Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně

Aktuálně

Informace k závěru školního roku

Sle­duj­te zde důle­ži­té infor­ma­ce k závě­ru škol­ní­ho roku, kte­ré se týka­jí ukon­če­ní stu­dia matu­rit­ní zkouš­kou, závě­reč­nou zkouš­kou a při­jí­ma­cích zkou­šek do prv­ní­ho roč­ní­ku obo­ru Pod­ni­ká­ní a Vče­lař.
Minis­ter­stvo škol­ství při­pra­vu­je něko­lik vari­ant, vše zále­ží na vývo­ji situ­a­ce s ome­ze­ním vychá­ze­ní a uza­vře­ní škol. Ter­mí­ny zkou­šek… více...

PŘERUŠENÍ VÝUKY

20. 3. 2020

Výzva Země­děl­ské­ho sva­zu ČR k zapo­je­ní stu­den­tů při pomo­ci zajiš­tě­ní země­děl­ské výro­by
V sou­vis­los­ti s opat­ře­ní­mi ohled­ně nemo­ci COVID-19 může nastat situ­a­ce, kdy budou země­děl­ské pod­ni­ky řešit kri­zo­vý nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků. Ško­ly a kon­krét­ní stu­den­ti se mohou hlá­sit přes kon­takt­ní for­mu­lář na… více...

Zájezd do výrobního podniku traktorky Steyr

Dne 27. 2. 2020 se brzy ráno žáci naší ško­ly, pře­váž­ně z obo­ru Opra­vář země­děl­ských stro­jů, vyda­li auto­bu­sem na zájezd do Rakous­ka. Cílem byl výrob­ní pod­nik fir­my Steyr, kde se vyrá­bí trak­to­ry znač­ky Steyr a Case. Zájezd pro nás zor­ga­ni­zo­va­la ces­tov­ní kan­ce­lá­ří… více...

Přijímací řízení 2020

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
ředi­tel ško­ly vyhlá­sil 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021.

Počty při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do jed­not­li­vých obo­rů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 30
26-51-H/01 Elek­tri­kář:… více...

Den otevřených dveří

Nej­bliž­ší den ote­vře­ných dve­ří se v naší ško­le bude konat v úte­rý dne 21. led­na 2020 od 8 do 14 hodin. K návštěvě a pro­hlíd­ce zve­me nejen zájem­ce o stu­di­um a jejich rodi­če, ale i všech­ny ostat­ní, kte­ří mají zájem pro­hléd­nout si naše pro­sto­ry a vyba­ve­ní.
Naši ško­lu může­te… více...

PF 2020

Napl­ně­ný svá­teč­ní vánoč­ní čas a čino­ro­dý rok 2020 pře­je všem svým žákům, zaměst­nan­cům, pří­z­niv­cům i všem ostat­ním SOU Blat­ná


PF 2020

Třídní schůzky

tříd­ní schůz­ky tří­le­tých obo­rů vzdě­lá­ní se budou konat v pátek 29. 11. 2019 od 13:30 do 15:00 hodin v učeb­nách teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní.

Vánoční strom pro Písek

V are­á­lu naše­ho uči­liš­tě vyrost­la nád­her­ná jed­le. Rost­la a rost­la, až se z ní stal mohut­ný krás­ný strom. Bohu­žel ten, kdo ji před více než 50 lety sázel, pro ni vybral nevhod­né mís­to. Byla zase­za­na v těs­né blíz­kos­ti budo­vy škol­ní­ho auto­ser­vi­su a začí­na­la stav­bu… více...

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhla­šu­ji na dny 31. 10. a 1. 11 2019 vol­né dny pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blat­ná.

Odů­vod­ně­ní:

V obdo­bí od 26. 10. do 3. 11. 2019 bude v budo­vě… více...

Studenti SOU Blatná v CB Auto České Budějovice

Dne 23. září 2019 se stu­den­ti Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né s peda­go­gic­kým
dopro­vo­dem vypra­vi­li na workshop do fir­my CB Auto. Orga­ni­zá­to­rem akce byla
Jiho­čes­ká hos­po­dář­ská komo­ra (JHK). Akce je sou­čás­tí pro­jek­tu Asi­s­tenč­ní
cen­t­rum – Impuls pro kari­é­ru a pra­xi, kte­rý si kla­de… více...


Naši partneři - instituce, firmy