Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Důležité upozornění

Skupinové konzultace od 19. 4. 2021

14. 4. 2021

Pod­le aktu­ál­ní­ho opat­ře­ní MŠMT a MZDR je od 19. 4. 2021 mož­ná účast žáků závě­reč­ných roč­ní­ků na sku­pi­no­vých kon­zul­ta­cích ve sku­pi­nách s maxi­mál­ně 6 žáky.

Pod­mín­kou účas­ti ve ško­le je pra­vi­del­né tes­to­vá­ní samo­od­bě­ro­vý­mi anti­gen­ní­mi tes­ty. Tes­to­vá­ní žáků pro­bí­há pří­mo ve ško­le vždy v pon­dě­lí a ve čtvr­tek před zahá­je­ním vyu­čo­vá­ní. Podrob­né infor­ma­ce a instruk­táž k tes­to­vá­ní obdr­ží pří­tomní žáci prv­ní den kon­zul­ta­cí. Tes­to­vá­ní bude pro­bí­hat od 8:00 do 8:15, poz­děj­ší pří­chod do ško­ly nebu­de umožněn.

Pokud by někdo vyka­zo­val pří­zna­ky infekč­ní­ho respi­rač­ní­ho one­moc­ně­ní (zvý­še­ná tep­lo­ta, kašel, bolest hla­vy), nesmí se kon­zul­ta­cí zúčastnit.

Pro žáky pří­tom­né na kon­zul­ta­cích je zajiš­tě­no stra­vo­vá­ní a mož­nost uby­to­vá­ní na DM. Žáci, kte­ří mají zájem o při­hlá­še­ní stra­vy a o uby­to­vá­ní na DM, musí ten­to poža­da­vek nahlá­sit e-mailem na adre­su bambasova@soublatna.cz nej­poz­dě­ji do pát­ku 16. 4. 2021 do 12:00 hodin.

Kon­zul­ta­ce budou zamě­ře­né pou­ze na odbor­né před­mě­ty a na pří­pra­vu k závě­reč­ným zkouškám a k matu­ri­tám. Podrob­ný roz­vrh kon­zul­ta­cí je pro jed­not­li­vé tří­dy ulo­žen na jejich Goo­gle sdí­le­ném dis­ku.


Změna termínů přijímacího řízení

Z důvo­du sou­čas­né epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce a pod­le aktu­ál­ních Opat­ře­ní MŠMT se ter­mí­ny v při­jí­ma­cím říze­ní nově upra­vu­jí takto:

Při­jí­ma­cí zkuš­ka pro obor Vče­lař se usku­teč­ní ve dnech 14. 5. 2021 od 13 hodin a 15. 5. 2021 od 9 hodin. Ucha­zeč si může zvo­lit libo­vol­ný ter­mín, není potře­ba ho ško­le hlá­sit předem.

Před zkouš­kou musí kaž­dý ucha­zeč před­lo­žit doklad o nega­tiv­ním výsled­ku tes­tu na SARS-CoV-2 ne star­ší 7 dnů, nebo potvr­ze­ní, že pro­dě­lal labo­ra­tor­ně potvr­ze­né one­moc­ně­ní COVID-19 a od prv­ní­ho pozi­tiv­ní­ho tes­tu na pří­tom­nost viru SARS-CoV-2 neu­ply­nu­lo více než 90 dnů, nebo cer­ti­fi­kát o pro­ve­de­ném očko­vá­ní. Bez těch­to dokla­dů nebu­de ucha­ze­či umož­ně­no zkouš­ku absolvovat.

Podrob­né instruk­ce obdr­ží ucha­ze­či v pozván­ce k při­jí­ma­cí zkouš­ce, kte­rá bude roze­slá­na poš­tou 2 - 3 týd­ny před koná­ním zkoušky. 

V obo­rech, ve kte­rých se nebu­de konat při­jí­ma­cí zkouš­ka, budou výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní zve­řej­ně­ny 19. 5. 2021 na webo­vých strán­kách ško­ly - úřed­ní des­ce .

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2021

Dne 12. 1. 2021 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly prv­ní kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2021/22.

Před­po­klá­da­né počty při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do jed­not­li­vých oborů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní studium:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik) 30
26-51-H/01 Elek­tri­kář 12
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář 12
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů 30
XXX
Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní studium:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní 30
XXX
Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um zakon­če­né závě­reč­nou zkouškou:
41-51-H/02 Vče­lař 25
26-51-H/01 Elek­tri­kář 20
XXX

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2021.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Orga­ni­za­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní 2021
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a poky­ny k vyplnění


Den otevřených dveří

Vzhle­dem k sou­čas­né epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci již nebu­de­me v letoš­ním škol­ním roce orga­ni­zo­vat hro­mad­ný Den ote­vře­ných dveří. 

Infor­ma­ce o ško­le může­te zís­kat elek­tro­nic­ky (info@soublatna.cz) nebo tele­fo­nic­ky (383 412 320, 383 412 322). Na těch­to kon­tak­tech si pří­pad­ně může­te domlu­vit indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce ohled­ně mož­nos­tí studia.

Jízda zručnosti 2020

Dne 1. říj­na 2020 pořá­da­lo Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky a Agro­zet Čes­ké Budě­jo­vi­ce a.s. 19. roč­ník oblast­ní sou­tě­že „Jíz­da zruč­nos­ti 2020“. Sou­těž je urče­na pro stu­den­ty uči­lišť a střed­ních škol, kte­ří v rám­ci stu­dia zís­ka­jí řidič­ské opráv­ně­ní k říze­ní traktoru.

Celý člá­nek zde .…..

Beseda Energie - budoucnost lidstva

Beseda “Energie - budoucnost lidstva”

Na naší ško­le jsme 10. září 2020 při­ví­ta­li odbor­ní­ky ener­ge­ti­ky, aby pro­dis­ku­to­va­li se stu­den­ty otáz­ky sou­čas­né­ho a budou­cí­ho sta­vu ener­ge­ti­ky v ČR a ve svě­tě. Bese­dy se zúčast­ni­li stu­den­ti obo­rů Elek­tri­kář, Auto­elek­tri­kář, Auto­me­cha­nik a Opra­vář země­děl­ských strojů.

Se stu­den­ty byly dis­ku­to­vá­ny růz­né ener­ge­tic­ké zdro­je, jejich výho­dy a nevý­ho­dy. Vod­ní elek­trár­ny mají v ČR kapa­ci­tu vyčer­pa­nou, pokrý­va­jí asi 3 % spo­tře­by. Větr­né elek­trár­ny nejsou v ČR pre­fe­ro­va­né, mají pou­ze ome­ze­né vyu­ži­tí. Foto­vol­tai­ka je pro výro­bu elektři­ny dra­há, neo­be­jde se bez pod­po­ry dota­cí. Výky­vy dodáv­ky ener­gie z alter­na­tiv­ních zdro­jů a odbě­ro­vé špič­ky pokrý­va­jí ply­no­vé a pře­čer­pá­va­cí elektrárny.

U téma­tu jader­ných elek­trá­ren stu­den­ty zau­ja­la pro­ble­ma­ti­ka trva­lé­ho ulo­že­ní jader­né­ho odpa­du, kte­ré před­sta­vi­te­lé obcí v peti­cích odmí­ta­jí. Exis­tu­je výhle­do­vě mož­nost rege­ne­ra­ce do nových pali­vo­vých článků.

Na závěr pro­běh­la dis­ku­ze, kdy byli před­ná­še­jí­cí oslo­ve­ni dota­zy na růz­né oblas­ti ener­ge­tic­ké­ho prů­mys­lu. Stu­den­ty zají­ma­la havá­rie jader­ných elek­trá­ren v Čer­no­by­lu a ve Fuku­ši­mě, jejich pří­či­ny a násled­ky. Dále pro­ble­ma­ti­ka ucho­vá­ní elektři­ny, výho­dy a nevý­ho­dy růz­ných zdro­jů elek­tric­ké ener­gie. Byla řeč o vyu­ži­tí bio­ma­sy, její fer­men­ta­ce či spa­lo­vá­ní. I do čes­kých tepel­ných uhel­ných elek­trá­ren se někdy při­dá­vá dřev­ní hmo­ta v pomě­ru 10:1, což ale v obje­mo­vém pomě­ru vychá­zí až 1:1. Např. na jaře 2009 v Elek­trár­ně Hodo­nín odstar­to­val pro­voz fluid­ní­ho kot­le na spa­lo­vá­ní biomasy

Mlu­vi­lo se eko­no­mic­kých, eko­lo­gic­kých, soci­ál­ních sou­vis­los­tech ener­ge­ti­ky. V sou­čas­né době 80 % ener­gie, kte­rou vyro­bí­me na Zemi, spo­tře­bo­vá­vá jen 20 % jejich oby­va­tel. Prů­měr­ná den­ní spo­tře­ba elektři­ny na 1 člo­vě­ka je 50 kWh. Řeč byla i o důsled­cích toho, že den­ně na Zemi při­bý­vá 200 tisíc lidí.

Bese­da se stu­den­tům líbi­la. Pro stu­den­ty obo­ru Elek­tri­kář je bese­da o ener­ge­ti­ce opa­ko­vá­ní ke stát­ním závě­reč­ným zkouškám, neboť téma Elek­trár­ny a Alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie bývá zařa­ze­né do úst­ních zkoušek.

Větr­ná elektrárna
Spa­lo­vá­ní biomasy

Trabant sraz

V&Z Motor­sport Tra­bi club ve spo­lu­prá­ci se Střed­ním odbor­ným uči­liš­těm v Blat­né Vás zvou na pro­hlíd­ku legen­dár­ních vozů Trabant.

V sobo­tu 29. 8. 2020 cca od 14.30 do 17.00 hodin budou v Blat­né, v are­á­lu Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě, U Sla­dov­ny 671, par­ko­vat vozy účast­ní­ků 24. tra­bant sra­zu. Kro­mě Tra­ban­tů budou k vidě­ní i jiné znač­ky auto­mo­bi­lů z NDR.

Více infor­ma­cí najde­te na strán­kách pořadatele:


chevron-right chevron-left
Volby školské rady 2020

Volby školské rady 2020

Dne 3. září 2020 pro­běh­ly vol­by do škol­ské rady SOU Blat­ná. Voleb­ní obdo­bí je 3 roky, nová škol­ská rada bude usta­no­ve­na k 1. 9. 2020.

Škol­ská rada SOU Blat­ná má 6 čle­nů, z toho 2 čle­ny volí opráv­ně­né oso­by (zle­ti­lí žáci a zákon­ní zástup­ci nezle­ti­lých žáků), 2 čle­ny volí peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci ško­ly a 2 čle­ny jme­nu­je zři­zo­va­tel ško­ly (Jiho­čes­ký kraj).

Vol­ba škol­ské rady se řídí voleb­ním řádem škol­ské rady, (dále jen VŘ), kte­rý byl schvá­len Radou Jiho­čes­ké­ho kra­je – směr­ni­ce č. SM/114/RK, změ­na č. 3, plat­ná od 1. 7. 2015.

Výsled­ky voleb do škol­ské rady 2020

Kan­di­dát­ní lis­ti­na do škol­ské rady 2020
Infor­ma­ce k vol­bám do škol­ské rady 2020, ter­mí­ny
Návrh kan­di­dá­ta do ŠR - peda­go­go­vé
Návrh kan­di­dá­ta do ŠR - opráv­ně­né oso­by (zákon­ní zástup­ci a zle­ti­lí žáci)

Závěrečná zkouška

TERMÍNY OPRAVNÝCH A NÁHRADNÍCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2020

Ter­mí­ny jsou plat­né pro všech­ny obo­ry vzdělání

písem­ná zkouš­ka: pátek 4. 9. 2020 od 8:00 hodin
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (PC učebna)

prak­tic­ká zkouš­ka: čtvr­tek 10. až pátek 11. 9. 2020 od 7:00 hodin pro obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů
pátek 11. 9. 2020 od 7:00 hodin pro ostat­ní obo­ry
díl­na odbor­né­ho výcvi­ku pří­sluš­né­ho obo­ru
Nut­ný pra­cov­ní oblek!

úst­ní zkouš­ka: pon­dě­lí 21. 9. 2020 od 7:30 hodin
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (tech­nic­ká učebna)

K oprav­né zkouš­ce nebo zkouš­ce v náhrad­ním ter­mí­nu se musí žák písem­ně při­hlá­sit nejmé­ně měsíc pře­dem pomo­cí toho­to for­mu­lá­ře, kte­rý doru­čí osob­ně nebo poš­tou na adre­su školy.

Top