Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > O škole > Školská rada

Školská rada

Rada Jiho­čes­ké­ho kra­je dne 26.7.2005 zří­di­la ke dni 1. září 2005 usne­se­ním č. 723/2005/RK pod­le záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní, § 167 Škol­skou radu SOU Blat­ná.

Složení školské rady SOU Blatná pro funkční období 2017 – 2020

Za opráv­ně­né oso­by – zle­ti­lé žáky a zákon­né zástup­ce nezle­ti­lých žáků:

 • Ště­pán Šata­va
 • Jiří Hum­po­lec

Za peda­go­gy ško­ly:

 • Bc. Sta­ni­slav Kuče­ra
 • Ing. Arnošt Kabát

Za zři­zo­va­te­le ško­ly:

 • Ing. Bohumír Papá­ček
 • Ing. Vác­lav Che­ní­ček

Škol­ská rada v tom­to slo­že­ní byla zvo­le­na v řád­ných vol­bách 14. - 15. červ­na 2017 a schvá­le­na usne­se­ním rady Jiho­čes­ké­ho kra­je ze dne 20. 7. 2017.

Pří­pad­né pod­ně­ty či návrhy zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků, zle­ti­lých žáků, stu­den­tů, peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků k pro­jed­ná­ní Škol­ské radě SOU Blat­ná zasí­lej­te na Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, 38816 Blat­ná, Ing. Arnošt KABÁT nebo na e-mail kabat@soublatna.cz, tel. 383412327.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a má podle zákona tyto hlavní úkoly:

 • schva­lu­je výroč­ní zprá­vu o čin­nos­ti ško­ly
 • schva­lu­je škol­ní řád, navr­hu­je jeho změ­ny
 • schva­lu­je pra­vi­dla pro hod­no­ce­ní výsled­ků vzdě­lá­vá­ní žáků ško­ly
 • podí­lí se na zpra­co­vá­ní kon­cepč­ních zámě­rů roz­vo­je ško­ly
 • pro­jed­ná­vá inspekč­ní zprá­vy Čes­ké škol­ní inspek­ce
 • podá­vá pod­ně­ty a ozná­me­ní ředi­te­li ško­ly, zři­zo­va­te­li, orgá­nům stát­ní sprá­vy

Dokumenty školské rady

zápis z jednání školské rady č 3-2018
zápis z jednání školské rady č 2-2018

zápis z jednání školské rady č 1-2017

Školská rada a zákon č. 561-2004 Sb.
Jednácí řád školské rady