Back to Top
 

Školská rada

Rada Jiho­čes­ké­ho kra­je dne 26.7.2005 zří­di­la ke dni 1. září 2005 usne­se­ním č. 723/2005/RK pod­le záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní, § 167 Škol­skou radu SOU Blatná.

Složení školské rady SOU Blatná pro funkční období 2020 – 2023

Za opráv­ně­né oso­by – zle­ti­lé žáky a zákon­né zástup­ce nezle­ti­lých žáků:

 • Anto­nín Synek
 • Mar­ti­na Pojerová

Za peda­go­gy školy:

 • Bc. Sta­ni­slav Kučera
 • Ing. Arnošt Kabát

Za zři­zo­va­te­le školy:

 • Ing. Bohumír Papáček
 • Ing. Vác­lav Cheníček

Škol­ská rada v tom­to slo­že­ní byla zvo­le­na v řád­ných vol­bách 3. září 2020 a schvá­le­na usne­se­ním rady Jiho­čes­ké­ho kra­je ze dne 4. 9. 2020.

Pří­pad­né pod­ně­ty či návrhy zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků, zle­ti­lých žáků, stu­den­tů, peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků k pro­jed­ná­ní Škol­ské radě SOU Blat­ná zasí­lej­te na Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, 38816 Blat­ná, Ing. Arnošt KABÁT nebo na e-mail kabat@soublatna.cz, tel. 383412327.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a má podle zákona tyto hlavní úkoly:

 • schva­lu­je výroč­ní zprá­vu o čin­nos­ti školy
 • schva­lu­je škol­ní řád, navr­hu­je jeho změny
 • schva­lu­je pra­vi­dla pro hod­no­ce­ní výsled­ků vzdě­lá­vá­ní žáků školy
 • podí­lí se na zpra­co­vá­ní kon­cepč­ních zámě­rů roz­vo­je školy
 • pro­jed­ná­vá inspekč­ní zprá­vy Čes­ké škol­ní inspekce
 • podá­vá pod­ně­ty a ozná­me­ní ředi­te­li ško­ly, zři­zo­va­te­li, orgá­nům stát­ní správy

Dokumenty školské rady

zápis z jednání školské rady č 1-2020
zápis z jednání školské rady č 2-2020


Školská rada a zákon č. 561-2004 Sb.
Jednácí řád školské rady
Top