Back to Top
 

Preventivní program

Na SOU Blat­ná pra­cu­je v sou­la­du s vyhláš­kou č. 72/2005 Sb. – „Pora­den­ské služ­by ve ško­lách a škol­ských pora­den­ských zaří­ze­ních“ škol­ní meto­dik pre­ven­ce.
Uve­de­nou funk­ci vyko­ná­vá Ing. Bc. Lucie TEŠKOVÁ, kte­rá posky­tu­je pora­den­ské služ­by týka­jí­cí se pre­ven­ce soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů, rea­li­zu­je pre­ven­tiv­ní opatření.

Kon­zul­tač­ní hodi­ny škol­ní­ho meto­di­ka pre­ven­ce:
Budo­va teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní - kabi­net č. 5
Po osob­ní domluvě

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, 38816 Blat­ná
tel. 383412334, teskova@soublatna.cz

Informace pro rodiče o programu školy proti šikaně

Váže­ní rodi­če,
naše ško­la je pří­z­ni­vě hod­no­ce­na jak rodi­čov­skou veřej­nos­tí, tak i Čes­kou škol­ní inspek­cí. Vel­mi si toho váží­me. Nicmé­ně i ta nej­lep­ší ško­la není zce­la imun­ní pro­ti výsky­tu šika­no­vá­ní. Pro­to chce­me být při­pra­ve­ni zachy­tit pří­pad­né ubli­žo­vá­ní sil­něj­ších slab­ším hned v počát­ku a účin­ně tako­vé bez­prá­ví zasta­vit.
S tím­to zámě­rem jsme vytvo­ři­li škol­ní pro­gram pro­ti šika­no­vá­ní. Jeho důle­ži­tou sou­čás­tí je spo­lu­prá­ce nás peda­go­gů s Vámi - rodi­či. Pro­sí­me Vás pro­to o pomoc. Kdy­bys­te měli pode­zře­ní či dokon­ce jis­to­tu, že je Vaše­mu dítě­ti ubli­žo­vá­no, bez­pro­střed­ně se na nás obrať­te (na tříd­ní­ho uči­te­le, škol­ní­ho meto­di­ka pre­ven­ce či ředi­te­le ško­ly). Vaši infor­ma­ci bude­me brát vel­mi váž­ně a situ­a­ci bude­me odbor­ně a bez­peč­ně řešit.
Děku­je­me za Vaši podporu.

S přá­tel­ským pozdra­vem
Ing. Lucie TEŠKOVÁ
škol­ní meto­dik prevence

Dokumenty ke stažení

Pro­gram pre­ven­ce
Pro­gram pro­ti šikanování


Top