Back to Top
 

Podpora sportu 2013

Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2013

Obnova zařízení posilovny


V rám­ci gran­to­vé­ho pro­gra­mu Jiho­čes­ké­ho kra­je zís­ka­la naše ško­la pří­spě­vek na obno­vu spor­tov­ní­ho vybavení.

Název pro­jek­tu: Obno­va zaří­ze­ní posilovny
Název pro­gra­mu: Jiho­čes­ké kraj­ské pro­gra­my pod­po­ry sportu
Před­mět podpory Pří­spě­vek na rekon­struk­ce a vyba­ve­ní sportovišť
Záměr pro­jek­tu: Sou­čás­tí škol­ní tělo­cvič­ny je posi­lov­na. Tuto posi­lov­nu vyu­ží­va­jí žáci při hodi­nách těles­né výcho­vy i žáci uby­to­va­ní na domo­vě mlá­de­že v rám­ci vol­no­ča­so­vých aktivit.
Cílem pro­jek­tu je obno­vit zasta­ra­lé vyba­ve­ní posi­lov­ny nový­mi posi­lo­va­cí­mi stro­ji. Tím se znač­ně zvý­ší bez­peč­nost našich žáků při cvičení.
Záro­veň před­po­klá­dá­me, že moder­ní cvi­čí­cí stro­je vyho­vu­jí­cí sou­čas­ným stan­dar­dům budou pro žáky atrak­tiv­něj­ší a zvý­ší zájem o sport a kon­dič­ní cvičení.
Před­po­klá­da­ný pří­nos projektu Sní­že­ní rizi­ka úra­zů při cvi­če­ní v posi­lov­ně, vyš­ší vyu­ži­tí posi­lov­ny naši­mi žáky pro kon­dič­ní cvi­če­ní při hodi­nách těles­né výcho­vy i pro akti­vi­ty ve vol­ném čase na DM.
Způ­sob rea­li­za­ce projektu: Vyba­ve­ní posi­lov­ny nový­mi posi­lo­va­cí­mi stro­ji, kte­ré odpo­ví­da­jí sou­čas­ným sta­dar­dům a bez­peč­nost­ním požadavkům.
Ter­mín realizace: 03/2013 až 11/2013
Cel­ko­vá při­dě­le­ná výše finanč­ních prostředků: 40 000,- Kč
Cel­ko­vé uzna­tel­né výdaje: 73 581,- Kč

Realizace projektu

Rea­li­za­ce toho­to pro­jek­tu byla pro­ve­de­na v břez­nu 2013.
Do posi­lov­ny jsme nakou­pi­li tři nové posi­lo­va­cí stroje:

  • 1 ks uni­ver­zál­ní posi­lo­va­cí věž FINNLO AUTARK 1500
  • 2 ks ves­lo­va­cí tre­na­žér KETTLER COACH M

 
Vybavení posilovnyVybavení posilovny

Top