Back to Top
 

Školská rada

Rada Jiho­čes­ké­ho kra­je dne 26.7.2005 zří­di­la ke dni 1. září 2005 usne­se­ním č. 723/2005/RK pod­le záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní, § 167 Škol­skou radu SOU Blatná.

Složení školské rady SOU Blatná pro funkční období 2023 – 2026

Za opráv­ně­né oso­by – zle­ti­lé žáky a zákon­né zástup­ce nezle­ti­lých žáků:

 • Ladi­slav Štok
 • Moni­ka Šrámková

Za peda­go­gy školy:

 • Ing. Lubo­mír Pro­kop (před­se­da)
 • Jiří Sme­ta­na (mís­to­před­se­da)

Za zři­zo­va­te­le školy:

 • Ing. Bohumír Papáček
 • Ing. Vác­lav Cheníček

Škol­ská rada v tom­to slo­že­ní byla zvo­le­na v řád­ných vol­bách v červ­nu 2023 a schvá­le­na usne­se­ním rady Jiho­čes­ké­ho kraje.

Pří­pad­né pod­ně­ty či návrhy zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků, zle­ti­lých žáků, stu­den­tů, peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků k pro­jed­ná­ní Škol­ské radě SOU Blat­ná zasí­lej­te na Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, 38816 Blat­ná, Ing. Lubo­mír Pro­kop nebo na e-mail prokop@soublatna.eu, tel. 383412334.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a má podle zákona tyto hlavní úkoly:

 • schva­lu­je výroč­ní zprá­vu o čin­nos­ti školy
 • schva­lu­je škol­ní řád, navr­hu­je jeho změny
 • schva­lu­je pra­vi­dla pro hod­no­ce­ní výsled­ků vzdě­lá­vá­ní žáků školy
 • podí­lí se na zpra­co­vá­ní kon­cepč­ních zámě­rů roz­vo­je školy
 • pro­jed­ná­vá inspekč­ní zprá­vy Čes­ké škol­ní inspekce
 • podá­vá pod­ně­ty a ozná­me­ní ředi­te­li ško­ly, zři­zo­va­te­li, orgá­nům stát­ní správy

Dokumenty školské rady

zápis z jednání školské rady č. 2-2024
zápis z jednání školské rady č. 1-2023


Školská rada a zákon č. 561-2004 Sb.
Jednácí řád školské rady
Top