Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně

Aktuálně

Přijímací řízení 2018

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
ředi­tel ško­ly sta­no­vil kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní ško­le
a vyhlá­še­ní prv­ní­ho kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2018/2019.

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2018.

Do prv­ních roč­ní­ků bude při­jí­mán násle­du­jí­cí… více...

Den otevřených dveří

Nej­bliž­ší den ote­vře­ných dve­ří se v naší ško­le bude konat v úte­rý dne 23. led­na 2017 od 8 do 14 hodin. K návštěvě a pro­hlíd­ce zve­me nejen zájem­ce o stu­di­um a jejich rodi­če, ale i všech­ny ostat­ní, kte­ří mají zájem pro­hléd­nout si naše pro­sto­ry a vyba­ve­ní.
Naši ško­lu může­te… více...

Adaptační kurz 2017

Na začát­ku škol­ní­ho roku tra­dič­ně pořá­dá Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná adap­tač­ní kurz pro stu­den­ty prv­ních roč­ní­ků učeb­ních obo­rů. Letoš­ní­ho tří­den­ní­ho kur­zu se 18. až 20. 9. 2017 zúčast­ni­la tří­da 1. O, obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů. Od 20. do 22. září… více...

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhla­šu­je ředi­tel ško­ly na den 29. září 2017 vol­ný den pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blat­ná.

Odů­vod­ně­ní:
Jed­ná se o pátek po stát­ním svát­ku. Pří­jezd do ško­ly… více...

Musíme to opravit

V měsí­ci září bude pro­bí­hat roz­sáh­lá obno­va povrchu nádvo­ří a par­ko­viš­tě. Zakáz­ku bude pro­vá­dět fir­ma ZNAKON a.s. od 5. září.
Během pra­cí bude výraz­ně ome­zen pro­voz v are­á­lu ško­ly. Žádá­me o dodr­žo­vá­ní násle­du­jích pra­vi­del:

  • nevjíž­děj­te vozi­dly do are­á­lu ško­ly, nepar­kuj­te zde
  • při pohy­bu… více...

Prázdniny 2017

Let­ní prázd­ni­ny začí­na­jí sobo­tou 1. 7. 2017. Našim sou­čas­ným i budou­cím žákům pře­je­me krás­né léto, spous­tu zážit­ků, relax a poho­du.
Nový škol­ní rok bude zahá­jen v pon­dě­lí 4. 9. 2017 v 8:00 hodin.
Žáci prv­ních roč­ní­ků se shro­máž­dí na nádvo­ří před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou, vyš­ší roč­ní­ky v budo­vě teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní.

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
ředi­tel ško­ly vyhlá­sil 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro násle­du­jí­cí obo­ry s počtem vol­ných míst:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 10 míst
26-51-H/01 Elek­tri­kář 10 míst
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář : 7 míst
41-55-H/01… více...

Jízda zručnosti 2017

Zve­me všech­ny zájem­ce k návštěvě ško­ly dne 26. dub­na 2017.
V ten­to den od 10 do 14 hodin pro­běh­ne v are­á­lu uči­liš­tě již 16. roč­ník sou­tě­že

„Jízda zručnosti traktorem s přívěsem“

Sou­tě­žit budou žáci škol země­děl­ské­ho zamě­ře­ní z jiho­čes­ké­ho regi­o­nu. Sou­čas­ně budou také k pro­hlíd­ce ote­vře­ny… více...

Den moderní techniky

Den 26. dub­na 2016 u nás pro­bě­hl „Den moder­ní tech­ni­ky“.

Orga­ni­zá­to­rem je naše ško­la s pod­po­rou měs­ta Blat­ná. Zášti­tu pře­vzal hejtman Jiho­čes­ké­ho kra­je Mgr. Jiří Zimo­la a vyjá­d­řil tak morál­ní pod­po­ru ten­den­cím, kte­ré chce­me tou­to akcí pod­po­řit - spo­lu­prá­ce ško­ly, odbor­ných firem a veřej­nos­ti… více...