Back to Top
 

Maturita

Informace ke konání maturitní zkoušky:

Matu­rit­ní zkouš­ku může konat žák, kte­rý úspěš­ně ukon­čil posled­ní roč­ník stu­dia. Ke koná­ní zkouš­ky se musí žák při­hlá­sit podá­ním při­hláš­ky ředi­te­li ško­ly, a to pro jar­ní ter­mín nej­poz­dě­ji do 1. pro­sin­ce a pro pod­zim­ní ter­mín do 25. červ­na. Tisko­pis při­hláš­ky a podrob­né infor­ma­ce zís­ka­jí žáci od tříd­ní uči­tel­ky.
Matu­rit­ní zkouš­ku lze vyko­nat nej­poz­dě­ji do 5 let od úspěš­né­ho ukon­če­ní posled­ní­ho roč­ní­ku vzdě­lá­vá­ní.
Oprav­nou zkouš­ku může žák konat nej­vý­še dva­krát z kaž­dé díl­čí čás­ti zkoušky.

TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY - JARO 2022:

Zde uve­řej­ně­né ter­mí­ny jsou rám­co­vé, pro jed­not­li­vé žáky a zkouš­ky budou indi­vi­du­ál­ně rozepsány.

Písem­ná prá­ce z čes­ké­ho jazyka: 20. 4. 2022 
Písem­ná prá­ce z cizí­ho jazyka: 22. 4. 2022 
Didak­tic­ké tes­ty spo­leč­né čás­ti MZ od 2. do 5. 5. 2022 
Prak­tic­ká zkouš­ka z odbor­ných předmětů: od 9. do 13. 5. 2022 
Obha­jo­ba matu­rit­ní práce: od 9. do 13. 5. 2022 
Úst­ní zkouš­ky pro­fi­lo­vé části: od 23. do 27. 5. 2022


Dokumenty k maturitní zkoušce:

Kri­té­ria hod­no­ce­ní pro­fi­lo­vé čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky SOU Blatná

Struk­tu­ra a pra­vi­dla matu­rit­ní zkouš­ky SOU Blatná
Seznam lite­rár­ních děl k úst­ní zkouš­ce z čes­ké­ho jazyka

-------

Top