Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně

Aktuálně

Výsledky přijímacího řízení 2020

Od 22. dub­na jsou na úřed­ní des­ce zve­řej­ně­ny výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro tří­le­té obo­ry. Při­ja­tým ucha­ze­čům se roz­hod­nu­tí o při­je­tí již neza­sí­lá.

Zájem o nastou­pe­ní do obo­ru musí při­ja­tí ucha­ze­či potvr­dit ode­vzdá­ním zápi­so­vé­ho líst­ku, jinak roz­hod­nu­tí o při­je­tí pozbý­vá plat­nos­ti. Nej­poz­děj­ší ter­mín pro… více...

Informace k závěru školního roku a přijímacím zkouškám

Sle­duj­te zde důle­ži­té infor­ma­ce k závě­ru škol­ní­ho roku, kte­ré se týka­jí ukon­če­ní stu­dia matu­rit­ní zkouš­kou, závě­reč­nou zkouš­kou a při­jí­ma­cích zkou­šek do prv­ní­ho roč­ní­ku obo­ru Pod­ni­ká­ní a Vče­lař.

Posud­ky o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti (pro žáky tříd 1.O, 2.O a 2.A)
Žáci, kte­ří budou v příš­tím škol­ním roce absol­vo­vat… více...

PŘERUŠENÍ VÝUKY

20. 3. 2020

Výzva Země­děl­ské­ho sva­zu ČR k zapo­je­ní stu­den­tů při pomo­ci zajiš­tě­ní země­děl­ské výro­by
V sou­vis­los­ti s opat­ře­ní­mi ohled­ně nemo­ci COVID-19 může nastat situ­a­ce, kdy budou země­děl­ské pod­ni­ky řešit kri­zo­vý nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků. Ško­ly a kon­krét­ní stu­den­ti se mohou hlá­sit přes kon­takt­ní for­mu­lář na… více...

Zájezd do výrobního podniku traktorky Steyr

Dne 27. 2. 2020 se brzy ráno žáci naší ško­ly, pře­váž­ně z obo­ru Opra­vář země­děl­ských stro­jů, vyda­li auto­bu­sem na zájezd do Rakous­ka. Cílem byl výrob­ní pod­nik fir­my Steyr, kde se vyrá­bí trak­to­ry znač­ky Steyr a Case. Zájezd pro nás zor­ga­ni­zo­va­la ces­tov­ní kan­ce­lá­ří… více...

Den otevřených dveří

Nej­bliž­ší den ote­vře­ných dve­ří se v naší ško­le bude konat v úte­rý dne 21. led­na 2020 od 8 do 14 hodin. K návštěvě a pro­hlíd­ce zve­me nejen zájem­ce o stu­di­um a jejich rodi­če, ale i všech­ny ostat­ní, kte­ří mají zájem pro­hléd­nout si naše pro­sto­ry a vyba­ve­ní.
Naši ško­lu může­te… více...

PF 2020

Napl­ně­ný svá­teč­ní vánoč­ní čas a čino­ro­dý rok 2020 pře­je všem svým žákům, zaměst­nan­cům, pří­z­niv­cům i všem ostat­ním SOU Blat­ná


PF 2020

Třídní schůzky

tříd­ní schůz­ky tří­le­tých obo­rů vzdě­lá­ní se budou konat v pátek 29. 11. 2019 od 13:30 do 15:00 hodin v učeb­nách teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní.

Vánoční strom pro Písek

V are­á­lu naše­ho uči­liš­tě vyrost­la nád­her­ná jed­le. Rost­la a rost­la, až se z ní stal mohut­ný krás­ný strom. Bohu­žel ten, kdo ji před více než 50 lety sázel, pro ni vybral nevhod­né mís­to. Byla zase­za­na v těs­né blíz­kos­ti budo­vy škol­ní­ho auto­ser­vi­su a začí­na­la stav­bu… více...

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhla­šu­ji na dny 31. 10. a 1. 11 2019 vol­né dny pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blat­ná.

Odů­vod­ně­ní:

V obdo­bí od 26. 10. do 3. 11. 2019 bude v budo­vě… více...

Studenti SOU Blatná v CB Auto České Budějovice

Dne 23. září 2019 se stu­den­ti Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né s peda­go­gic­kým
dopro­vo­dem vypra­vi­li na workshop do fir­my CB Auto. Orga­ni­zá­to­rem akce byla
Jiho­čes­ká hos­po­dář­ská komo­ra (JHK). Akce je sou­čás­tí pro­jek­tu Asi­s­tenč­ní
cen­t­rum – Impuls pro kari­é­ru a pra­xi, kte­rý si kla­de… více...


Naši partneři - instituce, firmy