Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Termín závěrečných zkoušek

V sou­la­du s usta­no­ve­ním škol­ské­ho záko­na č.561/2004 Sb. § 75 odst. 2 v plat­ném zně­ní a vyhláš­kou č. 47/2005 Sb., o ukon­čo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní na střed­ních ško­lách § 5, sta­no­vil ředi­tel ško­ly ter­mí­ny závě­reč­ných zkou­šek v tří­le­tých obo­rech vzdělání.

Ter­mí­ny zkou­šek řád­né­ho ter­mí­nu v červ­nu 2024 jsou zve­řej­ně­ny na této stránce.


OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2024 :

Pro všech­ny tří­le­té obo­ry den­ní­ho studia :
písem­ná zkouška: 6. 9. 2024 od 8:00 hodin
prak­tic­ká zkouška: 12. až 13. 9. 2024 od 7:00 hodin
úst­ní zkouška: 20. 9. 2024 od 8:00 hodin

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2024


Výsled­ky 1. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou uve­řej­ně­ny dne 15. 5. 2024 na ÚŘEDNÍ DESCE našich www strá­nek a v sys­té­mu elek­tro­nic­kých při­hlá­šek DIPSY.


Vzhle­dem k vyso­ké napl­ně­nos­ti obo­rů po prv­ním kole již nebu­de­me vyhla­šo­vat 2. kolo při­jí­ma­cí­ho řízení.

Kavárna a den otevřených úlů v SOU

J. Wal­ter: Bělá­sek ovoc­ný (Apo­ria cra­ta­e­gi), Šuma­va, čer­ve­nec 2020

Ve čtvr­tek 16. květ­na 2024 od 18 hodin v Kul­tur­ní kavár­ně U Šul­ců v Blat­né, v rám­ci cyk­lu Se vče­la­mi na kafi, při­ví­tá­me ento­mo­lo­ga ze Zápa­do­čes­ké­ho muzea v Plzni Mgr. Jana Wal­te­ra, kte­rý v rám­ci před­náš­ky s názvem Motý­li kolem nás pood­ha­lí pro­blémy s ubý­va­jí­cím hmy­zem v pří­ro­dě. S Mgr. Wal­trem jsme se sezná­mi­li v rám­ci nále­zu prv­ní­ho hníz­da srš­ně asij­ské v Čes­ké repub­li­ce v Plzni. Sršeň asij­ská a vče­la medo­nos­ná je téma, kte­ré rezo­nu­je nejen mezi vče­la­ři. Urči­tě i tato pro­ble­ma­ti­ka se v kavár­ně bude dis­ku­to­vat. Je to pří­spě­vek ke Svě­to­vé­mu dni včel, kte­rý se koná 20. květ­na na včel­ni­cích v celé Čes­ké republice.

V rám­ci svě­to­vé­ho dne včel (20. kvě­ten) pořá­dá Pra­cov­ní spo­leč­nost nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s., po celé Čes­ké repub­li­ce ve dnech 17. – 19. 5. 2024 akci Den ote­vře­ných úlů. Seznam včel­nic z celé ČR, kte­ré lze navští­vit nalez­ne­te na www.otevreneuly.cz. V Blat­né je mož­né v pátek (17. 5.) a sobo­tu (18. 5.) od 9 do 12h navští­vit včel­ni­ci Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, kde vás stu­den­ti obo­ru Vče­lař sezná­mí se vče­lař­ským řemes­lem a umož­ní vám nahléd­nout do ote­vře­né­ho úlu. V nedě­li 19. 5. lze od 10 do 12h navští­vit včel­ni­ci v Černív­sku čp. 15 (vstup od auto­bu­so­vé zastávky).

Petr Texl, uči­tel včelařství

Třídní schůzky

Tříd­ní schůz­ky tří­le­tých obo­rů vzdě­lá­ní se budou konat v pátek 26. 4. 2024 od 13 do 15 hodin.

Jízda zručnosti 2024

Dne 24. dub­na 2024 od 9 hodin se v are­á­lu naší ško­ly usku­teč­ní již 22. roč­ník sou­tě­že “Jíz­da zručnosti”.

Jed­ná se o oblast­ní kolo sou­tě­že pro žáky země­děl­ských škol a uči­lišť obo­rů, u kte­rých je sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu zís­ká­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu sku­pi­ny T. Pra­vi­del­ně se zúčast­ňu­jí ško­ly z jiho­čes­ké­ho, stře­do­čes­ké­ho a zápa­do­čes­ké­ho regionu.

Během sou­tě­že bude mož­nost pro­hlíd­ky všech pro­vo­zů naší ško­ly a infor­mo­vat se o mož­nos­tech stu­dia. Zve­me k návštěvě všech­ny pří­z­niv­ce z řad býva­lých zaměst­nan­ců, žáků i širo­ké veřejnosti.

Nabídka zaměstnání

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, při­jme uči­te­le teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní. Nápl­ní prá­ce bude výu­ka před­mě­tů Mate­ma­ti­ka, Fyzi­ka, Elektrotechnika.

Kva­li­fi­kač­ní předpoklady:

VŠ tech­nic­ké­ho smě­ru, nebo peda­go­gic­ké stu­di­um Mate­ma­ti­ka + Fyzika.

Před­nost budou mít ucha­ze­či se zna­lost­mi z elek­tro­tech­ni­ky a s osvěd­če­ním pra­cov­ní­ka v elek­tro­tech­ni­ce pod­le záko­na č. 250/2021 Sb. (dří­ve vyhláš­ka č. 50/78).

Výho­dou je odbor­ná kva­li­fi­ka­ce peda­go­gic­ké­ho pra­cov­ní­ka pod­le § 9 záko­na č. 563/2004 Sb. o peda­go­gic­kých pra­cov­ní­cích (uči­tel SŠ), pří­pad­ně ocho­ta si tuto kva­li­fi­ka­ci doplnit.

Pra­cov­ní poměr bude uza­vřen na dobu urči­tou 1 rok od 1. 9. 2024 s mož­nos­tí pro­dlou­že­ní na dobu neurčitou.

Pra­cov­ní doba 40 hodin týd­ně, jed­no­směn­ný provoz.

Zaměst­na­nec­ké výhody: 

8 týd­nů dovo­le­né v době let­ních a vánoč­ních prázd­nin, pří­spěv­ky z FKSP na dovo­le­nou,  pen­zij­ní pojiš­tě­ní a další.

Infor­ma­ce podá Miroslav Čapek, capek@soublatna.cz, tel. 383 412 322, 608 600 240 

Seminář Probační a mediační služby

 Žáci prv­ních roč­ní­ků naše­ho uči­liš­tě se zúčast­ni­li veli­ce zají­ma­vé­ho semi­ná­ře s pra­cov­ni­ce­mi Pro­bač­ní a medi­ač­ní služ­by, kte­rá síd­lí v budo­vě Okres­ní­ho stát­ní­ho zastu­pi­tel­ství ve Stra­ko­ni­cích. Tato insti­tu­ce zří­ze­ná Minis­ter­stvem spra­ve­dl­nos­ti pra­cu­je s pacha­te­li i oběť­mi trest­ních činů a jejich blíz­ký­mi ve všech fázích trest­ní­ho říze­ní. Pra­cu­je s dospě­lý­mi, mla­dist­vý­mi i dět­mi mlad­ší­mi 15 let, aby zajis­ti­li nápra­vu újmy způ­so­be­né trest­ním činem a ochrá­ni­li spo­leč­nost před páchá­ním dal­ší trest­né činnosti.

Stu­den­tům bylo vysvět­le­no, co vše obná­ší a co může nastat v pří­pa­dě, že spácha­jí něja­ký práv­ní delikt nebo trest­ný čin. Byli i prak­tic­ky zapo­je­ni do veli­ce zají­ma­vé­ho tříd­ní­ho worksho­pu, kde si vyzkou­še­li, jakým způ­so­bem ply­ne trest­ní říze­ní, pokud dojde na řeše­ní jejich prohřešku.

Tato názor­ná ukáz­ka postu­pu byla pro žáky veli­ce pří­nos­ná k tomu, aby si uvě­do­mi­li pří­pad­né násled­ky svých činů.

Moc děku­je­me pra­cov­ni­cím paní Mar­ce­le Šťast­né a Mari­ce Dostá­lo­vé za obsáh­lou před­náš­ku a bude­me se těšit na další.

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhla­šu­je ředi­tel ško­ly na dny 12. a 15. dub­na 2024 vol­ný den pro žáky tře­tích roč­ní­ků tří­le­tých obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blatná.

Žáci niž­ších roč­ní­ků tří­le­tých obo­rů a žáci nástav­bo­vé­ho stu­dia mají v tyto dny výu­ku pod­le sta­no­ve­né­ho rozvrhu.

Důvo­dem je koná­ní jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky do matu­rit­ních obo­rů vzdě­lá­ní. Vět­ši­na žáků tře­tích roč­ní­ků se těch­to zkou­šek zúčast­ní. Záro­veň je nut­né zajis­tit ve ško­le dosta­teč­ný počet vol­ných uče­ben a peda­go­gů pro řád­né zajiš­tě­ní prů­bě­hu JPZ.

 

Den otevřených dveří

V led­nu pořá­dá­me DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úte­rý 23. 1. 2024 od 8 do 14 hodin.

Infor­ma­ce o ško­le a mož­nos­tech stu­dia může­te zís­kat také elek­tro­nic­ky (info@soublatna.cz) nebo tele­fo­nic­ky (383 412 320, 383 412 322). 

Na těch­to kon­tak­tech si může­te také domlu­vit pro­hlíd­ku ško­ly v indi­vi­du­ál­ních termínech.

Navštiv­te naši ško­lu, pro­hléd­ně­te si všech­ny pro­vo­zy a zís­kej­te podrob­né infor­ma­ce o stu­diu.

Včelařský zájezd do Vídně a Slovinska

Obor Vče­lař na SOU Blat­ná pořá­dá nejen pro stu­den­ty a absol­ven­ty odbor­ný zájezd do Víd­ně a Slo­vin­ska ve dnech 27. – 29. říj­na 2023. Tema­tic­ky je zájezd kon­ci­po­ván s návště­vou vče­lař­ských míst, kde půso­bil Slo­vi­nec Anton Janscha - prv­ní uči­tel vče­lař­ství u Marie Tere­zie. Navští­ví­me půso­biš­tě Janschy ve Víd­ni a dále včel­ni­ce a vče­lař­ská muzea ve Slo­vin­sku. Podrob­nos­ti v pří­lo­ze zde.

Při­hláš­ky posí­lej­te na ptexl@email.cz nebo tel.: 728 717 375. 

Top