké předměty

383 412 326
kourim@soublatna.cz

Mgr. Kate­ři­na Libá
vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí předměty

383 412 329
liba@soublatna.cz

Paed­Dr. Kvě­ta Pazderníková
vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí předměty,

383 412 329
pazdernikova@soublatna.cz

Mgr. Zdeň­ka Pisingerová
vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí předměty

383 412 337
pisingerova@soublatna.cz

Ing. Lubo­mír Prokop
mate­ma­ti­ka, odbor­né eko­no­mic­ké předměty

383 412 334
prokop@soublatna.cz

Ing. Lucie Tešková
mate­ma­ti­ka, odbor­né eko­no­mic­ké předměty

383 412 334
teskova@soublatna.cz

Ing. Josef Zeithaml
odbor­né předměty

383 412 337
zeithaml@soublatna.cz

Ing. Vác­lav Žíla
odbor­né tech­nic­ké předměty

383 412 330
zila@soublatna.cz

Uči­te­lé odbor­né­ho výcviku
Petr Braun
opra­vy auto­mo­bi­lů, tech­nic­ká diagnostika

383 412 335
braun@soublatna.cz

Jiří Ďuri­án
elek­tro

383 412 331
durian@soublatna.cz

Vác­lav Fuščič
opra­vy traktorů

383 412 336
fuscic@soublatna.cz

Ing. Mar­tin Hesoun
auto­ško­la

383 412 325
hesoun@soublatna.cz

Marek Hofre­i­ter
opra­vy země­děl­ské techniky

383 412 336
hofreiter@soublatna.cz

Jiří Hlí­na
opra­vy osob­ních automobilů

383 412 335
hlina@soublatna.cz

Vác­lav Lapka
stroj­ní obrábění

383 412 336
lapka@soublatna.cz

Dušan Male­ček
auto­ško­la

383 412 325
malecek@soublatna.cz

Vác­lav Martí­nek DiS.
auto­ško­la

383 412 325
martinek@soublatna.cz

Ale­xan­der Miško
elek­tro

383 412 331
misko@soublatna.cz

Milan Paleč­ko
opra­vy země­děl­ské techniky

383 412 336
palecko@soublatna.cz

Vla­di­mír Peršín
svá­řeč­ská škola

383 412 336
persin@soublatna.cz

Josef Říha
opra­vy osob­ních automobilů

383 412 335
riha@soublatna.cz

Petr Schmid
elek­tro

383 412 331
schmid@soublatna.cz

Jiří Sme­ta­na
ruč­ní obrábění

383 412 336
smetana@soublatna.cz

Vycho­va­tel­ky domo­va mládeže
Zde­na Braunová
vycho­va­tel­ka

383 412 332
braunova@soublatna.cz

Mar­ti­na Čejková
vycho­va­tel­ka

383 412 332
cejkova@soublatna.cz


Top