Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně

Aktuálně

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhla­šu­ji na dny 31. 10. a 1. 11 2019 vol­né dny pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blat­ná.

Odů­vod­ně­ní:

V obdo­bí od 26. 10. do 3. 11. 2019 bude v budo­vě… více...

Den otevřených dveří

Nej­bliž­ší den ote­vře­ných dve­ří se v naší ško­le bude konat v úte­rý dne 19. lis­to­pa­du 2019 od 8 do 14 hodin. K návštěvě a pro­hlíd­ce zve­me nejen zájem­ce o stu­di­um a jejich rodi­če, ale i všech­ny ostat­ní, kte­ří mají zájem pro­hléd­nout si naše pro­sto­ry a vyba­ve­ní.
Naši ško­lu může­te… více...

Studenti SOU Blatná v CB Auto České Budějovice

Dne 23. září 2019 se stu­den­ti Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né s peda­go­gic­kým
dopro­vo­dem vypra­vi­li na workshop do fir­my CB Auto. Orga­ni­zá­to­rem akce byla
Jiho­čes­ká hos­po­dář­ská komo­ra (JHK). Akce je sou­čás­tí pro­jek­tu Asi­s­tenč­ní
cen­t­rum – Impuls pro kari­é­ru a pra­xi, kte­rý si kla­de… více...

Elektrikář - dálkové studium

Elektrikář (DS)

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním lis­tem

Kód elek­tri­kář 26-51-H/01
Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um / 2 roky

Infor­ma­ce k zahá­je­ní škol­ní­ho roku

Prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho obo­ru Elek­tri­kář pro­běh­ne v úte­rý 10. 9. 2019 od 14:00 hodin v admi­nis­tra­tiv­ní budo­vě ško­ly.

Účast­ní­kům stu­dia budou na této schůz­ce… více...

Zahájení školního roku 2019-20

Škol­ní rok 2019/2020 začí­ná v pon­dě­lí
2. září 2019 v  8.00 hodin.
 

Žáci prv­ních roč­ní­ků tří­le­tých obo­rů se shro­máž­dí na nádvo­ří před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou. Zde se sezná­mí  s tříd­ním uči­te­lem, pro­hléd­nou si are­ál ško­ly a budou jim pře­dá­ny infor­ma­ce ke škol­ní­mu roku… více...

Přijímací řízení 2019

Ředi­tel ško­ly vyhlá­sil 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2019/2020

Počet vol­ných míst do dru­hé­ho kola:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 9 míst
26-51-H/01 Elek­tri­kář: 4 mís­ta… více...

Májový běh 2019

Chce­te vidět fot­ky z letoš­ní­ho májo­vé­ho běhu? Podí­vej­te se na náš face­book: https://www.facebook.com/pg/St%C5%99edn%C3%AD-odborn%C3%A9-u%C4%8Dili%C5%A1t%C4%9B-Blatn%C3%A1-320760684676013/photos/?tab=album&album_id=2245037818914947

Den otevřených úlů


U pří­le­ži­tos­ti Svě­to­vé­ho dne včel pořá­dá SOU Blat­ná a PSNV-CZ

Den otevřených úlů

pátek 17.5. 10:00 – 12:00
sobo­ta 18.5. 10:00 – 12:00
sraz zájem­ců na nádvo­ří před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou uči­liš­tě

Co pro vás při­pra­ví­me a co uvi­dí­te:

  • živé vče­ly v pozo­ro­va­cím úlu
  • pomůc­ky… více...

Jízda zručnosti 2019

Ve čtvr­tek 25. dub­na 2019 bude naše ško­la pořá­dat již 18. roč­ník sou­tě­že “Jíz­da zruč­nos­ti trak­to­rem s pří­vě­sem”. Sou­těž je urče­na pro žáky země­děl­ských škol a uči­lišť, kte­ří jako sou­část stu­dia zís­ká­va­jí řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T.

Hlav­ní­mi part­ne­ry akce je Země­děl­ský svaz… více...

Studenti SOU Blatná navštívili firmu TESLA BLATNÁ, a.s.

Dne 12. úno­ra 2019 pro­běh­la odbor­ná exkur­ze stu­den­tů Střed­ní­ho odbor­né­ho
uči­liš­tě v Blat­né ve fir­mě TESLA BLATNÁ, a.s. Exkur­zi zpro­střed­ko­va­la po
domluvě s vede­ním fir­my vedou­cí per­so­nál­ní­ho úseku paní Mar­gi­ta Ozaňá­ko­vá.
Exkur­ze se zúčast­ni­li stu­den­ti tříd 1. E, 2. E a 3. E obo­ru
Elek­tri­kář ze SOU… více...


Naši partneři - instituce, firmy