Back to Top
 

Opravář zemědělských strojů

Opravář

zemědělských strojů

Kód opra­vář země­děl­ských stro­jů 41-55-H/01
Den­ní stu­di­um / 3 roky

Absolvent získá

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním listem
Řidič­ské opráv­ně­ní sku­pi­ny B, C, T
Osvěd­če­ní pro sva­řo­vá­ní elek­tric­kým oblou­kem, sva­řo­vá­ní pla­me­nem a řezá­ní kyslíkem

Uplatnění

Absol­ven­ti se uplat­ní v oblas­ti země­děl­ské­ho opra­vá­ren­ství, ser­vis­ních slu­žeb, v les­ním hos­po­dář­ství, dopra­vě, sta­veb­nic­tví. Po absol­vo­vá­ní kva­li­fi­kač­ních kur­zů i při obslu­ze slo­ži­té tech­ni­ky. Obor je vhod­ný pro samo­stat­né pod­ni­ká­ní v oblas­ti opra­vá­ren­ství a ser­vis­ních služeb.

Možnost dalšího vzdělávání

Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouškou.

Top