Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Důležité upozornění

Provoz školy v období od 14. do 30. října 2020

Ozna­mu­je­me, že na zákla­dě naří­ze­ní vlá­dy ČR se od 14. 10. 2020 zaka­zu­je osob­ní pří­tom­nost žáků a stu­den­tů ve ško­lách.

Ten­to zákaz pla­tí pro teo­re­tic­ké i prak­tic­ké vyu­čo­vá­ní, týká se tedy i kur­zů auto­ško­ly a sva­řo­vá­ní.

Vyu­čo­vá­ní v obdo­bí od 12. do 23. říj­na je rea­li­zo­vá­no distanč­ním způ­so­bem. Pro žáky je ten­to způ­sob vzdě­lá­vá­ní povin­ný. Úko­ly a stu­dij­ní mate­ri­á­ly jsou zadá­vá­ny v sys­té­mu GOOGLE APPS.

V týd­nu od 26. do 30. říj­na bude vol­no pro všech­ny žáky ško­ly (pod­zim­ní prázd­ni­ny).


Pro dál­ko­vé stu­di­um obo­ru ELEKTRIKÁŘ:
13. 10. 2020 bude odbor­ný výcvik
20. 10. 2020 plá­no­va­ný odbor­ný výcvik odpa­dá
27. 10. 2020 pod­zim­ní prázd­ni­ny - kon­zul­ta­ce odpa­dá

Pro dál­ko­vé stu­di­um obo­ru VČELAŘ:
Plá­no­va­ná kon­zul­ta­ce 16. a 17. 10. 2020 odpa­dá, bude usku­teč­ně­na v náhrad­ním ter­mí­nu.

Jízda zručnosti 2020

Dne 1. říj­na 2020 pořá­da­lo Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky a Agro­zet Čes­ké Budě­jo­vi­ce a.s. 19. roč­ník oblast­ní sou­tě­že „Jíz­da zruč­nos­ti 2020“. Sou­těž je urče­na pro stu­den­ty uči­lišť a střed­ních škol, kte­ří v rám­ci stu­dia zís­ka­jí řidič­ské opráv­ně­ní k říze­ní trak­to­ru.

Celý člá­nek zde .…..

Den otevřených dveří

Nej­bliž­ší den ote­vře­ných dve­ří se v naší ško­le bude konat v úte­rý dne 6. říj­na 2020 od 8 do 14 hodin. K návštěvě a pro­hlíd­ce zve­me nejen zájem­ce o stu­di­um a jejich rodi­če, ale i všech­ny ostat­ní, kte­ří mají zájem pro­hléd­nout si naše pro­sto­ry a vyba­ve­ní.
Naši ško­lu může­te samo­zřej­mě navští­vit i kdy­ko­liv jin­dy, je vhod­né si schůzku pře­dem domlu­vit s vede­ním ško­ly.

Dal­ší ter­mí­ny dnů ote­vře­ných dve­ří jsou plá­no­vá­ny na 24. 11. 2020 a 19. 1. 2021. S pre­zen­ta­cí naší ško­ly se může­te setkat i na bur­zách škol 3. 11. 2020 v Domě kul­tu­ry ve Stra­ko­ni­cích a 23. 11. 2020 v Kul­tur­ním domě v Pís­ku. 

Beseda Energie - budoucnost lidstva

Beseda “Energie - budoucnost lidstva”

Na naší ško­le jsme 10. září 2020 při­ví­ta­li odbor­ní­ky ener­ge­ti­ky, aby pro­dis­ku­to­va­li se stu­den­ty otáz­ky sou­čas­né­ho a budou­cí­ho sta­vu ener­ge­ti­ky v ČR a ve svě­tě. Bese­dy se zúčast­ni­li stu­den­ti obo­rů Elek­tri­kář, Auto­elek­tri­kář, Auto­me­cha­nik a Opra­vář země­děl­ských stro­jů.

Se stu­den­ty byly dis­ku­to­vá­ny růz­né ener­ge­tic­ké zdro­je, jejich výho­dy a nevý­ho­dy. Vod­ní elek­trár­ny mají v ČR kapa­ci­tu vyčer­pa­nou, pokrý­va­jí asi 3 % spo­tře­by. Větr­né elek­trár­ny nejsou v ČR pre­fe­ro­va­né, mají pou­ze ome­ze­né vyu­ži­tí. Foto­vol­tai­ka je pro výro­bu elektři­ny dra­há, neo­be­jde se bez pod­po­ry dota­cí. Výky­vy dodáv­ky ener­gie z alter­na­tiv­ních zdro­jů a odbě­ro­vé špič­ky pokrý­va­jí ply­no­vé a pře­čer­pá­va­cí elek­trár­ny.

U téma­tu jader­ných elek­trá­ren stu­den­ty zau­ja­la pro­ble­ma­ti­ka trva­lé­ho ulo­že­ní jader­né­ho odpa­du, kte­ré před­sta­vi­te­lé obcí v peti­cích odmí­ta­jí. Exis­tu­je výhle­do­vě mož­nost rege­ne­ra­ce do nových pali­vo­vých člán­ků.

Na závěr pro­běh­la dis­ku­ze, kdy byli před­ná­še­jí­cí oslo­ve­ni dota­zy na růz­né oblas­ti ener­ge­tic­ké­ho prů­mys­lu. Stu­den­ty zají­ma­la havá­rie jader­ných elek­trá­ren v Čer­no­by­lu a ve Fuku­ši­mě, jejich pří­či­ny a násled­ky. Dále pro­ble­ma­ti­ka ucho­vá­ní elektři­ny, výho­dy a nevý­ho­dy růz­ných zdro­jů elek­tric­ké ener­gie. Byla řeč o vyu­ži­tí bio­ma­sy, její fer­men­ta­ce či spa­lo­vá­ní. I do čes­kých tepel­ných uhel­ných elek­trá­ren se někdy při­dá­vá dřev­ní hmo­ta v pomě­ru 10:1, což ale v obje­mo­vém pomě­ru vychá­zí až 1:1. Např. na jaře 2009 v Elek­trár­ně Hodo­nín odstar­to­val pro­voz fluid­ní­ho kot­le na spa­lo­vá­ní bio­ma­sy

Mlu­vi­lo se eko­no­mic­kých, eko­lo­gic­kých, soci­ál­ních sou­vis­los­tech ener­ge­ti­ky. V sou­čas­né době 80 % ener­gie, kte­rou vyro­bí­me na Zemi, spo­tře­bo­vá­vá jen 20 % jejich oby­va­tel. Prů­měr­ná den­ní spo­tře­ba elektři­ny na 1 člo­vě­ka je 50 kWh. Řeč byla i o důsled­cích toho, že den­ně na Zemi při­bý­vá 200 tisíc lidí.

Bese­da se stu­den­tům líbi­la. Pro stu­den­ty obo­ru Elek­tri­kář je bese­da o ener­ge­ti­ce opa­ko­vá­ní ke stát­ním závě­reč­ným zkouškám, neboť téma Elek­trár­ny a Alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie bývá zařa­ze­né do úst­ních zkou­šek.

Větr­ná elek­trár­na
Spa­lo­vá­ní bio­ma­sy

Trabant sraz

V&Z Motor­sport Tra­bi club ve spo­lu­prá­ci se Střed­ním odbor­ným uči­liš­těm v Blat­né Vás zvou na pro­hlíd­ku legen­dár­ních vozů Tra­bant.

V sobo­tu 29. 8. 2020 cca od 14.30 do 17.00 hodin budou v Blat­né, v are­á­lu Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě, U Sla­dov­ny 671, par­ko­vat vozy účast­ní­ků 24. tra­bant sra­zu. Kro­mě Tra­ban­tů budou k vidě­ní i jiné znač­ky auto­mo­bi­lů z NDR.

Více infor­ma­cí najde­te na strán­kách pořa­da­te­le:


chevron-right chevron-left
Volby školské rady 2020

Volby školské rady 2020

Dne 3. září 2020 pro­běh­ly vol­by do škol­ské rady SOU Blat­ná. Voleb­ní obdo­bí je 3 roky, nová škol­ská rada bude usta­no­ve­na k 1. 9. 2020.

Škol­ská rada SOU Blat­ná má 6 čle­nů, z toho 2 čle­ny volí opráv­ně­né oso­by (zle­ti­lí žáci a zákon­ní zástup­ci nezle­ti­lých žáků), 2 čle­ny volí peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci ško­ly a 2 čle­ny jme­nu­je zři­zo­va­tel ško­ly (Jiho­čes­ký kraj).

Vol­ba škol­ské rady se řídí voleb­ním řádem škol­ské rady, (dále jen VŘ), kte­rý byl schvá­len Radou Jiho­čes­ké­ho kra­je – směr­ni­ce č. SM/114/RK, změ­na č. 3, plat­ná od 1. 7. 2015.

Výsled­ky voleb do škol­ské rady 2020

Kan­di­dát­ní lis­ti­na do škol­ské rady 2020
Infor­ma­ce k vol­bám do škol­ské rady 2020, ter­mí­ny
Návrh kan­di­dá­ta do ŠR - peda­go­go­vé
Návrh kan­di­dá­ta do ŠR - opráv­ně­né oso­by (zákon­ní zástup­ci a zle­ti­lí žáci)

Závěrečná zkouška

TERMÍNY OPRAVNÝCH A NÁHRADNÍCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2020

Ter­mí­ny jsou plat­né pro všech­ny obo­ry vzdě­lá­ní

písem­ná zkouš­ka: pátek 4. 9. 2020 od 8:00 hodin
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (PC učeb­na)

prak­tic­ká zkouš­ka: čtvr­tek 10. až pátek 11. 9. 2020 od 7:00 hodin pro obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů
pátek 11. 9. 2020 od 7:00 hodin pro ostat­ní obo­ry
díl­na odbor­né­ho výcvi­ku pří­sluš­né­ho obo­ru
Nut­ný pra­cov­ní oblek!

úst­ní zkouš­ka: pon­dě­lí 21. 9. 2020 od 7:30 hodin
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (tech­nic­ká učeb­na)

K oprav­né zkouš­ce nebo zkouš­ce v náhrad­ním ter­mí­nu se musí žák písem­ně při­hlá­sit nejmé­ně měsíc pře­dem pomo­cí toho­to for­mu­lá­ře, kte­rý doru­čí osob­ně nebo poš­tou na adre­su ško­ly.

Hor­ní hrad u Ost­ro­va nad Ohří

Chvála medu

Časo­pis Moder­ní vče­lař je již pat­náct let medi­ál­ním part­ne­rem Chvá­ly medu na Hor­ním hra­dě. Hor­ní hrad u Ost­ro­va nad Ohří (okres Kar­lo­vy Vary) je zasa­zen do sva­hů Kruš­ných hor.

Letoš­ní roč­ník se koná v sobo­tu 1. srp­na 2020 od 10 do 17 hodin. Hrad­ní pán Pavel Palac­ký při­pra­vil ve spo­lu­prá­ci s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s., zají­ma­vý pro­gram.

Během letoš­ní Chvá­ly medu se navíc set­ka­jí absol­ven­ti, stu­den­ti, uči­te­lé a pří­z­niv­ci obo­ru Vče­lař Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě Blat­ná.

Pro­gram a pozván­ka v PDF ke sta­že­ní

Důležité upozornění

Informace k závěru školního roku a přijímacím zkouškám

Sle­duj­te zde důle­ži­té infor­ma­ce k závě­ru škol­ní­ho roku, kte­ré se týka­jí ukon­če­ní stu­dia matu­rit­ní zkouš­kou, závě­reč­nou zkouš­kou a při­jí­ma­cích zkou­šek do prv­ní­ho roč­ní­ku obo­ru Pod­ni­ká­ní a Vče­lař.

Posud­ky o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti (pro žáky tříd 1.O, 2.O a 2.A)
Žáci, kte­ří budou v příš­tím škol­ním roce absol­vo­vat řidič­ské a svá­řeč­ské kur­zy, si musí včas zajis­tit potvr­ze­ní léka­ře o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti.
Posud­ky potvr­ze­né léka­řem musí ode­vzdat ve ško­le do kon­ce červ­na 2020, nej­lé­pe při pře­dá­ní vysvěd­če­ní 30.6.2020

Tisko­pi­sy najde­te v pří­lo­ze toho­to ozná­me­ní.
Žáci sou­čas­né 1.O ode­vzda­jí lékař­ský posu­dek pro výcvik ŘP sku­pi­ny T (trak­tor) a svá­řeč­ský kurz
Žáci sou­čas­né 2.O ode­vzda­jí lékař­ský posu­dek pro výcvik ŘP sku­pi­ny B+C (osob­ní a náklad­ní auto)
Žáci sou­čas­né 2.A ode­vzda­jí lékař­ský posu­dek pro výcvik ŘP sku­pi­ny B+C (osob­ní a náklad­ní auto) a ti, kte­ří mají zájem o kurz sva­řo­vá­ní v ochran­né atmo­sfé­ře také na svá­řeč­ský kurz (není povin­né, pla­ce­ný kurz)

Ozná­me­ní pro žáky 1. a 2. roč­ní­ků
Vlá­da ČR schvá­li­la s účin­nos­tí od 8. 6. 2020 mož­nost osob­ní pří­tom­nos­ti žáků střed­ních škol za úče­lem koná­ní kon­zul­ta­cí či tříd­nic­kých hodin. Účast žáků je dob­ro­vol­ná a zále­ží i na mož­nos­tech kon­krét­ních škol.

Vzhle­dem k tomu, že v měsí­ci červ­nu 2020 budou pro­bí­hat závě­reč­né zkouš­ky, matu­rit­ní zkouš­ky a při­jí­ma­cí zkouš­ky, není v per­so­nál­ních a pro­voz­ních mož­nos­tech ško­ly zajis­tit výu­ku nebo kon­zul­ta­ce pro žáky za osob­ní pří­tom­nos­ti ve ško­le. Výu­ka bude i nadá­le pro­bí­hat distanč­ním způ­so­bem.

Výjim­ka bude umož­ně­na pou­ze pro kur­zy auto­ško­ly a sva­řo­vá­ní. Naším cílem je zajis­tit, aby pro­bí­ha­jí­cí kur­zy byly dokon­če­ny pokud mož­no do kon­ce červ­na 2020. Vyzý­vá­me žáky, kte­rých se tato mož­nost týká (pou­ze žáci tří­dy 2.O.), aby nepro­dle­ně ozná­mi­li na tele­fon­ní čís­lo 773 444 561 (p. Kuče­ra), zda budou mít zájem do ško­ly v červ­nu nastou­pit a kur­zy dokon­čit.

Upo­zor­ňu­je­me na to, že osob­ní pří­tom­nost ve ško­le je povo­le­na pou­ze žákům, u kte­rých se v posled­ních dvou týd­nech nepro­je­vi­ly pří­zna­ky viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní a kte­ří pode­pí­ší čest­né pro­hlá­še­ní o sezná­me­ní s rizi­ko­vý­mi fak­to­ry (u nezle­ti­lých žáků je nut­né pode­psat zákon­ným zástup­cem).

Pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní a sezná­me­ní s rizi­ko­vý­mi fak­to­ry


ELEKTRIKÁŘ - dál­ko­vé stu­di­um
Od 2. červ­na 2020 jsou opět zahá­je­ny kon­zul­ta­ce pro žáky dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru ELEKTRIKÁŘ.

Roz­pis kon­zul­ta­cí v červ­nu 2020


Škol­ní při­jí­ma­cí zkouš­ka pro obor VČELAŘ
Ter­mí­ny při­jí­ma­cí zkouš­ky obo­ru 41-51-H/02 Vče­lař jsou sta­no­ve­ny tak­to:
5. červ­na 2020 od 10,00 hod. (1. ter­mín)
6. červ­na 2020 od 10,00 hod. (2. ter­mín)
Zkouš­ka se bude konat v budo­vě ško­ly na adre­se SOU Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, 388 16 Blat­ná. Sraz účast­ní­ků je na nádvo­ří ško­ly před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou. K vyko­ná­ní při­jí­ma­cí zkouš­ky si může­te zvo­lit libo­vol­ný z uve­de­ných dnů pod­le své­ho uvá­že­ní, není potře­ba nám zvo­le­ný ter­mín hlá­sit pře­dem.
Pokud se ucha­zeč k při­jí­ma­cí zkouš­ce nedo­sta­ví, nespl­ní pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro při­je­tí ke stu­diu. V pří­pa­dě, že se ke zkouš­ce nemů­že­te dosta­vit ze závaž­ných důvo­dů, je nut­né se písem­ně omlu­vit ředi­te­li ško­ly do 3 dnů od ter­mí­nu koná­ní zkouš­ky. V tom pří­pa­dě má ucha­zeč nárok vyko­nat zkouš­ku v náhrad­ním ter­mí­nu.

Pří­lo­ha: kri­té­ria a poky­ny


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLY PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ
! Toto ozná­me­ní se týká pou­ze tříd 2.P, 3.A, 3AE, 3E, 3.O !

Od 11. 5. 2020 je opět umož­ně­na osob­ní pří­tom­nost ve ško­le žákům posled­ních roč­ní­ků, kte­ří budou sklá­dat matu­rit­ní nebo závě­reč­nou zkouš­ku.

Výu­ka není povin­ná, je tedy na zvá­že­ní žáků a zákon­ných zástup­ců, zda se budou chtít pří­pra­vy na zkouš­ky zúčast­nit. Žáci budou roz­dě­le­ni do men­ších sku­pin. Roz­dě­le­ní do sku­pin a dal­ší doku­men­ty jsou k dis­po­zi­ci na sdí­le­ném Goo­gle dis­ku dotče­ných tříd.

Sou­čas­ně bude v tom­to obdo­bí pro­bí­hat dokon­če­ní kur­zů auto­ško­ly. Upo­zor­ňu­je­me žáky, že škol­ní kurz musí mít ukon­če­ný nej­poz­dě­ji do 30. 6. 2020. V pří­pa­dě, že se roz­hod­nou v násle­du­jí­cím obdo­bí ško­lu nena­vště­vo­vat, zna­me­ná to, že nebu­dou moci pro­bí­ha­jí­cí kur­zy auto­ško­ly dokon­čit.

Pro žáky bude zajiš­tě­no uby­to­vá­ní na DM i stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně za zpřís­ně­ných hygi­e­nic­kých pod­mí­nek. Kdo bude chtít zajis­tit stra­vo­vá­ní již od pon­děl­ka 11. 5. 2020, musí si stra­vu při­hlá­sit u p. Bam­ba­so­vé tele­fo­nic­ky nebo e-mailem nej­poz­dě­ji do stře­dy 6. 5. 2020 14 hodin.

Před nástu­pem do ško­ly musí žáci pře­dat pode­psa­né „Pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní“ a „Pra­vi­dla pří­tom­nos­ti žáků ve ško­le v obdo­bí od 11. 5. do 30. 6. 2020“. Oba doku­men­ty jsou pří­lo­hou toho­to ozná­me­ní.

!! Tyto pode­psa­né doku­men­ty musí žáci pře­dat ráno při nástu­pu do ško­ly. U nezle­ti­lých žáků musí být pode­psá­ny i zákon­ným zástup­cem!!   

Bez ode­vzdá­ní těch­to pode­psa­ných doku­men­tů není mož­né se výu­ky účast­nit. Doku­men­ty je tedy nut­né vytisk­nout a pode­psat pře­dem.

Výu­ka bude pro­bí­hat  u sta­no­ve­ných sku­pin jed­not­li­vých tříd dle nově zpra­co­va­né­ho roz­vr­hu od 07.55 hodin nej­poz­dě­ji do 12.20 hodin v teo­re­tic­kém vyu­čo­vá­ní a od 7:30 do 14:00 v odbor­ném výcvi­ku.

Přílohy k oznámení

Har­mo­no­gram zkou­šek v červ­nu 2020

Pra­vi­dla pří­tom­nos­ti žáků ve ško­le v obdo­bí od 11. 5. do 30. 6. 2020

Pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní

Roz­vrh výu­ky od 25. 5. do 5. 6. 2020
Top