Back to Top
 

Maturita

Informace ke konání maturitní zkoušky:

Matu­rit­ní zkouš­ku může konat žák, kte­rý úspěš­ně ukon­čil posled­ní roč­ník stu­dia. Ke koná­ní zkouš­ky se musí žák při­hlá­sit podá­ním při­hláš­ky ředi­te­li ško­ly, a to pro jar­ní ter­mín nej­poz­dě­ji do 1. pro­sin­ce a pro pod­zim­ní ter­mín do 25. červ­na. Tisko­pis při­hláš­ky a podrob­né infor­ma­ce zís­ka­jí žáci od tříd­ní uči­tel­ky.
Matu­rit­ní zkouš­ku lze vyko­nat nej­poz­dě­ji do 5 let od úspěš­né­ho ukon­če­ní posled­ní­ho roč­ní­ku vzdě­lá­vá­ní.
Oprav­nou zkouš­ku může žák konat nej­vý­še dva­krát z kaž­dé díl­čí čás­ti zkouš­ky.

Dokumenty k maturitní zkoušce:

Pra­vi­dla hod­no­ce­ní pro­fi­lo­vé čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky
Seznam lite­rár­ních děl k úst­ní zkouš­ce z čes­ké­ho jazy­ka
Škol­ní téma­ta k úst­ní zkouš­ce z ang­lic­ké­ho jazy­ka
Škol­ní téma­ta k úst­ní zkouš­ce z němec­ké­ho­ja­zy­ka
-------
Pub­li­ka­ce k matu­ri­tě 2016
Matu­rit­ní zpra­vo­daj 34/2015 při­hla­šo­vá­ní ke zkouškám na jar­ní obdo­bí 2016
Matu­rit­ní zpra­vo­daj 33/2015

Top