Back to Top
 
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (IKAP JčK II)


Základní informace o projektu:

Název pro­jek­tu:Imple­men­ta­ce Kraj­ské­ho akč­ní­ho plá­nu Jiho­čes­ké­ho kra­je II (IKAP JčK II)
Čís­lo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245
Pří­jem­ce: Jiho­čes­ký kraj
Part­ner s finanč­ním příspěvkem: Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671
Výše finanč­ní­ho příspěvku:1 364 168,- Kč
Datum zahá­je­ní rea­li­za­ce projektu: 1. 1. 2021
Datum ukon­če­ní projektu: 31. 10. 2023
Webo­vý odkaz na inter­ne­to­vé strán­ky pro­jek­tu IKAP JčK II  https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

-

Klí­čo­vé akti­vi­ty pro­jek­tu a zapo­je­ní naší školy:

SOU Blat­ná je zapo­je­na do toho­to pro­jek­tu jako part­ner s finanč­ním pří­spěv­kem a podí­lí se na rea­li­za­ci klí­čo­vé akti­vi­ty Pod­po­ra poly­tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní. Klí­čo­vá akti­vi­ta je zalo­že­na na inten­ziv­ní spo­lu­prá­ci mezi part­ner­ský­mi střed­ní­mi ško­la­mi a spo­lu­pra­cu­jí­cí­mi základ­ní­mi ško­la­mi Jiho­čes­ké­ho kra­je. Cílem této akti­vi­ty je zvý­še­ní zájmu o poly­tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní u žáků základ­ních škol a pro­hlou­be­ní odbor­ných kom­pe­ten­cí u pedagogů.

Podak­ti­vi­ty rea­li­zo­va­né naší ško­lou v rám­ci projektu:

Vzdě­lá­vá­ní pedagogů
Sou­čás­tí akti­vit jsou odbor­ná ško­le­ní uči­te­lů odbor­ných před­mě­tů a odbor­né­ho výcvi­ku na odbor­ná téma­ta sou­vi­se­jí­cí s aktu­ál­ním tech­nic­kým vývo­jem (např. dia­gnos­ti­ka moto­ro­vých vozi­del, obslu­ha a údrž­ba moder­ních země­děl­ských stro­jů, elek­tric­ké a hyd­rau­lic­ké sys­témy vozi­del, robo­ti­ka v pra­xi atd.), včet­ně pro­ško­le­ní peda­go­gů na pokro­či­lé vyu­ží­vá­ní on-line výu­ko­vých apli­ka­cí. Naplá­no­vá­no je cel­kem 9 blo­ků školení.

Rea­li­za­ce zájmo­vých krouž­ků
Pro­jekt pod­po­ru­je rea­li­za­ci zájmo­vých krouž­ků pro žáky naší ško­ly spo­leč­ně se žáky základ­ních škol. Rea­li­zo­ván je Elek­tro­tech­nic­ký krou­žek, Vče­lař­ský krou­žek a Krou­žek moto­ro­vých vozi­del.
Žáci základ­ních škol se mohou při­hla­šo­vat ve svých ZŠ nebo e-mailem info@soublatna.cz.

Pro­jek­to­vé dny pro žáky ZŠ
Ve spo­lu­prá­ci se základ­ní­mi ško­la­mi Bla­ten­ska jsou orga­ni­zo­vá­ny pro­jek­to­vé dny. Na nich se žáci ZŠ  za pomo­ci žáků SŠ sezná­mí s pra­cov­ní­mi a výrob­ní­mi postu­py, zpra­co­vá­ním mate­ri­á­lů, obslu­hou pra­cov­ních stro­jů, zapo­je­ním elek­tro­ni­ky, solár­ní­mi sys­témy, pro­gra­mo­vá­ním robo­tů atd.
Je naplá­no­vá­no 20 pro­jek­to­vých dnů a 4 spo­leč­né exkur­ze žáků SŠ a ZŠ.


Pro­jekt „Imple­men­ta­ce Kraj­ské­ho akč­ní­ho plá­nu Jiho­čes­ké­ho kra­je II“,
regis­trač­ní čís­lo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.

Top