Back to Top
 

OPŽP - snížení energetické náročnosti

Od 1. 7. 2020 byla zahá­je­na akce “Sní­že­ní ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy SOU Blatná.

Akce je spo­lu­fi­nan­co­vá­na Evrop­skou Unií - Fon­dem soudrž­nos­ti v rám­ci Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Život­ní prostředí.

Cel­ko­vé plá­no­va­né nákla­dy akce jsou 7 236 717,- Kč.

Cel­ko­vá dota­ce z EU je ve výši 1 827 788,- Kč.

Akce je roz­dě­le­na do dvou projektů:

5.1.a Zatep­le­ní, výmě­na zdro­je tep­la v objek­tu SOU Blat­ná, regis­trač­ní čís­lo CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009184

5.1.b Vzdu­cho­tech­ni­ka s reku­per­a­cí do objek­tu SOU Blat­ná, regis­trač­ní čís­lo CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009185

Top