Back to Top
 

Jízda zručnosti 2024

Dne 24. 4. 2024 pořá­da­lo Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky a Agro­zet Čes­ké Budě­jo­vi­ce a.s. již 22. roč­ník oblast­ní sou­tě­že „Jíz­da zruč­nos­ti 2024“.

Jed­ná se o oblast­ní kolo sou­tě­že pro žáky země­děl­ských škol a uči­lišť obo­rů, u kte­rých je sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu zís­ká­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu sku­pi­ny T.

Sou­tě­ží se v pro­je­tí sou­těž­ní dráhy trak­to­rem s pří­vě­sem. Během jízdy musí spl­nit sou­tě­ží­cí něko­lik úko­lů – prů­jezd pra­vo­úh­lé zatáč­ky, prů­jezd osmič­kou, sla­lom mezi kuže­ly, zasta­ve­ní u ram­py, pře­jezd láv­ky levým a pra­vým před­ním kolem, zasta­ve­ní na přes­nost, zacou­vá­ní do vyme­ze­né­ho pro­sto­ru, prů­jezd úvo­zem. Měří se čas jízdy závod­ní­ka a při chy­bách nebo nespl­ně­ní úko­lů jsou zapo­čí­tá­vá­ny trest­né body.

Samo­stat­ná kate­go­rie je sta­no­ve­na pro dív­ky, kte­ré mají mír­ně upra­ve­nou sou­těž­ní trať – nemu­sí absol­vo­vat cou­vá­ní do garáže.

Letoš­ní­ho roč­ní­ku se zúčast­ni­lo se cel­kem 19 chlap­ců a 6 dívek z 8 škol jiho­čes­ké­ho regi­o­nu a sou­sed­ních oblas­tí zápa­do­čes­ké­ho kraje.

Seznam zúčast­ně­ných škol

  • Gym­ná­zi­um, Střed­ní odbor­ná ško­la eko­no­mic­ká a SOU Kap­li­ce:    2 žáci
  • SOŠ a SOU Milev­sko, Čs. Armá­dy 777, Milev­sko:                           2 žáci
  • Střed­ní odbor­né uči­liš­tě země­děl­ské a slu­žeb Dači­ce:                    3 žáci, 3 žákyně
  • Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671:                           3 žáci
  • Střed­ní země­děl­ská ško­la Písek, Čela­kov­ské­ho 200:                        2 žáci, 2 žákyně
  • VOŠ a SOŠ Břez­ni­ce, Rož­mi­tál­ská 340, Břez­ni­ce:                             2 žáci
  • VOŠ a SZŠ Tábor, nám T. G. Masa­ry­ka 788, 390 01 Tábor:              3 žáci, 1 žákyně
  • SOŠ vete­ri­nár­ní, mecha­ni­zač­ní a zahrad­nic­ká, Čes­ké Budě­jo­vi­ce      2 žáci

chevron-right chevron-left

Všich­ni sou­tě­ží­cí pro­ká­za­li mimo­řád­né schop­nos­ti v ovlá­dá­ní trak­to­ru s pří­vě­sem. V kate­go­rii chlap­ců se na prv­ním mís­tě umís­til žák z domá­cí pořá­da­jí­cí ško­ly, 2. SOU Dači­ce a 3. mís­to pat­ří SOU Dači­ce. V kate­go­rii dívek se na prv­ním mís­tě umís­ti­la žáky­ně ze SOU Dači­ce. Tito nej­lep­ší sou­tě­ží­cí postu­pu­jí do celo­stát­ní­ho kola.

Jako dopro­vod­ná akce pro­běh­la i sou­těž dospě­lých, kte­ré se zúčast­ni­li hlav­ně čle­no­vé peda­go­gic­ké­ho dopro­vo­du z jed­not­li­vých škol a pří­tomní zástup­ci part­ner­ských firem.

V této kate­go­rii se utka­lo cel­kem 6 závod­ní­ků, nej­lep­ší­ho času dosá­hl sou­tě­ží­cí ze SOU Dačice.

Vše­mi zúčast­ně­ný­mi byla akce hod­no­ce­na vel­mi pozi­tiv­ně a napl­ni­la oče­ká­va­né cíle – pre­zen­ta­ce tech­nic­kých a země­děl­ských učeb­ních obo­rů mezi mla­dý­mi lid­mi, roz­voj spo­lu­prá­ce střed­ních škol a odbor­ných firem a v nepo­sled­ní řadě i pro­pa­ga­ci uči­liš­tě a měs­ta Blatná.

Na akci se při­šlo podí­vat a fan­dit závod­ní­kům i vel­ké množ­ství divá­ků z řad veřej­nos­ti a žáků bla­ten­ských základ­ních škol.

Podě­ko­vá­ní pat­ří part­ne­rům a spon­zo­rům sou­tě­že, díky kte­rým byla sou­těž vel­mi dob­ře zajiš­tě­na, a pro účast­ní­ky byly při­pra­ve­ny hod­not­né ceny.

Jsou to: AGROZET a.s. Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky, Měs­to Blat­ná, Agrár­ní komo­ra okre­su Stra­ko­ni­ce, Lei­fhe­it  Blat­ná, BP-SERVICE  s.r.o. Blat­ná, LIVA Před­sla­vi­ce, Agraspol Před­míř a.s., VOD Kadov, Pekár­na NoVy s.r.o. Vacov 28, P-Okna s.r.o. Kasejo­vi­ce 348, Jiří Drnek – dro­ge­rie Teta Blat­ná, Lina­mar Structu­res Czechia s.r.o. Strakonice.

Tech­ni­ka byla zapůj­če­na fir­mou AGROZET a.s. Čes­ké Budějovice.

Top