Back to Top
 

Autoopravna

V provozech odborného výcviku nabízí provedení těchto prací pro veřejnost:

Služby autoservisu

Služby autoservisu

 • dia­gnos­ti­ka elek­tro­nic­kých sys­té­mů osob­ních a užit­ko­vých vozi­del zaří­ze­ním BOSCH, VAGCOM, odstra­ně­ní zjiš­tě­ných závad, seří­ze­ní
 • digi­tál­ní dia­gnos­ti­ka pod­voz­ku:
  • kon­t­ro­la a seří­ze­ní geo­me­t­rie pod­voz­ku 3D dia­gnos­ti­kou JOHN BEAN
  • kon­t­ro­la tlu­mi­čů péro­vá­ní,  výmě­na vad­ných tlu­mi­čů
  • kon­t­ro­la brzd na vál­co­vé zku­šeb­ně, odstra­ně­ní zjiš­tě­ných závad, seří­ze­ní (výmě­na kotoučů, desti­ček, brz­do­vých čelis­tí)
 • dopl­ně­ní a výmě­na všech pro­voz­ních kapa­lin včet­ně kon­t­ro­ly kva­li­ty brz­do­vé kapa­li­ny, mra­zuvzdor­nos­ti chla­dí­cí kapa­li­ny a nápl­ně ostři­ko­va­čů
 • měře­ní emi­sí vozi­del se záže­ho­vý­mi i vzně­to­vý­mi moto­ry, pří­pra­va vozi­del na tech­nic­kou kon­t­ro­lu
 • prá­ce pne­u­ser­vi­su:
  • odstra­ně­ní defek­tů na pne­u­ma­ti­kách
  • pře­zu­tí a vyva­žo­vá­ní kol
  • pro­dej pne­u­ma­tik a ráf­ků
 • ser­vis a údrž­ba kli­ma­ti­za­cí
 • drob­né karosář­ské prá­ce
 • veš­ke­ré mecha­nic­ké prá­ce na vozi­dlech

Služ­by jsou zajiš­ťo­vá­ny včet­ně dodáv­ky mate­ri­á­lu a potřeb­ných náhrad­ních dílů.

Pří­jem zaká­zek: po-pá 7.00-14.00 hod. na tel. 383 412 335, 773 444 559

Opravy zemědělské technikyOpravy zemědělské techniky

 • veš­ke­ré opra­vy trak­to­rů znač­ky ZETOR včet­ně oprav defek­tů na pne­u­ma­ti­kách, výmě­na pne­u­ma­tik (opra­vy ostat­ních typů trak­to­rů po doho­dě)
 • měře­ní emi­sí
 • pří­pra­va trak­to­rů a pří­vě­sů na tech­nic­kou kon­t­ro­lu (zajiš­tě­ní pro­ve­de­ní tech­nic­ké kon­t­ro­ly)
 • výmě­na pro­voz­ních kapa­lin
 • drob­né karosář­ské a ostat­ní mecha­nic­ké prá­ce
 • opra­vy pří­věs­ných země­děl­ských stro­jů a samo­jízd­ných skliz­ňo­vých stro­jů - kon­t­ro­la a seří­ze­ní
Pří­jem zaká­zek: po-pá 7.00-14.00 hod. na tel. 383 412 336

Ostatní služby

 • základ­ní kur­zy sva­řo­vá­ní pla­me­nem
 • základ­ní kur­zy sva­řo­vá­ní elek­tric­kým oblou­kem oba­le­nou elek­tro­dou
 • základ­ní kur­zy sva­řo­vá­ní elek­tric­kým oblou­kem v ochran­né atmo­sfé­ře
 • doško­lo­vá­ní a pře­zku­šo­vá­ní svá­ře­čů
 • zís­ká­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu sku­pi­ny T
Objed­náv­ky a infor­ma­ce na tel. 383 412 324

 
Infor­ma­ce o sub­jek­tu opráv­ně­ném k mimosoud­ní­mu řeše­ní spo­rů

Top