Back to Top
 

Zákonné informace

Informace zveřejňované

podle zákona č. 106/1999

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce, zve­řej­ňu­je v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 5 odst. 1 záko­na č. 106/1999 Sb., o svo­bod­ném pří­stu­pu k infor­ma­cím, v plat­ném zně­ní, a vyhláš­kou č. 442/2006 Sb., kte­rou se sta­no­ví struk­tu­ra infor­ma­cí zve­řej­ňo­va­ných o povin­ném sub­jek­tu způ­so­bem umož­ňu­jí­cím dál­ko­vý pří­stup, v plat­ném zně­ní, násle­du­jí­cí informace:

1. Název Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671
2. Důvod a způ­sob založení Pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce zří­ze­ná Jiho­čes­kým krajem
Orga­ni­za­ce roz­ví­jí vědo­mos­ti, doved­nos­ti, schop­nos­ti, posto­je a hod­no­ty zís­ka­né v základ­ním vzdě­lá­vá­ní důle­ži­té pro osob­ní roz­voj jedin­ce. Posky­tu­je žákům obsa­ho­vě šir­ší vše­o­bec­né vzdě­lá­ní nebo odbor­né vzdě­lá­ní spo­je­né se vše­o­bec­ným vzdě­lá­ním a upev­ňu­je jejich hod­no­to­vou orientaci.
Orga­ni­za­ce posky­tu­je střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním lis­tem a střed­ní vzdě­lá­ní s matu­rit­ní zkouškou.
Dále posky­tu­je žákům a stu­den­tům uby­to­vá­ní, výchov­ně vzdě­lá­va­cí čin­nost, spor­tov­ní a zájmo­vé čin­nos­ti v době mimo vyu­čo­vá­ní a celo­den­ní výcho­vu. Může pro­vo­zo­vat tuto čin­nost i ve dnech pra­cov­ní­ho vol­na nebo v obdo­bí škol­ních prázdnin.
3. Orga­ni­zač­ní struktura ředi­tel školy:
Ing. Miroslav Čapek, jme­no­ván usne­se­ním Rady Jiho­čes­ké­ho kra­je č. 1300/2014/RK-51 ze dne 27. 11. 2014
zástup­ce ředi­te­le pro odbor­ný výcvik – zástup­ce sta­tu­tár­ní­ho orgánu:
Bc. Sta­ni­slav Kučera
zástup­ce ředi­te­le pro teo­re­tic­ké vyučování
Ing. Arnošt Kabát
vedou­cí správ­ní­ho úseku:
Jaro­sla­va Havelková
ško­la sdružuje:
Střed­ní odbor­né uči­liš­tě    IZO 107830345
Domov mlá­de­že    IZO 110015185
Škol­ní jídel­na    IZO 110015193
4. Kon­takt­ní spojení
4.1 Kon­takt­ní poš­tov­ní adresa Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blatná
U Sla­dov­ny 671
388 16 Blatná
4.2 Adre­sa úřa­dov­ny pro osob­ní návštěvu Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blatná
U Sla­dov­ny 671
388 16 Blatná
4.3 Úřed­ní hodiny Po – Pá 7:00 – 11:00 hodin, 12:00 - 14:00 hodin
V době škol­ních prázd­nin je pro­voz omezen
4.4 Tele­fon­ní číslo Ústřed­na: 383 412 320
Podrob­ný tele­fon­ní seznam zve­řej­něn na www.soublatna.cz
4.5 Inter­ne­to­vé stránky www.soublatna.cz
4.6 Dato­vá schránka vediwt5
4.7 E-mail info@soublatna.cz
4.8 Při­jí­ma­né dato­vé formáty Elek­tro­nic­kou ces­tou jsou při­jí­má­ny doku­men­ty ve for­má­tech DOC, DOCX, PDF, TXT, XLS, XLSX, JPG, GIF, TIFF. Elek­tro­nic­ké doku­men­ty je mož­né zaslat dato­vou schrán­kou, na kon­takt­ní email, doru­čit na běž­ném dato­vém nosi­či (CD, DVD, USB disk) nebo odka­zem ke sta­že­ní z inter­ne­to­vé­ho serveru.
Pokud bude dato­vá zprá­va poško­ze­ná nebo bude zjiš­tě­na pří­tom­nost pro­gra­mu, kte­rý by mohl způ­so­bit ško­du na infor­mač­ním sys­té­mu nebo na infor­ma­cích, bude tato dato­vá zprá­va vrá­ce­na s komen­tá­řem zpět odesílateli.
5. Ban­kov­ní spojení 214 527 019/0300
6. IČ 00668079
7. DIČ CZ00668079
8. REDIZO 600008754
9. Pří­jem žádos­tí a dal­ších podání Písem­ně na poš­tov­ní adrese
Osob­ně v síd­le školy
Dato­vou schránkou
10. Oprav­né prostředky Účast­ník říze­ní může podat odvo­lá­ní, pokud zákon nesta­no­ví jinak, pro­ti roz­hod­nu­tí ředi­te­le ško­ly o:
 • zamít­nu­tí indi­vi­du­ál­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho plánu
 • zamít­nu­tí pře­řa­ze­ní žáka do vyš­ší­ho ročníku
 • při­je­tí ke vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní škole
 • nepři­je­tí ke vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní škole
 • zamít­nu­tí pře­stu­pu žáka střed­ní ško­ly z jiné střed­ní školy
 • zamít­nu­tí změ­ny obo­ru vzdělávání
 • zamít­nu­tí pře­ru­še­ní vzdělávání
 • zamít­nu­tí opa­ko­vá­ní ročníku
 • pod­mí­neč­né vylou­če­ní žáka
 • vylou­če­ní žáka
 • zamít­nu­tí uzná­ní čás­teč­né­ho vzdě­lá­ní žáka

Odvo­la­cí lhů­ta je upra­ve­na v § 83 správ­ní­ho řádu a činí 15 dnů ode dne ozná­me­ní roz­hod­nu­tí, pokud zvlášt­ní zákon nesta­no­ví jinak.

Pří­pa­dem, kdy zvlášt­ní zákon sta­no­ví jinak, je roz­hod­nu­tí o při­je­tí (nepři­je­tí) ke vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní ško­le – dle ust. § 60/19 škol­ské­ho záko­na je odvo­la­cí lhů­ta 3 pra­cov­ní dny ode dne doru­če­ní rozhodnutí.

Odvo­lá­ní se podá­vá u správ­ní­ho orgá­nu, kte­rý roz­hod­nu­tí vydal, tj. u ředi­te­le školy.
Úda­je, kte­ré má odvo­lá­ní obsa­ho­vat, jsou uve­de­ny v ust. § 82 správ­ní­ho řádu, jestli­že odvo­lá­ní neob­sa­hu­je všech­ny nále­ži­tos­ti, vyzve ředi­tel ško­ly k odstra­ně­ní nedo­stat­ků a dopl­ně­ní odvolání.

O odvo­lá­ní roz­ho­du­je správ­ní orgán vyš­ší­ho stup­ně s výjim­kou ust. § 87 správ­ní­ho řádu.

11. For­mu­lá­ře For­mu­lá­ře k podá­ní žádos­tí jsou k dis­po­zi­ci v elek­tro­nic­ké podo­bě na www.soublatna.cz
V papí­ro­vé podo­bě k dis­po­zi­ci na poda­tel­ně školy
12 Nej­dů­le­ži­těj­ší pou­ží­va­né předpisy
 • zákon č. 561/2004 Sb., škol­ský zákon, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů
 • zákon č. 563/2005 Sb., o peda­go­gic­kých pra­cov­ní­cích, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o roz­počto­vých pra­vi­dlech, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů
 • zákon č. 320/2000 Sb., o finanč­ní kon­t­ro­le, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů
 • zákon č. 109/1999 Sb., o svo­bod­ném pří­stu­pu k infor­ma­cím, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správ­ní řád
 • vyhláš­ka č. 416/2004 Sb. o finanč­ní kon­t­ro­le ve veřej­né správě
 • vyhláš­ka č. 13/2005 Sb., o střed­ním vzdě­lá­vá­ní a vzdě­lá­vá­ní v konzervatoři
13. Úhra­dy za posky­to­vá­ní informací vyhle­dá­ní infor­ma­cí v roz­sa­hu 15 minut prá­ce     50 Kč
poří­ze­ní kopie A4 jed­no­stran­ná                        3 Kč
poří­ze­ní kopie A4 obou­stran­ná                         5 Kč
poří­ze­ní kopie v elek­tro­nic­ké for­mě na CD           30 Kč za CD
poš­tov­né za ode­slá­ní infor­ma­cí                   dle tari­fu Čes­ké pošty

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Výroční zpráva o poskytování informací 2016

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

Výroční zpráva o poskytování informací 2014


Top