Back to Top
 

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2023 - 24 jsou plánovány dny otevřených dveří v těchto termínech:

úte­rý 24. říj­na 2023

úte­rý 28. lis­to­pa­du 2023

úte­rý 23. led­na 2024

vždy od 8 do 14 hodin

Srdeč­ně zve­me k návštěvě a pro­hlíd­ce ško­ly nejen zájem­ce o stu­di­um s rodi­či, ale všech­ny, kte­ré zají­má dění na naší ško­le. V tyto dny budou při­pra­ve­ny pro­hlíd­ky všech pra­co­višť s ukáz­ka­mi čin­nos­ti a pre­zen­tu­jí se i part­ne­ři, se kte­rý­mi dlou­ho­do­bě spolupracujeme.

Naši ško­lu samo­zřej­mě může­te navští­vit i kdy­ko­li jin­dy v pra­cov­ních dnech v době od 8 do 14 hodin.

Top